РЕШЕНИЕ
№412
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22

Относно: ОС_980/26.03.2021-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС на поземлени имоти - земеделски земи, находящи се в землището на с. Горно Черковище, общ. Казанлък и определяне на начални тръжни цени.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че в Приложение №3, Табл. „От продажба на земеделска земя, в т.ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) на община Казанлък за 2021 г., приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък са включени:

Под номер 5: Имот №608.420 (шест нула осем точка четири две нула) с площ 620 (шестстотин и двадесет) кв. м. по План на новообразуваните имоти на местност „Тунджа“, с. Горно Черковище, одобрен със Заповед №299/24.04.2008 г. на Областен управител на област Стара Загора; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: IV (четвърта); Попада в ПИ с идентификатор 94076.364.903 по КККР на с. Горно Черковище, одобрени със Заповед №РД-18-958/2017 г. на ИД на АГКК; При граници на имота: №608.441 (Полски път), №608.419 (Нива), №608.441 (Полски път), №608.421 (Нива) и №608.435 (Нива). Имота попада в терен по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

За имота има съставен АОС №3818/06.03.2020 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1339/13.03.2020 г., акт 90, том 5, н.д. 944.

Под номер 6: Имот №608.422 (шест нула осем точка четири две две) с площ 706 (седемстотин и шест) кв. м. по План на новообразуваните имоти на местност „Тунджа“, с. Горно Черковище, одобрен със Заповед №299/24.04.2008 г. на Областен управител на област Стара Загора; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: IV (четвърта); Попада в ПИ с идентификатор 94076.364.903 по КККР на с. Горно Черковище, одобрени със Заповед №РД-18-958/2017 г. на ИД на АГКК; При граници на имота: №608.418 (Нива), Земеделски земи и №608.441 (Полски път). Имота попада в терен по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

За имота има съставен АОС №3819/06.03.2020 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1229/09.03.2020 г., акт 11, том 5, н.д. 861.

Под номер 7: Имот №608.428 (шест нула осем точка четири две осем) с площ 646 (шестстотин четиридесет и шест) кв. м. по План на новообразуваните имоти на местност „Тунджа“, с. Горно Черковище, одобрен със Заповед №299/24.04.2008 г. на Областен управител на област Стара Загора; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: IV (четвърта); Попада в ПИ с идентификатор 94076.364.903 по КККР на с. Горно Черковище, одобрени със Заповед №РД-18-958/2017 г. на ИД на АГКК; При граници на имота: №608.423 (Жил. територия), Земеделски земи, №608.441 (Полски път), и №608.424 (Нива). Имота попада в терен по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

За имота има съставен АОС № 3820/06.03.2020 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1279/11.03.2020 г., акт 46, том 5, н.д. 897.

Под номер 8: Имот №608.419 (шест нула осем точка четири едно девет) с площ 576 (петстотин седемдесет и шест) кв. м. по План на новообразуваните имоти на местност „Тунджа“, с. Горно Черковище, одобрен със Заповед №299/24.04.2008 г. на Областен управител на област Стара Загора; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: IV (четвърта); При граници на имота: №608.441 (Полски път), №608.416 (Нива), №608.441 (Полски път) и №608.420 (Нива). Имота попада в терен по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

За имота има съставен АОС №3866/10.09.2020 г., вписан в Служба по вписванията с вх. рег. № 4551/15.09.2020 г., акт 164, том 16, н.д. 3380.

Под номер 9: Имот №603.335 (шест нула три точка три три пет) с площ 219 (двеста и деветнадесет) кв. м. по План на новообразуваните имоти на местност „Тунджа“, с. Горно Черковище, одобрен със Заповед №299/24.04.2008 г. на Областен управител на област Стара Загора; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: VIII (осма); При граници на имота: №603.334 (Нива), №603.497 (Полски път), Земеделски земи, №603.336 (Нива) и Земеделски земи. Имота попада в терен по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

За имота има съставен АОС №3864/10.09.2020 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №4549/15.09.2020 г., акт 162, том 16, н.д. 3378.

