РЕШЕНИЕ
№415
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22


Относно: ОС_989/01.04.2021-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 1100 лв. без ДДС при разпореждане с имот, общинска собственост - незастроена земя с площ 108 кв. м в УПИ XIII-164, кв. 6 по плана на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че в Общинска администрация e постъпило Заявление с вх. №94-В-2130-1/22.12.2020 г. от Васил Бъклов и Радка Бъклова за доброволно прилагане на действащ ПУП на УПИ ХIII-164 в кв.6 на с. Голямо Дряново, одобрен със Заповед №135/1995 г. Заявителите са собственици на дворно място с площ 1 460 кв. м, за което е отреден парцел Х-163, кв.6 по предходен план на селото, идентичен с УПИ ХIII-164  в кв. 6 (Скица №73/18.01.2021 г.), съгласно Нотариален акт №87, том 2, Дело №683/1988 г. и Удостоверение за наследници №2321/18.12.2020 г. Община Казанлък притежава реална част – Незастроена земя с площ 108 кв. м, при граници: североизток и югоизток – Поземлен имот №164; югозапад – улица и северозапад - УПИ XIV-165, придаваема към Имот №164 при урегулирането му в поземлен имот с режим на застрояване -  УПИ XIII-164 в кв.6 по действащ ПУП на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №135/1995 г., с обща площ от 1 568 кв. м, при граници: североизток – УПИ Х-163; югоизток – УПИ ХII-161; югозапад - улица и северозапад - УПИ ХIV-165, съгласно АЧОС №3933/28.01.2021 г.

Данъчната оценка на общинската земя 285,10 лв., съгласно Удостоверение за ДО №7404056105/25.01.2021 г. на Дирекция „Местни приходи“. Изготвената Пазарна оценка с вх. №94-В-2130-1'2/26.03.2021 г. от оценител на недвижими имоти по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС е на стойност 1 100,00 лв., без ДДС.  

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2021 г., приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани за прилагане на регулационните планове. Преписката за прехвърляне на собствеността на общинския имот се изготвя на основание чл.35, ал.4, т.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с §22, ал.1, т.1, б. „б“ от ЗР на Закона за устройство на територията (ЗУТ) по реда и чл. 46, ал. 9 от Наредба №15 на Общински съвет-Казанлък.

Съгласно чл.41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9, чл.35, ал.4, т.2 и  чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с §22, ал.1, т.1, б. „б“ от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2021 г., приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

 

№3933 от 28.01.2021 г.

 

Васил Бъклов

и

Радка Бъклова

 

1 100,00

Незастроена земя – реална част придаваема по регулация

Реална част с площ 108кв. м към УПИ II-129, кв. 4 на

с. Голямо Дряново

 

2. Определя пазарна цена в размер на 1 100,00 (хиляда и сто) лева, без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост – Незастроена земя с площ 108 (сто и осем) кв. м, при граници: североизток и югоизток – Поземлен имот №164; югозапад – улица и северозапад - УПИ XIV-165, представляваща реална част, придаваема към Имот №164 (сто шестдесет и четири) при урегулирането му в поземлен имот с режим на застрояване -  Урегулиран поземлен имот XIII-164 (тринадесети за сто шестдесет и четири) в кв. 6 (шести) по действащ Подробен устройствен план на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №135/1995 г., с обща площ от 1 568 (хиляда петстотин шестдесет и осем) кв. м, при граници: североизток – УПИ Х-163; югоизток – УПИ ХII-161; югозапад - улица и северозапад - УПИ ХIV-165.

 

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор със заявителите, за прехвърляне собствеността на общинския имот по т.2, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за тяхна сметка.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Васил Бъклов и Радка Бъклова, гр. Казанлък – заявители.

 

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 28.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 29/04/2021 г.