РЕШЕНИЕ
№421
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22


Относно: ОС_1012/13.04.2021-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишните отчетни доклади на народните читалища на територията на Община Казанлък за 2020 г. С писмо вх. №ОС-1032/19.04.2021 г., вносителят допълва приложения, по становище на постоянните комисии.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Във връзка с чл. 26а, ал. 4 от Закона за народните читалища предлагам на Вашето внимание годишните доклади за осъществени читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2020 година на читалищата на територията на Община Казанлък. Отчетните доклади са представени пред Кмета на Община Казанлък в установения от Закона за народните читалища срок, както следва:

 • НЧ  „Искра-1860“, гр. Казанлък
 • НЧ „Възродена Искра-2000“, гр. Казанлък
 • НЧ „Жар – 2002“, гр. Казанлък
 • НЧ „Любен Каравелов-1921“, с. Бузовград
 • НЧ „Зора-1902“, с. Голямо Дряново
 • НЧ „Отец Паисий-1931“, с. Горно Изворово
 • НЧ „Отец Паисий-1905“, с. Горно Черковище
 • НЧ „Петко Маналов-1932“, с. Долно Изворово
 • НЧ „Светлина-1904“, с. Дунавци
 • НЧ „Братство – 1869“, с. Енина
 • НЧ „Пробуда-1920“, с. Копринка
 • НЧ „Цвятко Радойнов-1885“, гр. Крън
 • НЧ „Хаджи Димитър-1927“, с. Кънчево
 • НЧ „Просвета-1908“, с. Овощник
 • НЧ „Христо Ботев-1897“, с. Розово
 • НЧ „Светлина-1928“, с. Ръжена
 • НЧ „Просвета-1902“, с. Средногорово
 • НЧ „Звезда-1918“, с. Хаджидимитрово
 • НЧ „Антон Страшимиров-1909“, с. Черганово
 • НЧ „Освобождение – 1884“, с. Шейново
 • НЧ „Светлина – 1861“, гр. Шипка
 • НЧ „Алеко Константинов – 1919“, с. Ясеново
 • НЧ „Възраждане – 2014“, с. Бузовград“
 •  

  Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.26а, ал.4 и ал.5 от Закона за народните читалища,

  Р Е Ш И:

   

  Приема Годишните доклади за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства за 2020 година.

  Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

  Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

  Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл.45, ал.5, изр.1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

  Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

  Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и председателите на народните читалища.

   

  Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 29.

   

  Вярно с оригинала!

  ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

  (Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)  Изтегли приложенията


  публ: 29/04/2021 г.