РЕШЕНИЕ
№420
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22

Относно: ОС_1026/14.04.2021-Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Възстановяването на земеделска земя започва през 1991 г. с подаване на заявления от собствениците пред ОС ”Земеделие” – гр. Казанлък. Общинската служба по земеделие, въз основа на влезлия в сила план за земеразделяне, постановява решение за признато право на собственост. Съгласно чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ общината стопанисва и управлява земеделската земя, останала след възстановяването на правата на собствениците и в регистъра към плана за земеразделяне като собственик е вписана община Казанлък. След влизане в сила на плана за земеразделяне и одобрената карта на съществуващи и възстановими стари реални граници невъзстановените и непотърсени земи стават общинска собственост. Съгласно чл.19, ал.4 от ЗСПЗЗ (ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г.) за срок от 5 години общините са били длъжни да предоставят тези земи при наличие на едно от следните условия:

1. установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници;

2. изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост;

3. обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена;

4. изпълнение на проекти за уедряване на земеделските земи в землищата на територията на общината;

5. изпълнение на обекти от техническата инфраструктура, както и на други проекти, за които съгласно закон се допуска принудително отчуждаване.

В изпълнение на чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ директора на ОД ”Земеделие” – гр. Стара Загора е одобрил със Заповед №137/11.11.2008 г. протоколно решение от 10.11.2008 г. по чл.45в, ал.5 от ППЗСПЗЗ на заседанието на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ за землищата на община Казанлък.

С измененията на ЗСПЗЗ (ДВ бр.62 от 2010 г.) са отменени текстовете, които задължават общините да предоставят на граждани от земите, собственост на общината. С ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ е създаден нов параграф 27, съгласно който неприключилите производства по обезщетяване със земеделски земи от общинския поземлен фонд се приключват по досегашния ред и общинските съвети предоставят земи от общинския поземлен фонд при наличие на едно от следните условия:

l. установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници;

2. изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост;

3. обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена.

В общинска администрация са постъпили много заявления от граждани, които са се снабдили с нотариални актове и не са ги вписали в регистъра на собствениците към картата на възстановената собственост. Към момента тези имоти са предадени по описания по-горе ред в собственост на Община Казанлък.

Въз основа на постъпилите молби на гражданите е направено запитване до ОС "Земеделие" гр. Казанлък по имена на собственици на земеделски земи относно това дали е спазена процедурата за заявяване и признаване на собствеността на гражданите по реда на ЗСПЗЗ е получена информация, както следва:

1. Милко Църов, починал на 25.11.2009 г., видно от Удостоверение за наследници №1828/18.09.2013 г., няма заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС „Земеделие”, гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – лозе, с площ от 750 (седемстотин и петдесет) кв.м., находящ се в местност „Старите лозя“ землище на с. Овощник, EKАTTE: 53179. Наследниците на Милко Църов са подали Заявление с вх.№194-Ц-172-1/23.03.2021 г., като собственици на имот с площ от 750 (седемстотин и петдесет) кв.м, съгласно Нот. акт №108, т. I, Дело №251/1995 г., представляващ Поземлен имот с планоснимачен № 3204 по Кадастралния план на ползвателите на местност „Старите лозя“, одобрен със Заповед № 653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък,  при граници: от север – полски път, от изток – ПИ № 3205, от запад – ПИ № 3203, от юг – горски фонд. Поземлен имот с планоснимачен № 3204 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземлен имот №163204, местност „Каракос“ /Старите лозя/, с площ от 755 (седемстотин петдесет и пет) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на с. Овощник, ЕКАТТЕ:53179. След изработването на Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овощник, одобрени със Заповед № РД-18-960/20.12.2017 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, всички данни за имоти попадащи в землището на с. Овощник са предадени на СГКК - гр. Стара Загора. Съгласно изработените Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Овощник и Скица №15-317951/25.03.2021 г. на СГКК - гр. Стара Загора, следва ПИ № 163204, с площ от 755 (седемстотин петдесет и пет) кв.м, находящ се в местност „Каракос“ по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на с. Овощник, ЕКАТТЕ:53179, да бъде отразен като Поземлен имот с идентификатор № 53179.163.204 по КККР на с. Овощник, при граници: Поземлен имот с идентификатор №53179.113.333, № 53179.163.205, № 53179.163.228 и № 53179.163.203.

