РЕШЕНИЕ
№423
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22


Относно: ОС_977/24.03.2021-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработка на ПУП - план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот №27499.192.18 - с НТП "Нива", местност "Под Енина", с площ от 4,653 дка по КККР на с. Енина, общ. Казанлък, с цел промяна на предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За обществено обслужване и складови дейности"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №194-С-7708-1#8/16.02.2021 г. от Величка Миладинова и Цанко Градев в качеството си на собственици в имота, с искане за издаване на разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот №27499.192.18 – с НТП “Нива”, местност „Под Енина“, с площ от  4,653 дка по КККР на с. Енина, одобрени със Заповед №РД-18-97 от 30.12.2009 г. на областен управител на област Стара Загора, ЕКАТТЕ: 27499, община Казанлък.

Инвестиционното намерение на възложителя е да промени предназначението  и начина на трайно ползване на поземления имот от „Нива“, в „За обществено обслужване и складови дейности“, с цел изграждане на обекти за обществено обслужване, обслужващи сгради и складови сгради и площи. Имотът се намира на югозапад от границите на урбанизираната територия на с. Енина, с граници: север – ПИ 27499.192.17, изток - ПИ 27499.180.271, юг – ПИ 27499.192.19, запад – ПИ 27499.192.571.

Съгласно Общия устройствен план на Община Казанлък е видно, че имота попада в смесена многофункционална зона – разновидност 1 (Смф1), като предложението не противоречи на предвижданията на плана.

Проектните показатели за свободното застрояване в зона Смф1 са: до 10 м височина кота корниз, плътност на застрояване до 70%, коефициент на интензивност 2,5 и 30% минимална площ за озеленяване.

Заданието за изработване на ПУП е съгласувано с РИОСВ – Стара Загора с предоставено Писмо №КОС-01-2443/04.06.2019 г., като за инвестиционното предложение не е необходимо мотивирано решение за преценка необходимостта от ОВОС или решение по оценка на въздействието върху околната среда.

Транспортният достъп до поземления имот ще се осъществи през Имот №27499.180.181 с НТП „За местен път“ по КККР на с. Енина и през Имот №27499.180.271 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 27499.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо разрешението на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5, ал.7 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот №27499.192.18 (при граници и съседи: север – ПИ 27499.192.17, изток- ПИ 27499.180.271, юг – ПИ 27499.192.19, запад – ПИ 27499.192.571)  – с НТП “Нива”, местност „Под Енина“, с площ от 4,653 дка по КККР на с. Енина, одобрен със Заповед №РД-18-97 от 30.12.2009 г. на изпълнителен директор на АГКК, ЕКАТТЕ: 27499, община Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване  на имота в „За обществено обслужване и складови дейности“.

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Величка Миладинова и Цанко Градев, представлявани от Ивелин Недялков – пълномощник с адрес за кореспонденция гр. Казанлък.

 

Участвали в гласуването 34 общински съветници, от които „За” 33.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 29/04/2021 г.