РЕШЕНИЕ
№411
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22


Относно: ОС_979/26.03.2021 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба № 15 на ОбС на поземлени имоти - земеделски земи, находящи се в землищата на с. Хаджидимитрово, с. Енина, с. Овощник и гр. Казанлък и определяне на начални тръжни цени.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че в Приложение №3, Табл. „От продажба на земеделска земя, в т.ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) на община Казанлък за 2021 г., приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък са включени:

Под номер 1: Поземлен имот с идентификатор 77027.72.50 (седем седем нула две седем точка седем две точка пет нула) с площ 2 389 (две хиляди триста осемдесет и девет) кв.м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-962/20.12.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК; Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 05.03.2019 г., Адрес на поземления имот: с. Хаджидимитрово, местност „Тънкия път“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 4 (четвърта); при Съседи: 77027.72.47, 77027.72.49, 77027.72.63, 77027.72.51 и 77027.72.46. Номер по предходен план: 072050.

За имота има съставен АОС №3663/22.02.2019 г. вписан в Служба по вписванията с вх. рег. №1139/28.02.2019 г., Акт 180, том 4, н.д. 831.

Под номер 2: Поземлен имот с идентификатор 77027.73.49 (седем седем нула две седем точка седем три точка четири девет) с площ 3318 (три хиляди триста и осемнадесет) кв.м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-962/20.12.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК; Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 05.03.2019 г., Адрес на поземления имот: с. Хаджидимитрово, местност „Тънкия път“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 4 (четвърта); при Съседи: 77027.73.50, 77027.73.47, 77027.73.20 и 77027.75.228. Номер по предходен план: 073049.

За имота има съставен АОС №3664/22.02.2019 г. вписан в Служба по вписванията с вх. рег. №1140/28.02.2019 г., Акт 181, том 4, н.д. 832.

Под номер 3: Поземлен имот с идентификатор 27499.341.5 (две седем четири девет девет точка три четири едно точка пет) с площ 357 (триста петдесет и седем) кв. м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Енина, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК; Адрес на поземления имот: с. Енина, (§ 4 от ПЗР на КККР); Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Ливада; Категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста); при Съседи: 27499.341.502, 27499.30.146, 27499.341.8, 27499.341.4, 27499.29.88, 27499.341.501. Стар идентификатор: 27499.30.146; 27499.30.7. Номер по предходен план: 341005.

За имота има съставен АОС №3548/15.06.2018 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №3403/19.06.2018 г., акт 32, том 12, н.д. 2411.

Под номер 12: Поземлен имот с идентификатор 53179.55.19 (пет три едно седем девет точка пет пет точка едно девет) с площ 666 (шестстотин шестдесет и шест) кв.м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овощник, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-960/20.12.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК; Адрес на поземления имот: с. Овощник, местност „Адалъка“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 5 (пета); при Съседи: 53179.55.23, 53179.55.9, 53179.55.18, 53179.55.13 и 53179.55.149. Номер по предходен план: 055019.

За имота има съставен АОС №3895/30.10.2020 г., вписан в Служба по вписванията с вх. рег. №136/08.01.2021 г., акт 105, том 1, н.д. 106.

Под номер 13: Поземлен имот с идентификатор 35167.97.39 (три пет едно шест седем точка девет седем точка три девет) с площ 434 (четиристотин тридесет и четири) кв. м., По кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК; Адрес на поземления имот: гр. Казанлък, местност: „Големите ливади“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 4 (четвърта); при Съседи: 35167.56.316, 35167.97.11, 35167.97.2 и 35167.97.1. Номер по предходен план: 097039.

За имота има съставен АОС №3892/22.10.2020 г., вписан в Служба по вписванията с вх. рег. №133/08.01.2021 г., акт 102, том 1, н.д. 103.

 

За имотите са изготвени актуални данъчни и пазарни оценки, които са в размер, както следва:

Имот

Данъчна оценка,

 лв.

Пазарна оценка,

лв.

Прогнозна цена, съгласно ГПУРИОС, лв.

1.

Поземлен имот с идентификатор 77027.72.50 с площ 2 389 кв.м., с. Хаджидимитрово, местност „Тънкия път“

 

416,00

 

1 990,00

 

1 050,00

2.

