РЕШЕНИЕ
№430
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.05.2021 г., Протокол №23


Относно: ОС_1046/27.04.2021 г. - Доклад от д-р Кети Маналова-Владкова - Управител на МБАЛ "Д-р Хр. Стамболски" ЕООД, гр. Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет за 2020 г. и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет, че след приключване на финансовата година, годишните финансови отчети на търговските дружества се разглеждат и приемат от общите им събрания, в случая Общински съвет-Казанлък.

Д-р Кети Петрова Маналова-Владкова, управител на МБАЛ "Д-р Хр. Стамболски" ЕООД, гр. Казанлък предоставя за разглеждане и приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година на основание чл. 137, ал.1,т.3 и т.5 от Търговския закон и чл. 31, ал.1, т.3 и т.7 от Наредба №19 на Общинския съвет съвет-Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества.

В годишния доклад за дейността на дружеството за 2020 година подробно е описана структурата на лечебното заведение, водените политики в областта на екологията, социалната политика и въпросите, свързани със служителите, антикорупционните политики, принципите на корпоративно управление, управление на риска, структурата  на приходите и разходите по елементи, анализ на медицинската дейност, промени в структурата на баланса и ОПР, определени са  потенциалните възможности и опасности  /SWOT анализ/, посочени са направления и задачи, по които ще се работи през следващата календарна година.

В приложения Доклад на независимия одитор - Тянка Иванова Захариева, регистриран одитор 0051, е изразила мнение, че Годишния финансов отчет за 2020 година на „МБАЛ  Д-р Хр. Стамболски" ЕООД, гр. Казанлък предоставя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на дружеството към 31.12.2020 година, неговите финансови резултати от дейността и паричните му потоци за годината, завършваща на тази дата, в съответствие с НСС, прилагани в България.

С Удостоверение №20090814103622/14.08.2009 г. Агенцията по вписванията регистрира в  търговския регистър Еднолично дружество с ограничена отговорност „МБАЛ Д-р Хр. Стамболски” ЕООД.

Към 31.12.2020 година капиталът на дружеството е 6 762 979 лева /шест милиона, седемстотин шестдесет и две хиляди деветстотин седемдесет и девет  лева/ разпределен в 1 /един/ дял по 6 762 979 лева.  Промените са вписани в Агенцията по вписванията и са отразени в „Учредителен акт /Устав/ на еднолично дружество с ограничена отговорност Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р  Христо Стамболски“ ЕООД.

Едноличен собственик на „МБАЛ Д-р Хр. Стамболски” ЕООД е Община Казанлък. Дружеството няма клонове в страната и чужбина.

Съгласно Анекс № Д06-88#2/30.12.2019 година към Договор № Д06-88 от 12.05.2016 година  дружеството се представлява и управлява от Д-р Кети Петрова Маналова-Владкова.

 

Предметът на дейност на „МБАЛ Д-р Хр. Стамболски” ЕООД, определен със съдебното решение е оказване на медицински услуги и е в съответствие с „Разрешение за осъществяване на Лечебна дейност №МБ – 101/15.08.2016 година” издадено от МЗ. Дружеството извършва клинични проучвания съгласно действащата нормативна уредба.

През отчетния период дружеството е реализирало своите приходи от основния си предмет на дейност.

Седалището и адресът на управление са в гр. Казанлък, ул. ”Старозагорска” №16 тел. 0431- 6-53-00, факс 0431- 5-56-65, e-mail:  mbalkazanlak@mail.bg.

Дружеството е образувано за неопределен срок.

„МБАЛ Д-Р ХР. СТАМБОЛСКИ” ЕООД попада под разпоредбата на § 1д от ДР на ЗППЦК и в този контекст разглежда доброто корпоративно управление като част от съвременната делова практика, съвкупност от балансирани взаимоотношения между Управителя на Дружеството, неговия Собственик  и всички заинтересовани страни – служители, търговски партньори,  потенциални и бъдещи инвеститори и обществото като цяло.

