РЕШЕНИЕ
№418
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22


Относно: ОС_1003/08.04.2021-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем за срок от 5 години на общински обект, включен в Годишната програма за 2021 г., представляващ обект за услуги, офис №7 "Зала за спорт", находящ се в Младежки дом, гр. Казанлък, ул. "Капрони", с начална тръжна цена 148,00 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г. са включени общински обекти в Приложение №8, прието с Решение №291/26.11.2020 г., „Описание на имотите с траен статут, които Община Казанлък възнамерява да предложи за отдаване под наем“.

Община Казанлък има сключен Договор №Д04-57/27.04.2016 г., който изтича на 27.04.2021г. Необходимо е стартирането на нова процедура за отдаване под наем на имота. В Приложение №8, позиция 4 в ГПУРИОС за 2021 г. е включен общински обект с идентификатор 35167.503.911, част от който представлява обект за услуги, офис №7 ,,Зала за спорт“, с начален месечен наем в размер на 148,00 лв. без ДДС. Наемната вноска е определена на база квадратурата на помещението 78,00 кв.м. и наемната цена, съгласно определения в Наредба №15 на ОбС наем на основание чл.66, ал.1, т.IV „Средства за настаняване за услуги и производство“, т.1 в гр. Казанлък, втора зона - 1,90 лв.

Съгласно чл.14, ал.7 от ЗОС свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост могат да се отдават под наем след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс за срок до 10 години, след решение на ОбС.

В случай на успешно приключване на процедурата и сключване на договори ще доведе до поемане на разходите им по поддръжка от наемателите и приходи в общинския бюджет.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.18, ал.1, т.1, чл.81 ал.1, във връзка с чл.80, т.1 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

І.  Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на Глава VІ от Наредба №15 на ОбС за срок от 5 години на общински обект, както следва:

- Общински обект за отдаване под наем за срок от пет години, представляващ обект за услуги, Офис №7 ,,Зала за спорт“, находяща се в Младежки дом, гр. Казанлък, ул. ,,Капрони“ с площ 78,00 кв.м., ведно с общите части  и санитарния възел - спортна база, за който е съставен АПОС № 502/26.02.2018 г.

 

ІІ. Определя начална тръжна месечна цена в размер – 148,00 лв. без ДДС.

 

III. Оправомощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на публичния търг при спазване изискванията на Глава VІ от Наредба №15 на ОбС, както и сключването на договор със спечелилия участник.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 31 общински съветници, от които „За” 31.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 29/04/2021 г.