РЕШЕНИЕ
№408
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22

Решението е обжалвано от Митко Сашев до Административен съд-Стара Загора.


Относно: ОС_1019/14.04.2021-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно премахване на сграда №3, частна общинска собственост, в местност "Язовирно селище", находяща се в Поземлен имот с идентификатор 38563.169.569.3 по КККР на с. Копринка, общ. Казанлък, застрашена от самосрутване и опасна за живота и здравето на гражданите.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Съгласно Чл.195 от ЗУТ собствениците на строежи са длъжни да ги поддържат в техническо състояние, отговарящо на съществените изисквания по чл.169, ал.1 – 3. Собствениците на тези обекти носят имуществена отговорност за причинени вреди и пропуснати ползи от своите виновни действия или бездействия, в резултат на които е настъпила авария на строежа, довела до материални щети или увреждане на трети лица и имоти.

За обекта има съставен Акт №10057 за общинска собственост от 17.02.1995 г. Обектът представлява полумасивна сграда построена през 1948 година и ползвана до 31.03.2020 г. за живеене. Извършена е проверка от Комисия по чл.196, ал.1 от ЗУТ на строеж: „Блок №3 от Язовирско селище“, находящ се в Поземлен имот с идентификатор 38563.169.569.3 по КККР на с. Копринка, общ. Казанлък. Комисията е съставила  Констативен протокол на основание  чл.196, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и е установила, че  в сградата живеят шест семейства, без водоснабдяване, канализация, липсват санитарни помещения, което от своя страна създава лоши санитарно –хигиенни условия. В резултат на това със заповеди на Кмета на община Казанлък, след изтичане срока на договорите на 31.03.2020 г, същите са прекратени. На всички наематели са връчени едномесечни предизвестия.

„Блок №3 от Язовирно селище“ е подложен на естествено износване под влияние на атмосферните условия, липсващото водоснабдяване от друга страна го прави опасен за живота и здравето на евентуални обитатели. Общината не получава никакви приходи от наеми от миналата година, а събираният наем не оправдава средствата за ремонт.

Съгласно чл.197 от Закона за устройство на територията собственик може да премахне свой законен строеж.

В случая собственик на сградата е Община Казанлък и тъй като при унищожаването/погиването на вещта, като един от способите за прекратяване правото на собственост е налице разпореждане с право на собственост, което е от изключителната компетентност на Общинския съвет, предвидено в чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, поради което е необходимо решение на ОбС.”

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.197, във връзка с чл.195, ал.6, т.1 от Закона за устройство на територията,

Р Е Ш И:

 

 • Да се премахне сграда №3 в местност „Язовирно селище“, находяща се в Поземлен имот с идентификатор 38563.169.569.3 по КККР на с. Копринка, общ. Казанлък
 • Премахването да се извърши незабавно след влизане в сила на настоящото решение.
 • Възлага на Кмета на Община Казанлък да предприеме всички необходими действия по премахване на сградата, обезопасяване и възстановяване на терена.
 •  

  Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

  Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

  Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

  Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

  Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

  Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 26.

   

  Вярно с оригинала!

  ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

  (Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                       (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)

   

  Жалба

  Определение на АС  публ: 29/04/2021 г.