Основния  проблем, сериозно засегнал лечебното заведение през 2020 година е „глобалната пандемия“ от коронавирус, която предизвика  силен натиск върху здравната система. С цел недопускане на масовото разпространение на коронавируса  в страната от началото на март  2020 година бяха спрени планови приеми и операции, което сериозно намали пациентопотока и   оттам приходната част на дружеството.

Правителството предприе спешни мерки за намаляване на финансовите рискове и през м. април от НЗОК беше приета Методика,  по която се определят сумите, заплащани на лечебните заведения, за работа по време на пандемията. Съгласно методиката на болниците  се доплаща до 85% от средномесечния размер на отчетената дейност през първите три месеца на  2020 година при невъзможност  да бъдат заработени  спуснатите бюджети.

Изпълнителите, които са изработили пълния или по-високия размер от тази база, получават изцяло плащания за извършената дейност.

През м. август 2020 година се предприеха допълнителни мерки за стабилизиране на системата  в условията на пандемия чрез увеличение на цените от 10 до 20% считано от 01.08.2020 година. Това увеличение  не се отрази адекватно на приходите на лечебното заведение поради намален пациентопоток във връзка с пандемията. Пациентите, извън болните с Ковид-19, опасявайки се от заразяване с коронавирусна инфекция, са постъпвали в лечебното заведение само в крайно критично състояние.

Паралелно с намалението на приходите сериозно се увеличиха разходите и „излизащите“ парични потоци на лечебното заведение, поради въвеждането на засилени противоепидемични мерки в болницата,  закупени в пъти по-големи обеми  от обичайните лични предпазни средства, на които единичните цени се увеличиха двойно и тройно

В съответствие с чл.63в от Закона за здравето, и във връзка с Решение №673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение №325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение  №418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение №482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение №525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г. и Решение №609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Заповед на Министъра на здравеопазването №РД-01-626/27.10.2020 г. и Заповед №РД 08-308/27.10.2020 г. на Директора на РЗИ – Стара Загора, считано от 02.11.2020 година в лечебното заведение беше разкрит сектор COVID – 19 в „Отделение по вътрешни болести“  с 25 легла.

След увеличаване на броя на пациенти, болни от COVID – 19, нуждаещите се от хоспитализация, беше разширен сектор COVID – 19 с още 10 легла,  ситуирани в „Отделение по педиатрия“ в помещенията на бивш детски ентероколитен сектор.

 

Непосредствено след това, за лечение на пациенти, хоспитализирани с положителен антигенен тест бяха определени и целите отделения по вътрешни болести, гастроентерология и ОАИЛ. Увеличи се и процента на инфектирани пациенти на хрониохемодиализа, което наложи тотална промяна в графика и режима на диализирани в ОХД.

Към 30.11.2020 година в лечебното заведение бяха разкрити 80 легла, предназначени за лечение на пациенти, болни от COVID – 19 .

Към 31.12.2020 година поради намален пациентопоток на пациенти, болни от COVID – 19 остана да функционира само сектор COVID – 19, ситуиран в „Отделение по вътрешни болести“.

От м. март с активно участие на собственика на болницата започна подготовка – преструктуриране и оборудване на КОВИД отделение  и сектор реанимация за посрещане на пациенти с инфекциозното заболяване.

Разкриването на леглова база за лечение на COVID – 19 позволи на болницата да кандидатства по проект BG05M9OP001-1.099-0001 „Подкрепа на работещи в системата на здравеопазването в условия на заплаха за общественото здраве от COVID-19”.

В резултат на това, беше сключен договор с МЗ за допълнително финансиране на медицински и немедицински кадри, работещи на първа линия с пациенти, болни от COVID-19.

Общо в проекта за  2020 година бяха включени 386 човека, които получиха чисто по 1000 лева допълнително възнаграждение за работа с пациенти, болни от COVID-19. Общият размер на финансирането е 565 хил. лева.

През 2020 година всички работещи в секторите  COVID-19 към „Отделение по вътрешни болести“ и „Отделение по педиатрия“ , които първи доброволно се включиха в борбата с коронавирусната  инфекция освен по евро проект, получиха  награда и от Община Казанлък по решение на ОС.

