РЕШЕНИЕ
№424
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22

Относно: ОС_992/02.04.2021-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешаване изработването на ПУП - план за застрояване, план - схеми за електрозахранване, водопровод, транспортен достъп и парцеларни планове за елементи на техническа инфраструктура за поземлен имот с идентификатор 06848.22.23 по КККР на с. Бузовград, общ. Казанлък, местност "Зад Тунджа"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя. С писмо вх. №ОС-1042/22.04.2021 г., вносителят прилага подписано Задание за проектиране на ПУП, съгласно становище на ПК по селско и горско стопанство.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №168-7091-1/29.01.2021г. от „Комерг инвест“ ЕООД, ЕИК 204407465, представлявано от Георги Станчев, чрез пълномощник Георги Братанов (пълномощно от 19.08.2020 г. на нотариус в РС – гр. Казанлък П. Павлов) с искане за издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване и план - схеми за елементи на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 06848.22.23 по КККР на с. Бузовград, местност „Зад Тунджа“, с цел промяна на предназначението на земеделската земя в урбанизирана територия - „За производствени и складови дейности“.

Поземлен имот с идентификатор 06848.22.23 е с площ 5178 кв.м., с НТП: нива, с трайно предназначение на територията: земеделска, при съседи: 06848.22.22, 06848.22.47,  06848.22.24 и 06848.22.44.  Намира се западно от главен път III клас Казанлък - с. Бузовград.

Съгласно данните от Заданието за проектиране, инвестиционното намерение на Възложителя е: След промяна на предназначението на земеделската земя да изгради Цех за производство на машини. Транспортният достъп до имота ще бъде от общински път ПИ 06848.22.44 - с НТП: селскостопански, горски, ведомствен път. Захранването с ток ще се извърши от преминаващ електропровод или както бъде указано от електроразпределителното дружество. През имота преминават надземни електропроводи, от което има възникнали сервитути, които трябва да се отразят в ПУП. Захранването с вода може да се извърши от обществено водоснабдяване на ВиК мрежа. Отпадъчните води ще са от битов характер и ще се отвеждат в изгребна яма. Заданието включва и необходимост от изработване на парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура, в съответствие със схемите- неразделна част от ПУП- ПЗ.

Извън границите на урбанизираните територии, застрояване може да се извърши съгласно чл.59, ал.1 от ЗУТ въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план, след промяната на предназначението на земята.

Имотът попада в предимно производствена зона, разновидност 1 /Пп 1/ съгласно ОУП на община Казанлък. Инвестиционното намерение е в съответствие с допустимите дейности в тази зона.  Предвидените в заданието показатели за застрояване: макс. Пл. застр.=60%, макс. Кинт=1,5, мин. Пл.озел.=20%, максимална височина до 10 м., са в съответствие с градоустройствените параметри на зоната.

Инвестиционното предложение е внесено в РИОСВ – Стара Загора за определяне на необходимите процедури по Закона за опазване на околната среда  и Закона за биологичното разнообразие като е преценено, че територията не попада в Приложение №1 и Приложение №2 на ЗООС и не подлежи на процедури по ОВОС или ЕО.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, разрешение за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлен имот извън границите на урбанизираните територии се дава с решение на Общинския съвет, по предложение на кмета на общината. План-схемите за водоснабдяване, канализация,  електроснабдяване и транспортен достъп придружават ПУП съгласно чл.108, ал.2 от ЗУТ.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет с разрешението одобрява и заданието, съставено от Възложителя.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.5 и ал.7, във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Разрешава изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване,  план- схеми за електрозахранване, водопровод и транспортен достъп и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 06848.22.23 по КККР на с. Бузовград, местност „Зад Тунджа“, при съседи: 06848.22.22, 06848.22.47,  06848.22.24 и 06848.22.44.

 

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и „Комерг инвест“ ЕООД – заявител.

 

Участвали в гласуването 31 общински съветници, от които „За” 31.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 29/04/2021 г.