РЕШЕНИЕ
№427
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.04.2021 г., Протокол №22


Относно: ОС_1017/14.04.2021-Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за изработка на ПУП-план за застрояване на част от Поземлен имот с идентификатор 35167.230.374, НТП "лозе", площ от 1519 кв.м., местност "Старите лозя" в землището на гр. Казанлък. Одобряване заданието на възложителя.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх.№194-В-414-1/30.03.2021 г. от Веселин Секулов с искане за издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване относно ПИ с идентификатор 35167.230.374, целия с площ от 1519 кв.м. С предложението се иска да се разреши изработването на ПУП-ПЗ като част от този имот да бъде с ново предназначение „за вилно строителство“, което ще се извърши чрез отделянето на тази част в отделен имот, за който е отреден проектен идентификатор 35167.230.922. Останалата част от имота на заявителя се обособява в нов имот с проектен идентификатор 35167.230.921 и ще остане с предназначение „земеделска земя“, НТП - „лозе“.  Собствеността си върху разделяемия ПИ с идентификатор 35167.230.374 възложителя установява с Нот. акт № 53, т.8, д.1554 от 19.05.2020 г. (СВ). ПИ с идентификатор 35167.230.374, за част от който се иска разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване е с НТП: „лозе“ в местност „Старите лозя“, на територията на землище Казанлък при граници и съседи: Поземлени имоти с идентиф. 35167.240.137 вид собств. - общинска публична, вид територия - Земеделска, НТП: За селскостопански, горски, ведомствен път; 35167.230.373-лозе, 35167.230.375-лозе; 35167.230.376-лозе, всички в м. Старите лозя, землище Казанлък. Инвестиционното намерение на възложителя съответства на зоната от ОУП на община Казанлък, в която попада поземления имот – Ов „рекреационна зона за вилен отдих“ със следните показатели за застрояване: до 40% плътност на застрояване, 0,8 коефициент на интензивност, 50% минимално озеленяване и до 7,0 м макс.кота корниз). 

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо разрешението на Общинския съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ ведно с разрешението Общинския съвет одобрява и заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.5 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.124а, ал.1 и ал.7 и чл.21, ал.1 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.1 от ППЗОЗЗ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение да се изработи Подробен устройствен план – план за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 35167.230.374,  целия с начин на трайно ползване „лозе“ и с площ от 1519 кв.м, местност „Старите лозя“ в землище Казанлък, с цел разделянето му на две части съгласно изработен Проект-предложение от правоспособно лице по ЗКИР, като за едната част с проектен идентификатор 35167.230.922 и с площ 519 кв.м. се променя предназначението й в „за вилно строителство“, а другата – с проектен идентификатор 35167.230.921 и площ 1000 кв.м. запазва предназначението си „земеделска земя“ с НТП „лозе“.

 

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Веселин Секулов – заявител.

 

Участвали в гласуването 30 общински съветници, от които „За” 30.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 29/04/2021 г.