Лечебното заведение работи  отново в рамките на ограничителния „режим“ за развиване на нови дейности и работа по нови клинични пътеки. През 2020 година независимо от пандемията, на лечебното заведение не беше разрешено от НЗОК да  извършва дейности по  пулмологични КП, независимо от наличието на всички необходими условия за упражняване на този вид дейност. В резултат на това, наличния пулмолог напусна болницата, което постави дружеството в много тежко положение по време на пролетната епидемия.

В началото на 2020 година ръководството предприе действията по увеличаване нивото на компетентност на „Отделение по ортопедия и травматология“ от 1-во на 2-ро ниво. Отделението има всички законови основания за по-високо ниво на компетентност, такива като персонал, апаратура  и инфраструктура,  но ни беше отказано с формулировка, че регионът не се нуждае от  подобни медицински дейности.

Поради липса на медицински стандарти не може да се повиши нивото  на компетентност на кардиология от 1-во на 2-ро ниво.

Към ноември 2020 година, във връзка с разширяване на пандемията, НЗОК разреши на лечебното заведение работа по клинични процедури №3 и №4 само за болни с КОВИД-19.  Тези процедури за интензивно лечение ни бяха отказвани години наред. Включително ни беше разрешено да работим по КП №104 Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания - остро протичащи, с усложнения с инфекционист назначен на граждански договор. Само за два месеца 400 пациента бяха хоспитализирани и лекувани по КП № 104 «Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания - остро протичащи, с усложнения» с доказан антигенен и PCR тест, от тях  с доказан PCR тест-239 пациента.

Световната пандемия свързана с COVID-19 и откриване на инфекциозни сектори в болницата, наложиха драстични промени в инвестиционните намерения на ръководството.

Обособяване на инфекциозните сектори и с цел недопускане на заразяване на медицинските кадри наложи Община Казанлък да финансира и да координира дейността по извършването на строително-монтажни работи в „Отделение по вътрешни болести“ – сектор COVID-19 /реновиране на сектор за интензивно лечение, направа на външна рампа и подход към нея за приемането на болни с коронавирусна инфекция, обособяване на червени и жълти зони/ .

Лечебното заведение надгради система за централна доставка на медицински газове, позволяваща централизирано снабдяване с тях на сектор COVID-19.

Благодарение на дарителските акции и със собствени средства беше закупена апаратура, обзавеждане и строително-монтажни работи на стойност 443 хил. лева.

Отчетната  2020  година дружеството  приключи с 263 хил. лева  счетоводна загуба.

Финансовият  резултат без  отчитане на ползвани стари отпуски и осигуровки свързани с тях /52 хил. лева/ , съгласно действащите Национални счетоводни стандарти е 211 хил. лева  загуба. Какво е повлияло на финансовия резултат и паричните потоци през отчетната година:

1. Поради „глобалната пандемия“ от коронавирус правителството предприе спешни мерки за намаляване на финансовите рискове в сферата на здравеопазването  и през м. април от НЗОК беше приета Методика,  по която се определят сумите, заплащани на лечебните заведения , за работа по време на пандемията. Съгласно методиката на болниците  се доплаща до 85% от средномесечния размер на отчетената  дейност през първите три месеца на  2020 година при невъзможност  да бъдат заработени  спуснатите бюджети.

Изпълнителите, които са изработили пълния или по-високия размер от тази база, получават изцяло плащания за извършената дейност.

Съгласно Методиката, лечебното заведение получи от НЗОК допълнителни парични средства в размер на 179 хил. лева, компенсиращи влиянието на пандемия, свързано с намаление на пациентопотока и невъзможност да бъдат заработени 85% от спуснатите бюджети.

2. През отчетната година сериозно се увеличиха разходите и „излизащите“ парични потоци на лечебното заведение, поради въвеждането на засилени противоепидемични мерки в болницата,  закупени в пъти по-големи обеми  от обичайните лични предпазни средства, на които единичните цени се увеличиха двойно и тройно. Така разходи за медицински консумативи се увеличиха с 37%, дезинфектанти със 71%, разходи за кислород с 80 %, разходи за предпазно облекло с 642%.