2. Дешка Велкова няма заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС „Земеделие” гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – лозе, с площ от 1530 (хиляда петстотин и тридесет) кв.м., находящ се в местност „Старите лозя“, землище на гр. Казанлък, EKАTTE: 35167. Дешка Велкова е подала Заявление с вх. №194-Д-2221-1/11.03.2021 г., като собственик на имот с площ от 1530 (хиляда петстотин и тридесет) кв.м, съгласно Нот. акт №191, т. VIII,  Дело №3689/1994 г., представляващ Поземлен имот с планоснимачен №1619 по Кадастралния план на ползвателите на местност „Старите лозя“, одобрен със Заповед №653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък,  при граници: от север – ПИ №1618, от изток – полски път, от запад – ПИ №1621, от юг – полски път. Поземлен имот с планоснимачен №1619 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземлен имот №181.619, местност „Старите лозя“, с площ от 1528 (хиляда петстотин двадесет и осем) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167. След изработването на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.  Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, всички данни за имоти попадащи в урбанизираната територия и землището на гр. Казанлък са предадени на СГКК - гр. Стара Загора. Съгласно изработените Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък и Скица №15-298907/22.03.2021 г. на СГКК – гр. Стара Загора, следва ПИ № 181.619, с площ от 1528 (хиляда петстотин двадесет и осем) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“ по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167 да бъде отразен като Поземлен имот с идентификатор №35167.181.619 по КККР на гр. Казанлък, при граници: Поземлен имот с идентификатор №35167.181.621, №35167.122.166, №35167.181.620, №35167.181.618 и №22633.169.241.

 

3. Филип Георгиев, починал на 16.05.2010 г., видно от Удостоверение за наследници № 463/15.03.2018 г. и Димитър Димитров, нямат заявяван, признати или отказани имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС ”Земеделие”, гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – лозе, с площ от 1470 (хиляда четиристотин и седемдесет) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“, землище на гр. Казанлък, EKАTTE: 35167. Димитър Димитров е подал Заявление с вх. №194-Д-451-1/08.02.2021 г., като съсобственик на имот с площ от 1470 (хиляда четиристотин и седемдесет) кв.м, съгласно Нот.акт № 76, т. IX,  Дело №3845/1994 г., представляващ Поземлен имот с планоснимачен №1575 по Кадастралния план на ползвателите на местност „Старите лозя“, одобрен със Заповед № 653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък,  при граници: от север – ПИ № 1572, от изток – полски път, от запад – ПИ № 1573, от юг – полски път. Поземлен имот с планоснимачен № 1575 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземлен имот № 161.575, местност „Старите лозя“, с площ от 1526 (хиляда петстотин двадесет и шест) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ:35167. След изработването на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.  Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, всички данни за имоти попадащи в урбанизираната територия и землището на гр. Казанлък са предадени на СГКК - гр. Стара Загора. Съгласно изработените Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък и Скица №15-133685/10.02.2021 г. на СГКК – гр. Стара Загора, следва ПИ № 161.575, с площ от 1526 (хиляда петстотин двадесет и шест) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“ по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167 да бъде отразен като Поземлен имот с идентификатор №35167.161.575 по КККР на гр. Казанлък, при граници: Поземлен имот с идентификатор № 35167.161.572, № 35167.251.151, № 35167.161.164 и № 35167.161.573.

 

