РЕШЕНИЕ
№406
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22


Относно: ОС_1021/14.04.2021-Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно разсрочване на задължение за местна такса по Разрешително №4/15.08.2016 г. за водовземане от минерална вода, издадено на "Туристически комплекс Казанлък" АД.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „I. Въз основа на Решение №251/28.07.2016 год. на Общински съвет Казанлък е издадено Разрешително за водовземане от минерална вода №4/15.08.2016 г. на “Туристически комплекс Казанлък“ АД. В същото са определени всички параметри на водовземането, включетилно размера на дължимата такса. До 2019 год. титулярът по разрешителното редовно заплащаше всички дължими такси и изпълняваше стриктно останалите условия на издаденото разрешително. През 2019 год. и 2020 год. “Туристически комплекс Казанлък“ АД спря плащанията. Във връзка със събирането на дължимите суми, Община Казанлък предприе необходимите действия по уведомяване и предупреждение за неблагоприятните последици, свързани с неплащането на дължимите такси за водовземане. В тази връзка “Туристически комплекс Казанлък“ АД внесе предложение за разсрочване на дължимите такси, като в него е предложил и погасителен план на разсрочено плащане на всички свои задължения на стойност  57 854.18 лв.  за период на 2019 г. и 2020 г.

Съгласно чл.9а, ал.5 от Закона за местните данъци и такси, разрешение за отсрочване или разсрочване на задължения за местни такси над 30 000 лв. или за срок, по-голям от една година, се издава от кмета след решение на общинския съвет. С оглед на така определената материална компетентност, предлагам молбата на „Туристически комплекс Казанлък“ АД за разсрочване на задълженията му за водовземане от минерална вода да бъде удовлетворена, съобразно предложения от дружеството погасителен план.

II. По цитираното в т. I от настоящия доклад Разрешително е заявено и намаляване на годишното потребление за минерална вода. Заявителят желае първоначално позволеното му количество от 75 138,9 куб.м. на година, да бъде намалено на 40 000 куб.м. на година.

Съгласно чл.72, ал.1, т.2 от Закона за водите Изменение на разрешителното може да се извършва по молба на лицето, в полза на което е предоставено, от кмета на общината, след решение на общински съвет. Във връзка с така подадената молба не нарушава изискванията, свързани с правилната експлоатация на находището на минерална вода, не се нарушават останалите параметри на издаденото разрешително и същата следва да бъде удовлетворена.”

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.9а, ал.5 от Закона за местните данъци и такси и чл.72, ал.1, т.2 от Закона за водите,

 

Р Е Ш И:

1. Разсрочва задълженията на „Туристически комплекс Казанлък“ АД, по издадено Разрешително за водовземане от минерална вода №4/15.08.2016 г. съобразно следния погасителен план:

 

1.1. Първа вноска – до 25.04.2021 год. – 6 428,25 лв.;

1.2. Втора вноска – до 25.05.2021 год. – 6 428,25 лв.;

1.3. Трета вноска – до 25.06.2021 год. – 6 428,25 лв.;

1.4. Четвърта вноска – до 25.07.2021 год. – 6 428,25 лв.;

1.5. Пета вноска – до 25.08.2021 год. – 6 428,25 лв.;

1.6. Шеста вноска – до 25.09.2021 год. – 6 428,25 лв.;

1.7. Седма вноска – до 25.10.2021 год. – 6 428,25 лв.;

1.8. Осма вноска – до 25.11.2021 год. – 6 428,25 лв.;

1.9. Девета вноска – до 25.12.2021 год. – 6 428,25 лв.;

 

За периода на разсрочване на задълженията, „Туристически комплекс Казанлък“ АД дължи и заплащане на законната лихва в размер на 3 937.30 лева, платими в горепосочения период.

2. Намаля количество за водовземане по Разрешително за водовземане от минерална вода №4/15.08.2016 г. от 75 138,9 куб.м. на година, на 40 000 куб.м. на година.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и „Туристически комплекс Казанлък“ АД

 

Участвали в гласуването 33 общински съветници, от които „За” 31.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 29/04/2021 г.