РЕШЕНИЕ
№426
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22

Относно: ОС_1016/14.04.2021-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно именуване на улица между кв. 132а и масив 61 по плана на с. Енина, общ. Казанлък, с името "Генерал Драгомиров".


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №94-Й-852-2 от 26.03.2021 г. от Йовка Стаменова, в качеството си на собственик на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 27499.61.8 за издаване на административен адрес. С Доклад №94-Й-852-2#1 от 05.04.2021 г. от Димитрина Дончева – кмет на с. Енина е направено предложение за именуване на улица между осови точки 309-315а-314б, явяваща се поземлен имот с идентификатор 27499.501.3092, общинска публична собственост, вид територия Урбанизирана, НТП, за второстепенна улица по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Енина, съгласно Заповед № РД-18-97/30.12.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК - между кв.132а и масив 61. В доклада е посочено, че на територията на с. Енина съществува улица, която е известна на населението с името ул. “Ген. Драгомиров“, но същата не е включена в класификатора на административните адреси на с. Енина, тъй като до момента не е имало регистрирани жители.  Необходимостта от именуването на улицата възниква при изразено желание на собственик на поземлен имот с идентификатор 27499.61.8 за извършване на адресна регистрация. Построената жилищна сграда в имот със сменено предназначение е въведена в експлоатация с удостоверение № УВЕ-25 от 19.03.2021г. и собственичката желае да получи административен адрес в с. Енина. За да бъде удовлетворено желанието на собствениците да получат административен адрес, кметът на с. Енина предлага да се именува описаната улица „Ген. Драгомиров“, видно от приложените схеми.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМСМА и чл.78 и чл.81, ал.1, предл.1 от Наредба №27 за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и на паметниците и други възпоменателни знаци на територията на община Казанлък,

Р Е Ш И:

Именува улицата между кв. 132а и масив 61 по плана с. Енина, с името „Генерал Драгомиров“.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в гласуването 29 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                              (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 29/04/2021 г.