4. Димитър Кутев, починал на 04.12.2018 г., видно от Удостоверение за наследници №2626/27.12.2018 г., няма заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС „Земеделие” гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – лозе, с площ от 960 (деветстотин и шестдесет) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“, землище на гр. Казанлък, EKАTTE: 35167. Наследниците на Димитър Кутев са подали Заявление с вх.№ 194-А-3302-2/29.12.2020 г., като собственици на имот с площ от 960 (деветстотин и шестдесет) кв.м, съгласно Нот.акт №47, т. III, Дело №1107/1995 г., представляващ Поземлен имот с планоснимачен №2570 по Кадастралния план на ползвателите на местност „Старите лозя“, одобрен със Заповед №653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък,  при граници: от север – ПИ №2573, ПИ №2574, от изток – полски път, от запад – ПИ №2571, от юг – ПИ №2568 и ПИ №2569. Поземлен имот с планоснимачен № 2570 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземлен имот № 152.570, местност „Старите лозя“, с площ от 950 (деветстотин и петдесет) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ:35167. След изработването на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, всички данни за имоти попадащи в урбанизираната територия и землището на гр.Казанлък са предадени на СГКК - гр. Стара Загора. Съгласно изработените Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък и Скица №15-33049/18.01.2021 г. на СГКК – гр. Стара Загора, следва ПИ № 152.570, с площ от 950 (деветстотин и петдесет) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“ по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167 да бъде отразен като Поземлен имот с идентификатор №35167.152.570 по КККР на гр. Казанлък, при граници: Поземлен имот с идентификатор №35167.152.568, №35167.152.569, №35167.122.525, №35167.152.574, №35167.152.573 и №35167.152.571.

 

5. Димитър Кутев, починал на 04.12.2018 г., видно от Удостоверение за наследници №2626/27.12.2018 г. и Валентина Кутева починала на 11.12.2009 г. видно от справка на отдел „ГРАО“, при община Казанлък, нямат заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС „Земеделие” гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – лозе, с площ от 750 (седемстотин и петдесет) кв.м, находящ се в местност „Друма“ /Старите лозя/, землище на гр. Казанлък, EKАTTE:35167. Наследниците на Димитър Кутев са подали Заявление с вх. №194-А-3302-1/29.12.2020 г., като собственици на имот с площ от 750 (седемстотин и петдесет) кв.м, съгласно Нот.акт № 19, т. V, Дело №1284/1990 г., представляващ Поземлен имот с планоснимачен №2659 по Кадастралния план на ползвателите на местност “Друма“ /Старите лозя/, одобрен със Заповед №653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък,  при граници: от север – ПИ № 2647, от изток – полски път, от запад – ПИ № 2658, от юг – ПИ № 2660 и ПИ № 2661. Поземлен имот с планоснимачен № 2659 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземлен имот № 122.659, местност „Старите лозя“, с площ от 796 (седемстотин деветдесет и шест) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ:35167. След изработването на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, всички данни за имоти попадащи в урбанизираната територия и землището на гр.Казанлък са предадени на СГКК - гр. Стара Загора. Съгласно изработените Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък и Скица №15-33050/18.01.2021 г. на СГКК – гр. Стара Загора, следва ПИ №122.659, с площ от 796 (седемстотин деветдесет и шест) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“ по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167 да бъде отразен като Поземлен имот с идентификатор № 35167.122.659 по КККР на гр. Казанлък, при граници: Поземлен имот с идентификатор №35167.122.658, №35167.122.661, №35167.122.660, №35167.122.166, №35167.122.647 и №35167.122.648.

 

6. Тодор Колев, починал на 17.10.2020 г., видно от Удостоверение за наследници №1955/22.10.2020 г., няма заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС „Земеделие” гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – лозе, с площ от 375 (триста седемдесет и пет) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“, землище на гр. Казанлък, EKАTTE: 35167. Наследниците на Тодор Колев са подали Заявление с вх.№ 194-М-8875-1/23.11.2020 г., като собственици на имот с площ от 375 (триста седемдесет и пет) кв.м, съгласно Нот.акт № 117, т. VII, Дело №3035/1994 г., представляващ Поземлен имот с планоснимачен №2683 по Кадастралния план на ползвателите на местност „Старите лозя“, одобрен със Заповед № 653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък,  при граници: от север – ПИ № 2690, ПИ № 2691, от изток – ПИ № 2684, от запад – полски път, от юг – ПИ № 2680. Поземлен имот с планоснимачен № 2683 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземлен имот № 122.683, местност „Старите лозя“, с площ от 364 (триста шестдесет и четири) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр.Казанлък, ЕКАТТЕ:35167. След изработването на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, всички данни за имоти попадащи в урбанизираната територия и землището на гр.Казанлък са предадени на СГКК - гр. Стара Загора. Съгласно изработените Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък и Скица №15-1109750/26.11.2020 г. на СГКК – гр. Стара Загора, следва ПИ № 122.683, с площ от 364 (триста шестдесет и четири) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“ по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр.Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167 да бъде отразен като Поземлен имот с идентификатор №35167.122.683 по КККР на гр. Казанлък, при граници: Поземлен имот с идентификатор №35167.122.680, №35167.122.684 и №35167.122.166.

