РЕШЕНИЕ
№432
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.05.2021 г., Протокол №23

Относно: ОС_1054/29.04.2021 г. - Доклад от Петко Карагитлиев - управител на "Балканинвест" ЕООД с проект за решение относно приемане на Годишен финансов отчет за 2020 г. и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „След приключване на финансовата година, Годишните финансови отчети на търговските дружества се разглеждат и приемат от общите им събрания, като в случая, това е Общински съвет - Казанлък.

Внасям за разглеждане и приемане Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г., на основание чл.137, ал.1, т.3 и т.5 от Търговския закон и чл.21, ал.1, т.3 и т.7 от Наредба №19 на Общински съвет-Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества.

„Балканинвест“ ЕООД е търговско дружество със 100% общинско участие. Основната дейност на дружеството през 2020 г. е: „Организация и контрол при поставяне и премахване на метални и бетонови контейнери за съхранение на автомобили, както и събиране на наемите им; осъществяване на независим строителен надзор, технически контрол и инвеститорски контрол в строителството; извършване на технически и административни услуги, и съгласуване на строителна документация; управление и стопанисване на съоръженията и мрежата за водопренос на минерални води от находищата в землището на с. Овощник“. През 2020 г. се подготви стартирането на транспортна дейност, във връзка с договор за обслужване на вътрешноградски транспорт.

Пълна информация за финансовото състояние на дружеството се съдържа в баланса, а за ефективността – в отчета за приходите и разходите. 

„Балканинвест“ ЕООД отчита:

                                                                           през 2018 г.          през 2019 г.     през 2020 г.

                                                                                /лв./                    /лв./                    /лв./

  • Приходи                                                  58805                  92164               94963

В т.ч.:

  • Услуги към Община Казанлък               41626                43059              43805
  • Услуги на граждани, фирми и др.            7418                   9008                6145   
  • Приходи от водопренос                                                                 28627              34454
  • Други приходи                                            9761                11470             10559
  • Инвеститорски контрол                             

 

Общо разходи за оперативната дейност на дружеството по години:

                                                                      2017 г.             2018 г.      2019 г.     2020 г.

Разходи по икономически елементи         хил.лв.           хил.лв.      хил.лв.     хил.лв.

Разходи за материали                                     9                  7                   8                8

Разходи за външни услуги                            4                   4                   5                6

Разходи за амортизации                                 0                  1                   1                1

Разходи за възнаграждения                                     76                 43                59               55

Разходи за осигуровки                                  12                  7                   9                10

Други разходи                                                0                   7                   1                7

ОБЩО РАЗХОДИ:                                    101               69                  83               87

 

„Балканинвест“ ЕООД приключва 2020 г. на печалба в размер на 8311.66 лв. Към 31.12.2019 г. е приключило с печалба в размер на 4827 лв.”

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.137, ал.1, т.3 и т.5 от Търговския закон и чл.21, ал.1, т.3 и т.7 от Наредба №19 на Общински съвет-Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества,

 

Р Е Ш И:

 

1. Приема Годишен финансов отчет за 2020 г. на „Балканинвест“ ЕООД, ЕИК 833066624, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, пл. “Славянска“ № 10.

2. Освобождава от отговорност за 2020 г. управителя на „Балканинвест“ ЕООД – Петко Константинов Карагитлиев.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Петко Константинов Карагитлиев - управител на „Балканинвест“ ЕООД.

 

Участвали в гласуването 28 общински съветници, от които „За” 28.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 03/06/2021 г.