РЕШЕНИЕ
№407
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22

 

Относно: ОС_999/06.04.2021-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно отпускане на  еднократна финансова помощ на Драгомир Танев от с. Бузовград, общ. Казанлък, по решение на Общински съвет - Казанлък, съгласно Наредба №17.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „С Решение №350 на ОбС – Казанлък от 09.02.2021 г. за приемане на Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2021 г., Общински съвет – Казанлък е гласувал обща сума от 20 000 лв. за отпускане на еднократна финансова помощ в случаите, когато НЗОК не поема пълния размер на операция, скъпоструващи изследвания или пълния размер на медикаментозно лечение и при особено тежки или извънредни ситуации.

Съгласно чл.21 от Наредба №17 на Общински съвет – Казанлък максималният размер на еднократната финансова помощ със заповед на Кмета на Община Казанлък е не по-голям от една минимална работна заплата (650 лв. за 2021 г.) и може да се отпуска веднъж на три години.

Съгласно чл.24, т.4 от Наредба №17 на Общински съвет – Казанлък: „Общинският съвет взема решения по конкретен случай за еднократна финансова помощ в по-голям размер в рамките на средствата предвидени в Бюджета.

В Общинска администрация постъпи молба от гражданин на община Казанлък за отпускане на еднократна финансова помощ:

1. Драгомир Танев от с. Бузовград, молба с вх. №94-Д-3819-1#1/25.03.2021 г., на 30 г., с диагноза……………., видно от представената епикриза.

През 2021 г. в УМБАЛ „Каспела“ ЕООД, гр. Пловдив е извършено оперативно лечение. Драгомир Танев трябва да се подложи на скъпоструващо, животоспасяващо лечение в Република Турция, за което са необходими средства в размер на 30 000 евро.

Драгомир Танев е в затруднено финансово състояние, не разполага със средства, необходими да продължи лечение си.”

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА и чл.24, т.4 от Наредба №17 на Общински съвет - Казанлък,

  

Р Е Ш И:

 

Отпуска от бюджета на Община Казанлък за 2021 г. еднократна финансова помощ на: Драгомир Танев от с. Бузовград – 1500 лв.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и молителя Драгомир Танев от с. Бузовград.

 

Участвали в поименно гласуване 36 общински съветници, от които „За” 35.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 29/04/2021 г.