Поземлен имот с идентификатор 77027.73.49 с площ 3 318 кв.м., с. Хаджидимитрово, местност „Тънкия път“

 

577,80

 

2 810,00

 

1 500,00

3.

Поземлен имот с идентификатор 27499.341.5 с площ 357 кв.м., с. Енина

 

19,30

 

380,00

 

150,00

4.

Поземлен имот с идентификатор 53179.55.19 с площ 666 кв.м, местност „Адалъка“ с. Овощник

 

75,10

 

620,00

 

330,00

5.

Поземлен имот с идентификатор 35167.97.39 с площ 434 кв.м., „Големите ливади“, гр. Казанлък

 

67,20

 

420,00

 

200,00

С оглед изпълнение на програмата, кмета счита за целесъобразно да бъдат организирани и проведени публични търгове за продажба на имотите, при начална тръжна цена, определена по реда на чл.41, ал.2 от ЗОС. Предлага начална тръжна цена за всеки от имотите, съответстваща на изготвената актуална към  момента пазарна цена. 

В случай на успешно приключване на процедурите и сключване на договори за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.35, ал.1, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.43 и чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС - Казанлък,

Р Е Ш И:

 

І. Да се извършат продажби чрез публични търгове по реда на Глава шеста от Наредба №15 на Общински съвет - Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, на общински имоти, както следва:

 

1. Поземлен имот с идентификатор 77027.72.50 (седем седем нула две седем точка седем две точка пет нула) с площ 2 389 (две хиляди триста осемдесет и девет) кв.м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-962/20.12.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК; Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 05.03.2019 г., Адрес на поземления имот: с. Хаджидимитрово, местност „Тънкия път“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 4 (четвърта); при Съседи: 77027.72.47, 77027.72.49, 77027.72.63, 77027.72.51 и 77027.72.46.

Начална тръжна цена: 1 990,00 (хиляда деветстотин и деветдесет) лв. без ДДС.

2. Поземлен имот с идентификатор 77027.73.49 (седем седем нула две седем точка седем три точка четири девет) с площ 3318 (три хиляди триста и осемнадесет) кв.м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-962/20.12.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК; Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 05.03.2019 г., Адрес на поземления имот: с. Хаджидимитрово, местност „Тънкия път“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 4 (четвърта); при Съседи: 77027.73.50, 77027.73.47, 77027.73.20 и 77027.75.228.

Начална тръжна цена: 2 810,00 (две хиляди осемстотин и десет) лв. без ДДС.

3. Поземлен имот с идентификатор 27499.341.5 (две седем четири девет девет точка три четири едно точка пет) с площ 357 (триста петдесет и седем) кв. м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Енина, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК; Адрес на поземления имот: с. Енина, (§ 4 от ПЗР на КККР); Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Ливада; Категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста); при Съседи: 27499.341.502, 27499.30.146, 27499.341.8, 27499.341.4, 27499.29.88, 27499.341.501. Стар идентификатор: 27499.30.146; 27499.30.7.

Начална тръжна цена: 380,00 (триста и осемдесет) лв. без ДДС.

 

4. Поземлен имот с идентификатор 53179.55.19 (пет три едно седем девет точка пет пет точка едно девет) с площ 666 (шестстотин шестдесет и шест) кв.м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овощник, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-960/20.12.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК; Адрес на поземления имот: с. Овощник, местност „Адалъка“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 5 (пета); при Съседи: 53179.55.23, 53179.55.9, 53179.55.18, 53179.55.13 и 53179.55.149.

Начална тръжна цена: 620,00 (шестстотин и двадесет) лв. без ДДС.

5. Поземлен имот с идентификатор 35167.97.39 (три пет едно шест седем точка девет седем точка три девет) с площ 434 (четири три четири) кв. м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК; Адрес на поземления имот: гр. Казанлък, местност: „Големите ливади“; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: 4 (четвърта); при Съседи: 35167.56.316, 35167.97.11, 35167.97.2 и 35167.97.1.

Начална тръжна цена: 420,00 (четиристотин и двадесет) лв. без ДДС.

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичните търгове за продажба на имотите по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 22.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 29/04/2021 г.