3. Допълнителни разходи, свързани със задължително извършване на PCR тестове, увеличиха разходите на лечебното заведение с 33 хил. лева.

4. Раздадените през ноември и декември ваучери за храна в размер на 60 лева увеличиха разходите свързани с персонала с 41 хил. лева.

5. Във връзка с Решение № РД-НС-04-110/27.10.2020 г. на НС на НЗОК лечебното заведение сключи споразумение с НЗОК за заплащане на 137 174 лева  незаплатените дейности за 2016 година. Съгласно Споразумението дружеството се отказа от всички лихви и съдебни разноски, свързани със съдебните дела в размер на 25 хил. лева. 

Към 31.12.2020 година стана ясно, че на лечебното заведение ще бъдат изплатени и незаплатените дейности за 2015 година в размер на 155 847 лева.

6. Продажбата на терен, дарение на Община Казанлък, продължава да бъде в процес на поредното обявяване след намаляване на продажната цена от 208 хил. лева на 194,9 хил. лева. При поредното обявяване на продажба и неявяване на нито един потенциален купувач, действията по продажбата на терена се отлагат за  2021 година.

7. Участието в проекта BG05M9OP001-1.099-0001 „Подкрепа на работещи в системата на здравеопазването в условия на заплаха за общественото здраве от COVID-19” позволи да бъдат увеличени възнагражденията на 386 човека от персонала на дружеството чрез получаване на субсидията от МЗ в размер на 565 хил. лева.

8. С цел да покажат своята съпричастност с медицинските кадри, борещите се на първа линия с пандемията, фирми, организации и физически лица са направили безпрецедентни дарения на лечебното заведение. Така по банковата сметка на дружеството са постъпили 179 хил. лева, с които беше закупена апаратура, защитно облекло и лични предпазни средства на персонала.

Източници на финансиране на „ МБАЛ Д-р Хр. Стамболски” ЕООД   през отчетната година:

 

Общо приходи

Стойност в хил. лева- 2020 година

Стойност в хил. лева-2019 година

Увеличение/намаление  %

 

Приходи от РЗОК

7012

6905

1,5

Приходи от потреб.такси

75

82

-8,6

Приходи от здр.фондове

3

 

100

Приходи от клинични проучвания

92

 

174

 

-47

Приходи от медицински услуги от физически лица

121

 

235

 

-49

Приходи от МЗ

1888

 

1179

 

60

РЗОК-Приход неблагоприятни условия-епидемия

179

 

 

 

100

Други финансирания

119

171

-30

Други приходи

292

704

-59

ОБЩО

9 781

9 450

3,5

 

Тенденцията на задължения към доставчици е следната:

 

2013 г. – 2 081 х.лв

2014 г. – 1 519 х.лв

2015 г. – 1 337 х.лв

2016 г. – 1 349 х.лв

2017 г. – 1 355 х.лв

2018 г. – 1 307 х.лв

2019 г. – 1 035 х.лв

2020 г. – 870 хил.лв

 

 

Текущите  задължения са посочени както следва:

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ:

2019 г.- хил. лева

2020 г. – хил. лева

1.

Доставчици

1 035

870

2.

Задължения към персонала

699

974

3.

Задължения към осигурителни предпр.

180

293

4.

Данък за общините

60

82

5.

Данък по ЗДОФЛ

71

99

6.

Задължения към други кредитори

499

95

 

ОБЩО:

2544

2413

 

Обща тенденция на приходите и разходите по години е следната:

 

                                                    2016 г.   2017 г.    2018 г.       2019 г.           2020 г.

 

 

ОБЩО ПРИХОДИ –Х.ЛВ        7015      7 268       7 642           9 450           9 781

ОБЩО РАЗХОДИ – Х.ЛВ        7240      7 574       7 820           8 814          10 058

ОБЩО ПРЕМИНАЛИ

   БОЛНИ                                  10 049   10 518     10 365         10 587         8 866 

 

Структура на разходите  на дружеството за последните четири години е следната:

 

Разходи по икономически             2017 г.          2018 г.       2019 г.         2020 г.

