РЕШЕНИЕ
№422
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22

Относно: ОС_968/22.03.2021-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на  разрешение за изработката на ПУП – план  за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 35167.307.23,  с начин на трайно ползване (НТП ) "за земеделски труд и отдих" (земи по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ от 1,0 дка, местност "Мутафчийска чешма" в землище на гр. Казанлък, с цел промяна НТП на същия за "обществено обслужване и жилище" в едно със схеми и/или парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура. С писмо с вх. №ОС-1040/22.04.2021 г., вносителят прави корекция в мотивите на доклада, съгласно становище на ПК по устройство на територията .


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №192-Д-5503-1/19.02.2021 г. от Дарина Петкова с искане за издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване с цел промяна НТП от „за земеделски труд и отдих“ в за „обществено обслужване“ в местност „Мутафчийска чешма“ на територията на землище Казанлък. Поземленият имот с идентификатор 35167.307.23 е с площ от 1.0дка в местност „Мутафчийска чешма“ при граница и съседи: ПИ 35167.307.68 - с НТП - „местен път“ - общинска публична собственост, 35167.47.226 - с НТП - „селскостопански, горски ведомствен път“ - публична общинска собственост, 35167.307.24 - с НТП - „за зем. труд и отдих“ - частна собственост, 35167.48.100 - с НТП - „пасище, мера“ - публична общинска собственост.

Инвестиционното намерение не противоречи на зоната от ОУП на Община Казанлък, в която попада поземления имот – Смф (смесена многофункционална зона) и е със следните показатели за застрояване: до 70% плътност на застрояване, 2.5 коефициент на интензивност, 30% минимално озеленяване и до 15 м височина). Жилищно застрояване е възможно до 15% от общата допустима разгънатата застроена площ. Транспортният достъп е чрез ПИ с идентификатор 35167.47.226 и през ПИ  35167.21.227  и двата с НТП „селскостопански, горски ведомствен път“ - до общински път Казанлък - яз. Копринка.

Предварително съгласие за промяна предназначението на част от Полски път с идентификатор 35167.47.226 за пътна връзка с оглед осигуряване на транспортен достъп до имота.

Съгласно чл.21, ал.3 от ЗОЗЗ промяната предназначението на ПИ, представляващ „селскостопански, горски ведомствен път“ се обуславя от промяна на бъдещите изисквания за техническите характеристики на пътя.

На основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, определянето на площадка или трасе за нуждите на физическо или юридическо лице върху земи от общинския поземлен фонд се извършва след предварително съгласие на общински съвет.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.”

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ и чл.21, ал.3 и от ЗОЗЗ чл.30, ал.3 на ПП на ЗОЗЗ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава  разрешение за изработката на Подробен устройствен план – план  за застрояване  за Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 35167.307.23,  с начин на трайно ползване (НТП) „за земеделски труд и отдих“ (земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) с площ от 1.0 дка, местност „Мутафчийска чешма“ в землище Казанлък при граница и съседи: ПИ 35167.307.68 - „местен път“ - общинска публична собственост, 35167.47.226 - „селскостопански, горски ведомствен път“ - публична общинска собственост, 35167.307.24 - „за земеделски труд и отдих“ - частна собственост, 35167.48.100 - „пасище, мера“ - публична общинска собственост с цел промяна  НТП на същия в  за „обществено обслужване и жилище“, като жилищната част е възможна до 15% от общата допустима разгънатата застроена площ.

2. Предварително съгласие за промяна предназначението на част от Полски пътища с идентификатори 35167.47.226  и 35167.21.227 за изграждане на „трасе на пътна връзка“ с оглед осигуряване на транспортен достъп до имота до общинска пътна мрежа.

Предварителното съгласие е за срок от 2 (две) години.

3. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Дарина Петкова  - гр. Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 29/04/2021 г.