РЕШЕНИЕ
№ 425
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22

Относно: ОС_994/02.04.2021-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура - водопровод за захранване на Поземлен имот с идентификатор 06848.22.418 от съществуващ водопровод в Поземлен имот с идентификатор 06848.22.148 в землището на с. Бузовград, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя. С писмо вх. №ОС-1044/22.04.2021 г., вносителят прилага подписано Задание - текстова и графична част, съгласно становище на ПК по устройство на територията. С писмо вх. №ОС-1045/26.04.2021 г., вносителят прави промяна в проекта за решение.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №168-2567-1/23.03.2021 г. от Красимир Кръстев, в качеството си на управител на „КРАСИДИ КОМЕРС“ ЕООД,  ЕИК 200262716, в качеството си на възложител (собственик) с искане за издаване на разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - водопровод за захранване на Поземлен имот с идентификатор 06848.22.418, област Стара Загора, община Казанлък, с. Бузовград, вид собств. Частна обществена организация, вид територия Земеделска, НТП: За автогараж, площ 4707 кв. м, стар номер 000418 от съществуващ водопровод в Поземлен имот с идентификатор 06848.22.148, област Стара Загора, община Казанлък, с. Бузовград, вид собств. - общинска публична, вид територия - Земеделска, НТП: За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 3262 кв. м, стар номер 000148, по Заповед за одобрение на КККР №РД-18-396/09.02.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК.

Инвестиционното намерение на възложителя е да изгради водопровод за водоснабдяване на собствения Поземлен имот с идентификатор 06848.22.418 в землището на с. Бузовград. Общата дължина на трасето е 186,0м. Предвижда се трасето да премине през следните поземлени имоти в землището на с. Бузовград, общ. Казанлък: Поземлен имот 06848.22.74, област Стара Загора, община Казанлък, с. Бузовград, вид собств. - държавна публична, вид територия - територия на транспорта, НТП: За път от републиканската пътна мрежа, площ 32842 кв.м. и Поземлен имот 06848.22.148, област Стара Загора, община Казанлък, с. Бузовград, вид собств. - общинска публична, вид територия: Земеделска, НТП: За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 3262 кв. м.

С писмо от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора са дадени изходни данни за проектиране №ИДП-398/13.10.2020 г. за обект: „Склад и навеси в ПИ с идентификатор 06848.22.418“ в землището на с. Бузовград, община Казанлък от най-близко разположения водопровод.

Заданието за изработване на ПУП е съгласувано с РИОСВ–Стара Загора с предоставено Писмо №КОС-01-1232(1)/01.03.2021 г., като за инвестиционното предложение не е необходимо мотивирано решение за преценка необходимостта от ОВОС или решение по оценка на въздействието върху околната среда.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо разрешението на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура - водопровод за захранване на Поземлен имот с идентификатор 06848.22.418 от съществуващ водопровод в Поземлен имот с идентификатор 06848.22.148 в землището на с. Бузовград, общ. Казанлък.

 

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Красимир Кръстев, в качеството си на управител на „КРАСИДИ КОМЕРС“ ЕООД,  ЕИК 200262716, с адрес за кореспонденция гр. Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 29/04/2021 г.