РЕШЕНИЕ
№405
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22

Относно: ОС_1018/14.04.2021 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отписване на несъбираеми общински вземания от наеми на нежилищни имоти и общински жилища за периода 01.01.2009 г. до 31.12.2016 г.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „След извършена проверка просрочените вземания от наеми от общински жилища и нежилищни имоти за периода 01.01.2009 г. до 31.12.2016 г. са в размер на 196 463,86 лв. При направения анализ на разчетите е констатирано, че определен размер от вземанията са станали несъбираеми поради изтекла погасителна давност, на основание сроковете, определени в чл.111 от Закона за задълженията и договорите. Въпреки предприетите действия от страна на общинските служители за събиране на вземанията по доброволен ред, те са се оказали безуспешни за определение вземания. С изтичането на погасителната давност, общинската администрация не може да осъществи принудително изпълнение на събиране на несъбираемите вземания, а в същото време те увеличават размера на просрочените вземания и имат негативна роля при представяне на касовите отчети за изпълнението на бюджета на община Казанлък.

Съгласно чл.111, б. „в“ от ЗЗД вземанията за наем, лихви и други периодични вземания се погасяват с изтичането на тригодишна давност. Причините за несъбираемите вземания са различни – недобросъвестни длъжници, такива с лошо финансово състояние или заличаване на длъжника. 

За изрично посочените в Приложение №1, Приложение №2 и Приложение №3 вземания на Община Казанлък е изтекъл и предвидения в Закона давностен срок и същите следва да бъдат отписани, като несъбираеми и погасени по давност.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.173, ал.1 от ДОПК, във връзка с чл.111, б. „в“ от ЗЗД,  

 

Р Е Ш И:

 

Дава съгласие за отписване от счетоводните и деловодните регистри на община Казанлък на вземания от наеми от общински жилища и нежилищни имоти, съгласно Приложение №1, Приложение №2 и Приложение №3 с приложените към тях поименни справки по години на задължените лица за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2016 г., както и законно начислените лихви

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в гласуването 30 общински съветници, от които „За” 17.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 29/04/2021 г.