РЕШЕНИЕ
№ 413
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22

Относно: ОС_986/31.03.2021-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на УПИ XXII, УПИ XXIII, кв. 36, с. Долно Изворово, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че в Приложение №3, Табл. „От продажба на земи, по реда на Наредба №15 на ОбС-Казанлък“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) на община Казанлък за 2021 г., приета с Решение №291/26.11.2020 г. на Общински съвет-Казанлък, са включени следните общински имоти:  

1. Под номер 16: Урегулиран поземлен имот (УПИ) XXII (двадесет и втори) с обща площ 700 (седемстотин) кв. м., находящ се в кв. 36, с. Долно Изворово, общ. Казанлък, по ПУП и кадастрален план на с. Долно Изворово, одобрени със Заповед №22/02.04.1987 г., при граници на имота: северозапад - улица; югозапад - УПИ XXIII, югоизток – УПИ I, североизток – УПИ XXI.

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №1078/22.07.2005 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №5967/30.08.2005 г., акт 79, т. VII, н. д. 3430, п. 15920.

2. Под номер 17: Урегулиран поземлен имот (УПИ) XXIII (двадесет и трети) с обща площ 770 (седемстотин и седемдесет) кв. м., находящ се в кв. 36, с. Долно Изворово, общ. Казанлък, по ПУП и кадастрален план на с. Долно Изворово, одобрени със Заповед №22/02.04.1987 г., при граници на имота: северозапад - улица; югозапад - УПИ XXIV, североизток – УПИ XXII и  югоизток – УПИ I.

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №1079/22.07.2005 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №5968/30.08.2005 г., акт 80, т. VII, н. д. 3431, п. 15920.

 

За имотите са изготвени актуални данъчни и пазарни оценки, които са в размер, както следва:

 

Имот

Данъчна оценка,

в лв.

Пазарна оценка,

в лв.

Прогнозна цена, съгласно ГПУРИОС,

в лв.

1. Урегулиран поземлен имот (УПИ) XXII с обща площ 700 кв. м, находящ се в кв. 36, с. Долно Изворово, общ. Казанлък

 

1386,00

 

11 080,00

 

      4 200,00

2. Урегулиран поземлен имот (УПИ) XXIII с обща площ 770 кв. м, находящ се в кв. 36, с. Долно Изворово, общ. Казанлък

 

1524,60

 

12 190,00

 

4 600,00

 

С оглед изпълнение на програмата, кмета счита за целесъобразно да бъдат организирани и проведени публични търгове за продажба на имотите, при начална тръжна цена, определена по реда на чл.41, ал.2 от ЗОС.

В случай на успешно приключване на процедурите и сключване на договори за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.35, ал.1, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.43 и чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС - Казанлък,

Р Е Ш И:

 

І. Да се извършат продажби чрез публични търгове по реда на Глава шеста от Наредба №15 на ОбС-Казанлък, на общински имоти за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, както следва:

1. Урегулиран поземлен имот (УПИ) XXII (двадесет и втори) с обща площ 700 (седемстотин) кв. м, находящ се в кв. 36, с. Долно Изворово, общ. Казанлък, по ПУП и кадастрален план на с. Долно Изворово, одобрени със Заповед №22/02.04.1987 г., при граници на имота: северозапад - улица; югозапад - УПИ XXIII, югоизток – УПИ I, североизток – УПИ XXI.

Начална тръжна цена: 11 080 (единадесет хиляди и осемдесет) лв. без ДДС.

2. Урегулиран поземлен имот (УПИ) XXIII (двадесет и трети) с обща площ 770 (седемстотин и седемдесет) кв. м, находящ се в кв. 36, с. Долно Изворово, общ. Казанлък, по ПУП и кадастрален план на с. Долно Изворово, одобрени със Заповед №22/02.04.1987 г., при граници на имота: северозапад - улица; югозапад - УПИ XXIV, североизток – УПИ XXII и  югоизток – УПИ I.

Начална тръжна цена: 12 190 (дванадесет хиляди сто и деветдесет) лв. без ДДС.

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публични търгове за продажба на имотите по т.I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 24.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 29/04/2021 г.