ОС-589/11.08.2020 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен заверен препис от Решение № 301/06.08.2020 г. по Адм. дело № 292/2020 г. по описа на АС., с което отменя като незаконосъобразни разпоредбите на чл. 18, ал. 9, изречение първо и §27, ал. 2, изречение второ от ПЗР на Наредба № 26 на ОбС.