Елементи                                            х.лв          х.лв             х.лв             х.лв

 

Разходи за материали                       1290        1324             1353               1617

Разходи за външни услуги                  529          556                550                 692

Разходи за амортизации                     379          355                345                 339

Разходи за възнаграждения               4301       4440             5126                5935

Разходи за осигуровки                        772         817                949                 1094

Други разходи                                      257          277                434                 350

         Общо:                                   7528       7769               8757               10 027

 

Основните цели и задачи, стоящи пред управленския екип през 2020 година, бяха свързани преди всичко със  запазване на дружеството в условията на коронавирусна пандемия, в това число:

1. Задача по осигуряването на относителна  финансова  устойчивост и минимизиране на рисковете беше изпълнена, като:

Лечебното заведение е запазено в пълен обем;

Дружеството изплаща своевременно заплати и осигуровки на персонала;

Задълженията  към контрагенти са намалени съществено;

Рационално се изразходва и се  поддържа буферния запас от паричните средства по банковите сметки;

Получените дарения са в размер на 179 хил. лева;

Получени са средства от незаплатените дейности за 2016 година и се очакват за 2015 година.

2. Задача по запазването както на  ключови служители,  така и на висш и среден медицински персонал, осигуряващ постигнатите нива на компетентност, привличане и изграждане на нови кадри беше изпълнена, като:

В общи линии е запазен  „висш и ключов“ медицински персонал;

Извършена е нова „акредитация“ и повечето отделения са получили право да провеждат практическо обучение, клинично обучение на студенти по професионално направление „Здравни грижи“ и следдипломно обучение на лекари;

Заплатите на медицинските  кадри са увеличени в началото  и в края на 2020 година;

Община Казанлък осигури общински жилища на медицински специалисти, работещи в КОВИД структури, както и безплатна предпазна храна на същия персонал;

Частично се покриват транспортните разходи на персонала;

Брутните възнаграждения на част от персонала са увеличени допълнително с 1000 лева нето  чрез средствата предоставени по евро проект от МЗ;

През м. ноември и декември на персонала са предоставени ваучери на стойност 60 лева на човек.

Постоянно се търсят нови кадри.

3. Задача за формулиране на ясни стратегически  цели на дружеството в ситуация на  налични стари  задължения към контрагенти, високи изисквания на медицинските стандарти, работа в условията на твърди бюджети и фиксирана леглова база беше изпълнена, като:

Бюджетирането и мониторинг по структурните звена продължава да се извършва;

Дружеството продължи да работи в относително нормален денонощен режим с огромна ангажираност по отношение на триажа на болните с коронавирусна инфекция и голяма натовареност на параклинични звена и приемно-консултативните кабинети. Допълнително ситуацията се усложни от отсъствието на голяма част от заболели лекари и медицински специалисти. Това наложи наемане на външни специалисти, както и назначаване на болногледачи и приемане на доброволци за някои от структурите;

Активното търсене на дарители позволи да се направят сериозни инвестиции в апаратура и съоръжения;

Не е осъществена продажба на терен поради липса на купувачи.

Обективните обстоятелства във връзка с пандемията бяха причина за промяна в инвестиционните намерения на дружеството за 2020 година в частта инвестиции.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 137, ал.1, т.3 и т.5 от Търговския закон и чл.21, ал.1, т.3 и т.7 от Наредба № 19 на Общинския съвет съвет-Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, 

 

Р Е Ш И:

 

1. Приема Годишен финансов отчет за 2020 година на  „МБАЛ  Д-р Хр. Стамболски" ЕООД, гр. Казанлък с ЕИК 123540775, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. Старозагорска №16.

2. Освобождава от отговорност за 2020 година управителя на „МБАЛ  Д-р Хр. Стамболски" ЕООД – Д-р Кети Петрова Маналова-Владкова.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Д-р Кети Маналова-Владкова - управител на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” ЕООД.

 

Участвали в гласуването 29 общински съветници, от които „За” 29.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 03/06/2021 г.