РЕШЕНИЕ
№419
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22

Относно: ОС_1007/09.04.2021-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост върху имот находящ се в гр. Казанлък с площ 2625 кв.м., чрез откупуване на 1/3 идеални части от физическото лице - собственик за сумата от 33 400 лв. по реда на чл.36, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Община Казанлък е собственик на 2/3 ид.ч. от ПИ с идентификатор 35167.503.4403 по КККР на гр. Казанлък, като за собствеността на общината е съставен Акт за общинска собственост № 828/13.10.2010 г. Имотът е собственост на общината Ex lege, по силата на §7, ал.1, т.3 от ПЗР на ЗМСМА. Другата 1/3 ид.ч. от имота е собственост на Камен Башалов, съгласно Нотариален акт №198, том I, рег. №2119, Дело №198/03.04.2006 г. вписан в АВ с вх. рег. №2418, акт №109, том IV, Дело №1158/03.04.2006 г.

Съгласно действащия ПУП имота представлява неурегулиран поземлен имот, включен в УПИ II-921,4403, кв. 595 по плана на гр. Казанлък, одобрен с Решения №684/30.07.2013 г. и № 777/30.10.2013 год. на Общински съвет Казанлък. Кадастралната карта не е в съответствие с плана за регулация. Процесния имот няма самостоятелно значение.

През 2019 г. Камен Башалов предяви иск за делба на процесния имот пред РС Казанлък. В хода на делото бяха назначени техническа и оценъчна експертизи. От изготвената по делото оценъчна експертиза се установи, че пазарната стойност на имотът е 100 200 лв., съответно:

За община Казанлък 2/3 Ид.ч. – 66 800 лв.

За Камен Башалов 1/3 Ид.ч. – 33 400 лв.

Данъчната оценка на имота е 23 433,40 лв. съгласно Удостоверение за данъчна оценка №7404057406/08.04.2021 г.

По делото бе изискано и представено Становище на Главния архитект на Община Казанлък, съгласно което процесният неурегулиран поземлен имот е неподеляем, поради което единственият изход на делото бе изнасяне на имота на публична продан.

Поради това и възможността някое трето за съсобствеността лице да придобие имота, който е включен в УПИ с отреждане съгласно ПУП – за спорт и атракции делото беше спряно по взаимно съгласие с възможност за доброволно уреждане на спора.

С оглед изложеното считам за целесъобразно съсобствеността в процесния имот да бъде прекратена, чрез изкупуване на частта на Камен Башалов. Това от една страна ще осуети възможността, в УПИ общинска собственост, частно физическо или юридическо лице да придобие собственост и съответно да затрудни или направи невъзможно изпълнението на предвежданията на подробния устройствен план в бъдеще. От друга страна частта на общината е два пъти по-голяма и е целесъобразно имотът да бъде изкупен от нея.

Съгласно чл.36, ал.1 от ЗОС прекратяването на съсобственост върху имоти между общината, държавата, физически лица или юридически лица се извършва след решение на общинския съвет по ред, определен с наредбата по чл.8, ал.2, чрез:

1. делба;

2. продажба на частта на общината;

3. откупуване частта на физическите лица или на юридическите лица;

4. замяна.

В настоящия случай делба е невъзможна, а продажба и замяна е нецелесъобразна.“

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.6, т.3 от Закона за общинската собственост във връзка чл.48 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

Р Е Ш И:

 

1. Община Казанлък да прекрати съсобствеността върху ПИ с идентификатор 35167.503.4403 по КККР на гр. Казанлък, с площ от 2625 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за спортен обект, номер по предходен план 4403, квартал 595, парцел II при граници: 35167.503.9501, 35167.503.9502, представляващ неурегулиран поземлен имот, включен в УПИ II-921,4403, кв. 595 по плана на гр. Казанлък, одобрен с Решения №684/30.07.2013 г. и №777/30.10.2013 г. на Общински съвет Казанлък, чрез изкупуване на 1/3 (една трета) идеални части от имота, собственост на Камен Башалов, съгласно Нотариален акт №198, том I, рег №2119, Дело №198/03.04.2006 г. вписан в АВ с вх. рег.№2418, акт №109, том IV, Дело №1158/03.04.2006 г.

2. Община Казанлък да изкупи частта на съсобственика за сумата от 33 400 (тридесет и три хиляди и четиристотин) лева.

 

3. Оправомощава Кмета на община Казанлък да извърши всички фактически и правни действия по изпълнение на т. 1 и т. 2 от настоящото решение, в т.ч. сключване на договор за делба и вписване на договора.

4. Всички разноски, свързани с извършването на делбата да се поемат по равно от съделителите.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Камен Башалов – гр. Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 30.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 29/04/2021 г.