РЕШЕНИЕ
№416
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22


Относно: ОС_990/01.04.2021-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 350,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, общинска собственост - незастроена земя с площ 50 кв. м в УПИ II-585 в кв. 59 по плана на с. Горно Черковище, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че в Общинска администрация е постъпило заявление от Антон Антонов за доброволно прилагане на подробен устройствен план за Урегулиран поземлен имот (УПИ) II - 585 с обща площ 550 кв. м в кв. 59, село Горно Черковище, по Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №370/1990 г. Община Казанлък притежава в имота реална част – незастроена земя с площ 50 кв. м, съгласно Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3963 от 04.03.2021 г., вписан в СВ – Казанлък с дв. вх. №1714/18.03.2021 г., акт 137, т.6, н. д. 1194,  а заявителят е собственик на земя с площ 500 кв. м - имот с пл. №585 и построените в него сгради, съгласно нотариален акт №189, т.13, д. 2770, дв. вх. рег. №3739/06.08.2020 г. 

За да бъде приложен доброволно подробният устройствен план за описания имот е необходимо да бъде сключен договор за продажбата на общинската част от имота.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2021 година, приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани, на придаваеми по регулация общински земи.

Преписката за прехвърляне на собствеността на общинския имот се изготвя на основание чл.35, ал.4, т.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с  чл.15, ал.5 и §22, ал.1, т.1, б. „б“ от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по реда и чл.46, ал.9 от Наредба №15 на Общински съвет-Казанлък. Данъчната оценка на общинската земя е 268,10 лева, съгласно Удостоверение за ДО №7404056777/01.03.2021 г. на Дирекция „Местни приходи”. По изготвената пазарна оценка стойността е 350.00 лева.  

Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9, чл.35, ал.4, т.2, чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с  чл.15, ал.5 и §22 ал.1, т.1, б. „б“ от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2021 година, приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

3963/2021 г.

Антон  Антонов

350.00

Жилищно строителство

Реална част с площ 50 кв.м. от УПИ II-585 в кв. 59 в село Горно Черковище

 

2. Определя пазарна цена от 350,00 (триста и петдесет) лева, без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост, при доброволно прилагане на действащ подробен устройствен план: Незастроена земя с площ 50 (петдесет)кв. м, при граници: североизток – улица; югоизток – УПИ III-577; югозапад - имот №585; северозапад - УПИ I-586, представляваща реална част от Урегулиран поземлен имот II – 585 (втори за пет осем пет) с обща площ 550 (петстотин и петдесет) кв. м в кв. 59 (петдесет и девет) село Горно Черковище, община Казанлък, област Стара Загора, по Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №370/1990 г., при граници: североизток – улица; югоизток – УПИ III-577; югозапад – ХХ-584; северозапад - УПИ I-586.

 

3. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи договор с Антон Антонов от с. Горно Черковище, община Казанлък, област Стара Загора, ул. „Радецка“ №11, за прехвърляне собствеността на общинския имот по т.2. Всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя – Антон Антонов.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Антон Антонов, адрес - село Горно Черковище.

 

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 32.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 29/04/2021 г.