РЕШЕНИЕ
№417
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22

Относно: ОС_996/05.04.2021-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1, и ал.8 от Наредба №15 на ОбС - Казанлък и определяне на начални тръжни цени за Поземлени имоти с идентификатори 35167.507.58, 35167.507.59 и 35167.507.84, в кв. "Казанлъшки минерални бани",  гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че съгласно чл.8, ал.9 от ЗОС, Годишната програма може да бъде актуализирана през годината. Във връзка със заявен интерес за закупуване е необходимо да бъдат включени в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2021 г. следните имоти:
1. Поземлен имот с идентификатор 35167.507.58 (три пет едно шест седем точка пет нула седем точка пет осем) с площ 1176 (хиляда сто седемдесет и шест) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК; Последно изменение на Кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 11.02.2016 г.; Адрес на поземления имот: гр. Казанлък, п. к. 6100, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м.); Номер по предходен план: 58; При съседи: 35167.507.67, 35167.507.59, 35167.507.28, 35167.507.57.
За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 3202/03.02.2016 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №772/09.02.2016 г., акт 81, т. 3, н. д. 502.

2. Поземлен имот с идентификатор 35167.507.59 (три пет едно шест седем точка пет нула седем точка пет девет) с площ 1797 (хиляда седемстотин деветдесет и седем) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК; Последно изменение на Кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 17.02.2016 г.; Адрес на поземления имот: гр. Казанлък, п. к. 6100, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Нива; Номер по предходен план: 59; При съседи: 35167.507.67, 35167.507.60, 35167.507.28, 35167.507.58.           

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 3203/03.02.2016 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. № 840/10.02.2016 г., акт 122, т. 3, н. д. 543.

3. Поземлен имот с идентификатор 35167.507.84 (три пет едно шест седем точка пет нула седем точка осем четири) с площ 6151 (шест хиляди сто петдесет едно) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК; Последно изменение на Кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 17.02.2016 г.; Адрес на поземления имот: гр. Казанлък, п. к. 6100, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Нива; Номер по предходен план: 84; При съседи: 35167.507.208, 35167.507.85, 35167.507.83, 35167.507.69, 35167.507.53, 35167.507.207, 35167.507.99.       

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №3198/03.02.2016 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №758/08.02.2016 г., акт 71, т. 3, н. д. 491.

 

За имотите са изготвени актуални данъчни и пазарни оценки, които са в размер, както следва:

 

Имот

Данъчна оценка,

в лв.

Пазарна оценка,

в лв.

1. Поземлен имот с идентификатор 35167.507.58 с площ 1176 кв.м., гр. Казанлък

 

9966,60

 

10600,00

2. Поземлен имот с идентификатор 35167.507.59 с площ 1797 кв.м., гр. Казанлък

 

15229,60

 

16200,00

3. Поземлен имот с идентификатор 35167.507.84 с площ 6151 кв.м., гр. Казанлък

 

52129,70

 

52900,00

 

С оглед изпълнение на програмата, кмета счита за целесъобразно да бъдат организирани и проведени публични търгове за продажба на имотите, при начална тръжна цена, определена по реда на чл.41, ал.2 от ЗОС. Предлага начална тръжна цена, съответстваща на изготвената актуална към  момента пазарна цена. 

В случай на успешно приключване на процедурата и сключване на договор за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка чл.8, ал.9,  чл.35, ал.1, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.43 и чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС - Казанлък,

Р Е Ш И:

 

I. Приема изменение и допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2021 г., съгласно Приложение №3, неразделна част от нея, приета с Решение №291/26.11.2020 г.

 

II. Променя очакваните приходи за 2021 г., както следва:

  • Таблица №1
  • Приложение №3 очаквани приходи:                     2105674,00 лева

 

Всичко очаквани приходи:                                                     2922564,00 лева

 

  •      Обобщена Таблица №4

                        -           Таблица №1                                                             2922564,00 лева

 

ВСИЧКО ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ ЗА 2021 ГОДИНА:        3649898,00 лева

 

III. Да се извършат продажби чрез публични търгове по реда на Глава шеста от Наредба     №15 на Общински съвет - Казанлък, на общински имоти за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 35167.507.58 (три пет едно шест седем точка пет нула седем точка пет осем) с площ 1176 (хиляда сто седемдесет и шест) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК; Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 11.02.2016 г.; Адрес на поземления имот: гр. Казанлък, п. к. 6100, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана;

Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); Номер по предходен план: 58; При съседи: 35167.507.67, 35167.507.59, 35167.507.28, 35167.507.57.

Начална тръжна цена: 10 600 (десет хиляди и шестстотин) лв.

 

2. Поземлен имот с идентификатор 35167.507.59 (три пет едно шест седем точка пет нула седем точка пет девет) с площ 1797 (хиляда седемстотин деветдесет и седем) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК; Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 17.02.2016 г.; Адрес на поземления имот: гр. Казанлък, п. к. 6100, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Нива; Номер по предходен план: 59; При съседи: 35167.507.67, 35167.507.60, 35167.507.28, 35167.507.58, съгласно приложения акт за частна общинска собственост, скица и данъчна оценка на имота.

Начална тръжна цена: 16 200 (шестнадесет хиляди и двеста) лв.

 

3. Поземлен имот с идентификатор 35167.507.84 (три пет едно шест седем точка пет нула седем точка осем четири) с площ 6151 (шест хиляди сто петдесет едно) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК; Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 17.02.2016 г.; Адрес на поземления имот: гр. Казанлък, п. к. 6100, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Нива; Номер по предходен план: 84; При съседи: 35167.507.208, 35167.507.85, 35167.507.83, 35167.507.69, 35167.507.53, 35167.507.207, 35167.507.99, съгласно приложения акт за частна общинска собственост, скица и данъчна оценка на имота.

Начална тръжна цена: 52 900 (петдесет и две хиляди и деветстотин) лв.

 

IV. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичните търгове за продажба на имотите по т. III. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 33 общински съветници, от които „За” 25.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 29/04/2021 г.