Под номер 10: Имот №603.336 (шест нула три точка три три шест) с площ 367 (триста шестдесет и седем) кв. м. по План на новообразуваните имоти на местност „Тунджа“, с. Горно Черковище, одобрен със Заповед №299/24.04.2008 г. на Областен управител на област Стара Загора; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: VIII (осма); При граници на имота: № 603.335 (Нива), Земеделски земи, №603.337 (Тр. насъждения) и Земеделски земи. Имота попада в терен по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. Имотът е без достъп до път.

За имота има съставен АОС №3865/10.09.2020 г., вписан в Служба по вписванията с вх. рег. №4550/15.09.2020 г., акт 163, том 16, н.д. 3379.

Под номер 11: Имот №602.124 (шест нула две точка едно две четири) с площ 452 (четиристотин петдесет и два) кв. м. по План на новообразуваните имоти на местност „Тунджа“, с. Горно Черковище, одобрен със Заповед №299/24.04.2008 г. на Областен управител на област Стара Загора; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: VIII (осма); При граници на имота: №602.617 (Нива), №602.126 (Нива), №602.150 (полски път) и земеделски земи. Имота попада в терен по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

За имота има съставен АОС №3894/30.10.2020 г., вписан в Служба по вписванията с вх. рег. №135/08.01.2021 г., акт 104, том 1, н.д. 105.

 

За имотите са изготвени актуални данъчни и пазарни оценки, които са в размер, както следва:

 

 

 

Имот

Данъчна оценка,

лв.

Пазарна оценка,

 лв.

Прогнозна цена, съгласно ГПУРИОС, лв.

1.

Имот №608.420 с площ 620 кв. м, „Тунджа“, с.Горно Черковище

 

72,00

 

520,00

 

300,00

2.

Имот №608.422 с площ 706 кв. м, „Тунджа“, с.Горно Черковище

 

91,10

 

600,00

 

340,00

3.

Имот №608.428 с площ 646 кв. м, „Тунджа“, с.Горно Черковище

 

75,00

 

550,00

 

310,00

4.

Имот №608.419 с площ 576 кв. м, „Тунджа“, с.Горно Черковище

 

66,90

 

490,00

 

280,00

5.

Имот №603.335 с площ 219 кв. м, „Тунджа“, с.Горно Черковище

 

6,90

 

140,00

 

110,00

6.

Имот №603.336 с площ 367 кв. м, „Тунджа“, с.Горно Черковище

 

11,60

 

230,00

 

183,00

7.

Имот №602.124 с площ 452 кв. м, „Тунджа“, с.Горно Черковище

 

12,70

 

290,00

 

250,00

 

С оглед изпълнение на програмата, кмета счита за целесъобразно да бъдат организирани и проведени публични търгове за продажба на имотите, при начална тръжна цена, определена по реда на чл.41, ал.2 от ЗОС. Предлага начална тръжна цена за всеки от имотите, съответстваща на изготвената актуална към  момента пазарна цена. 

В случай на успешно приключване на процедурите и сключване на договори за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.35, ал.1, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.43 и чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС - Казанлък,

Р Е Ш И:

 

І. Да се извършат продажби чрез публични търгове по реда на глава шеста от Наредба №15 на Общински съвет - Казанлък, за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на общински имоти, както следва:

 

1. Имот №608.420 (шест нула осем точка четири две нула) с площ 620 (шестстотин и двадесет) кв. м. по План на новообразуваните имоти на местност „Тунджа“, с. Горно Черковище, одобрен със Заповед №299/24.04.2008 г. на Областен управител на област Стара Загора; Трайно предназначение на територията: Земеделска;

Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: IV (четвърта); Попада в ПИ с идентификатор 94076.364.903 по КККР на с. Горно Черковище, одобрени със Заповед №РД-18-958/2017 г. на ИД на АГКК; При граници на имота: №608.441 (Полски път), №608.419 (Нива), №608.441 (Полски път), № 608.421 (Нива) и №608.435 (Нива). Имота попада в терен по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

Начална тръжна цена: 520,00 (петстотин и двадесет) лв. без ДДС.

