РЕШЕНИЕ
№414
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22


Относно: ОС_987/31.03.2021-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 5 600,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, общинска собственост - земя с площ 465 кв. м в УПИ I-639, кв. 28 по плана на с. Овощник, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че в Общинска администрация e постъпило Заявление с вх. №94-Н-2235-1/01.02.2021 г. за закупуване на земя, частна общинска собственост от собственика на законно построена върху нея сграда. Сградата е построена при условията на отстъпено право на строеж. Заявлението е подадено от Минка Колева и Николай Колев, собственици на жилищната сграда, съгласно Нотариален акт №117, т. I, рег. №1024, н. дело №121/2003 г., построена в Урегулиран поземлен имот I-639, кв. 28 с площ 465 кв. м по действащ Подробен устройствен план на с. Овощник, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №366/20.12.1990 г., при граници: североизток – УПИ II-628; югоизток - УПИ III-358; югозапад и северозапад – улици.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №3967/16.03.2021 г., вписан в Служба по вписванията-Казанлък  с дв. вх. рег. №1819, вх. рег. №1819/22.03.2021 г., акт 3, т.7, н. д. 1263.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2021 г., приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани за придобиване на земя от собствениците на законно построени сгради върху нея.

Преписката се изготвя на основание чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда и чл.44, ал.3 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък.

Данъчната оценка на  земята е 1 999,50 лв., съгласно Удостоверение №7404056778 от 01.03.2021 г. на Дирекция „Местни приходи”. Изготвената пазарна оценка от  оценител по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС  е 5 600,00 лв., без ДДС.  

Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и  чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.35, ал.3 от ЗОС и чл.44 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2021 г., приета с приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход

(лв.)

Предназначение

Описание на имота

№3967 от 16.03.2021 г.

Минка Колева

и

Николай Колев

5 600,00

Отстъпено право на строеж

УПИ I-639, кв. 28, с. Овощник

 

2. Определя пазарна цена в размер на 5 600,00 (пет хиляди и шестстотин) лева, без ДДС, за продажба на земя с площ 465 (четиристотин шестдесет и пет) кв. м, представляваща Урегулиран поземлен имот I-639 (първи за шестстотин тридесет и девети), кв. 28 (двадесет и осми) по действащ Подробен устройствен план на с. Овощник, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №366/20.12.1990 г., при граници: североизток – УПИ II-628; югоизток - УПИ III-358; югозапад и северозапад – улици.

 

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор за продажба на имота по т.1 със заявителите, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за тяхна сметка.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл.45, ал.5, изр.1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Минка Колева и Николай Колев - заявители.

 

Участвали в поименно гласуване 31 общински съветници, от които „За” 31.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 29/04/2021 г.