 

След направената в ОбС "Земеделие" справка по имената на собствениците и номерата на имотите, описани в цитираните нотариални актове, приложени, няма образувани преписки за възстановяване правата на собствениците или на техните наследници върху земеделските земи.

Съгласно §27 ал. 2 от ПЗР на  ЗИД на ЗСПЗЗ( ДВ.бр.62/2010г.) ОбС Казанлък може да вземе решение за предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд. ”

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с §27, ал.2 от ПЗР на  ЗИД на ЗСПЗЗ /ДВ бр. 62/2010 г./, и чл.45в, ал. 10 от ППЗСПЗЗ,

 

 

Р Е Ш И:

 

Дава съгласие за предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд при наличие на нотариален акт, като се отпишат от Актовите книги за общинска собственост и се снемат от счетоводен отчет следните имоти:

 

1. Поземлен имот с идентификатор №53179.163.204 по КККР на с. Овощник, идентичен с  Поземлен имот с планоснимачен №3204, по Кадастралния план на ползвателите, с площ от 755 (седемстотин петдесет и пет) кв. м, в собственост на наследниците на Милко Църов по силата на Нот. акт №108, т. I, Дело №251/1995 г.

 

2. Поземлен имот с идентификатор №35167.181.619 по КККР на гр. Казанлък, идентичен с Поземлен имот с планоснимачен №1619 по Кадастралния план на ползвателите, с площ от 1528 (хиляда петстотин двадесет и осем)  кв. м, в собственост на Дешка Велкова по силата на Нот. акт № 191, т.VIII, Дело № 3689/1994 г.

 

3.  Поземлен имот с идентификатор №35167.161.575 по КККР на гр. Казанлък, идентичен с Поземлен имот с планоснимачен №1575 по Кадастралния план на ползвателите, с площ от 1526 (хиляда петстотин двадесет и шест) кв. м, в собственост на Димитър Димитров и  наследниците на Филип Георгиев по силата на Нот. акт № 76, т.IX, Дело №3845/1994 г.

 

4. Поземлен имот с идентификатор №35167.152.570 по КККР на гр. Казанлък, идентичен с  Поземлен имот с планоснимачен №2570, по Кадастралния план на ползвателите, с площ от 950 (деветстотин и петдесет) кв. м, в собственост на наследниците на Димитър Кутев по силата на Нот. акт № 47, т. III, Дело №1107/1995 г.

5. Поземлен имот с идентификатор №35167.122.659 по КККР на гр. Казанлък, идентичен с  Поземлен имот с планоснимачен №2659, по Кадастралния план на ползвателите, с площ от 796 (седемстотин деветдесет и шест) кв. м, в собственост на наследниците на Димитър Кутев и наследниците на Валентина Кутева по силата на Нот. акт № 19, т. V, Дело №1284/1990 г.

6. Поземлен имот с идентификатор №35167.122.683 по КККР на гр. Казанлък, идентичен с  Поземлен имот с планоснимачен №2683, по Кадастралния план на ползвателите, с площ от 364 (триста шестдесет и четири) кв. м, в собственост на наследниците на Тодор Колев по силата на Нот. акт № 117, т. VII, Дело №3035/1994 г.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък,

Цвята Петрова Църова, гр. Казанлък;

Маргарита Църова, гр. Казанлък;

Станимир Църов, гр. Казанлък;

Мариела Недялкова – пълномощник на Дешка Велкова, гр. Казанлък;

Иван Георгиев, гр. Казанлък;

Васил Иванов, гр. Казанлък;

Димитър Димитров, гр. Казанлък;

Атанас Кутев, гр. Казанлък;

Симона Кутева-Аргирова, с. Мърчаево, Област София;

Марина Колева, гр. Казанлък;

Мариана Петрова, гр. Варна;

Стилиян Стоев, гр. Габрово.

 

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 32.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 29/04/2021 г.