 

2. Имот №608.422 (шест нула осем точка четири две две) с площ 706 (седемстотин и шест) кв. м. по План на новообразуваните имоти на местност „Тунджа“, с. Горно Черковище, одобрен със Заповед №299/24.04.2008 г. на Областен управител на област Стара Загора; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: IV (четвърта); Попада в ПИ с идентификатор 94076.364.903 по КККР на с. Горно Черковище, одобрени със Заповед №РД-18-958/2017 г. на ИД на АГКК; При граници на имота: №608.418 (Нива), Земеделски земи и №608.441 (Полски път). Имота попада в терен по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

Начална тръжна цена: 600,00 (шестстотин) лв. без ДДС.

3. Имот №608.428 (шест нула осем точка четири две осем) с площ 646 (шестстотин четиридесет и шест) кв. м. по План на новообразуваните имоти на местност „Тунджа“, с. Горно Черковище, одобрен със Заповед №299/24.04.2008 г. на Областен управител на област Стара Загора; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: IV (четвърта); Попада в ПИ с идентификатор 94076.364.903 по КККР на с. Горно Черковище, одобрени със Заповед №РД-18-958/2017 г. на ИД на АГКК; При граници на имота: №608.423 (Жил. територия), Земеделски земи, №608.441 (Полски път), и №608.424 (Нива). Имота попада в терен по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

Начална тръжна цена: 550,00 (петстотин и петдесет) лв. без ДДС.

 

4. Имот №608.419 (шест нула осем точка четири едно девет) с площ 576 (петстотин седемдесет и шест) кв. м. по План на новообразуваните имоти на местност „Тунджа“, с. Горно Черковище, одобрен със Заповед №299/24.04.2008 г. на Областен управител на област Стара Загора; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: IV (четвърта); При граници на имота: №608.441 (Полски път), №608.416 (Нива), №608.441 (Полски път) и №608.420 (Нива). Имота попада в терен по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

Начална тръжна цена: 490,00 (четиристотин и деветдесет) лв. без ДДС.

 

5. Имот №603.335 (шест нула три точка три три пет) с площ 219 (двеста и деветнадесет) кв. м. по План на новообразуваните имоти на местност „Тунджа“, с. Горно Черковище, одобрен със Заповед №299/24.04.2008 г. на Областен управител на област Стара Загора; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: VIII (осма); При граници на имота: №603.334 (Нива), №603.497 (Полски път), Земеделски земи, №603.336 (Нива) и Земеделски земи. Имота попада в терен по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

Начална тръжна цена: 140,00 (сто и четиридесет) лв. без ДДС.

 

6. Имот №603.336 (шест нула три точка три три шест) с площ 367 (триста шестдесет и седем) кв. м. по План на новообразуваните имоти на местност „Тунджа“, с. Горно Черковище, одобрен със Заповед №299/24.04.2008 г. на Областен управител на област Стара Загора; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: VIII (осма); При граници на имота: №603.335 (Нива), Земеделски земи, №603.337 (Тр. насъждения) и Земеделски земи. Имота попада в терен по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. Имотът е без достъп до път.

Начална тръжна цена: 230,00 (двеста и тридесет) лв. без ДДС.

 

7. Имот №602.124 (шест нула две точка едно две четири) с площ 452 (четиристотин петдесет и два) кв. м, по План на новообразуваните имоти на местност „Тунджа“, с. Горно Черковище, одобрен със Заповед №299/24.04.2008 г. на Областен управител на област Стара Загора; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: VIII (осма); При граници на имота: №602.617 (Нива), №602.126 (Нива), №602.150 (полски път) и земеделски земи. Имота попада в терен по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

Начална тръжна цена: 290,00 (двеста и деветдесет) лв. без ДДС.

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичните търгове за продажба на имотите по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 24.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 29/04/2021 г.