РЕШЕНИЕ
№433
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.05.2021 г., Протокол №23


Относно: ОС_940/04.03.2021 г. - Покана от д-р Красимир Пейчев - управител на ДКЦ "Поликлиника-Казанлък" ЕООД с приложен Доклад за приемане на Годишен финансов отчет за 2020 г. на ДКЦ "Поликлиника-Казанлък" ЕООД.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет, че след приключване на финансовата година, Годишните финансови отчети на търговските дружества се разглеждат и приемат от общите им събрания, в случая Общински съвет - Казанлък.

Д-р Красимир Пейчев, управител на „Диагностично - консултативен център Поликлиника – Казанлък“ ЕООД, гр. Казанлък, с Писмо вх. №ОС-923/22.02.2021 г. предоставя в Община Казанлък за разглеждане и приемане Годишния финансов отчет за 2020 г. на дружеството, на основание чл.137, ал.1, т.3 и т.5 от Търговския закон и чл.21, ал.1, т.3 и т.7 от Наредба №19 на Общински съвет - Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества.

Диагностично - консултативен център „Поликлиника Казанлък“ ЕООД е търговско дружество със 100% общинско участие и се представлява от д-р Красимир Пейчев.

Капиталът на дружеството е 228 000 лв., разпределен на 22 800 дяла по 10 лв. всеки.

С Удостоверение №20080818105101/18.08.2008 г., Агенция по вписванията регистрира в Търговския регистър ново обстоятелство – промяна в името на дружеството на „Диагностично - консултативен център Поликлиника – Казанлък“ ЕООД.

В дружеството работят 21 лекари  и 21 специалисти по здравни грижи. То разполага със специализирани кабинети по 13 медицински специалности, Медико - диагностична клинична лаборатория, Медико - диагностична лаборатория по образна диагностика, Сектор по физикална и рехабилитационна медицина, манипулационна и дежурен кабинет за оказване на неотложна медицинска помощ. От 23.11.2020 г. в сградата на дружеството е открит Кабинет за пробонабиране на материал за PCR изследвания на  COVID – 19.

Структурата на дружеството е подробно изписана в Доклада на д-р Пейчев за дейността на „ДКЦ – Поликлиника - Казанлък“ ЕООД.

Дружеството осигурява на своите пациенти безотказна и отговаряща на медицинските стандарти своевременна, достъпна и качествена специализирана извън - болнична медицинска помощ, насочена към предпазване, възстановяване и укрепване здравето на населението на територията на общината.

От месец февруари 2021 г. към дружеството е разкрит Дежурен кабинет за оказване на неотложна медицинска помощ на здравноосигурени лица от 20 часа до 8 часа през работните дни и денонощно през почивните и празнични дни.

           

Преминалите преглед пациенти  по направления са, както следва:

                                                                 2018г.       2019г.     2020 г.

Специализирани кабинети бр.           31 923      30 850     27 250

Сектор ФТР                          бр.             2 777        2 371       2 009

                   Общо:                                34 700       33 221     29 259

 

За медико - диагностична дейност в звената рентген и клинична лаборатория са издадени  направления и брой извършени изследвания по години както следва:

 

                                                                                     2018 г.    2019 г.    2020 г.

Брой обработени диагностични  направления        26320     25975       23857

Брой извършени изследвания                                  63539    60247      56683

 

Основните източници за финансиране на здравното заведение са приходите от Националната здравноосигурителна каса, от доброволни здравноосигурителни фондове, от свободен прием, потребителски такси и собствени приходи от наеми.

 

Източници на финансиране на „Диагностично - консултативен център Поликлиника – Казанлък“ ЕООД са:

- Приходи от НЗОК – 2020 г. – 867 771, 02 лв., 2019 г. – 830 897,48 лв., 2018 г. – 821 262,73 лв.;

- Приходи от свободен прием и от потребителски такси – 2020 г. – 142 226,02 лв., 2019 г. – 137 377,20 лв., 2018г. – 117 182,50 лв.;

- Приходи от дежурен кабинет за неотложна помощ – 2020 г. – 68 917,61 лв., 2019 г. – 61 768,62 лв., 2018 г. – 62 750,71 лв.;

- Приходи от други здравно осигурителни фондове – 2020 г. – 13 271, 50 лв.,  2019 г. – 2 537 лв., 2018 г. – 2 818,50 лв.;

- За работа в неблагоприятни условия при пандемия – 2020 г. -  124 637,54 лв.;

- Приходи от наеми – 2020 г. – 100 770,93 лв., 2019 г. – 100 479,85 лв., 2018 г. – 101 557,24 лв.;

- Приходи от финансирания – 2020 г. – 2 808,92 лв., 2019 г. – 2 883,60 лв., 2018 г. – 2 883,60 лв.;

- Други приходи – 2020 г. – 791,51 лв., 2019 г. – 7 800,15 лв., 2018 г. – 3 595,26 лв.;

 

ОБЩО ПРИХОДИ: 2020 г. – 1 321 330,05 лв., 2019 г. 1 140 860,30 лв., 2018 г. – 1 112 161,56 лв.

 

Приходите от оперативната дейност на дружеството за отчетния период са в размер на близо 1 321 хил. лв., при 1 141 хил. лв. за 2019 г., 1 112 хил. лв. за 2018 г., 1 101 хил. лв. за 2017г., 1 047 хил. лв. за 2016 г. и 1 021 хил. лв. за 2015 г.

 

Приходите от оперативната дейност по години са както следва:

 

                                   приходи от        приходи от                   финансирания           ОБЩО              

                                   мед. дейност      наеми и др.   

2011г.                                770                     107                         6                           883                 

2012г.                                868                     109                         7                           984                 

2013г.                                859                      99                          8                           966

2014г.                                857                      104                        8                           969

2015г.                                910                      104                        8                         1022

2016г.                                 935                     106                        6                         1 047

2017г.                                 995                     103                        3                         1 101

2018г.                               1004                     105                          3                        1 112

2019г.                               1033                     105                          3                        1 141

2020г.                               1217                     101                          3                        1 321

 

Общо разходи на дружеството по години:

 

        Разходи по                            2015г.    2016г.      2017г.     2018г.      2019г.    2020г.

икономически елементи               хил. лв.  хил. лв.   хил. лв.   хил. лв.      хил. лв.    хил. лв.

 

Разходи за материали                     76           79           87           71            74               75

Разходи за външни услуги            141       137          145         152          166                 159

Разходи за амортизации                39           26           21           19             24                20

Разходи за възнаграждения       641         636          705         722           761               780

Разходи за осигуровки                 113         112         127         133           142               144

Други разходи                               34           34            35           40             34                52

ОБЩО РАЗХОДИ:                  1 044      1 024     1 120         1 137            1201           1230

 

 

Към 31.12.2017 г. „Диагностично - консултативен център Поликлиника – Казанлък“ ЕООД е приключило със счетоводна загуба размер на 19 691,79 лв. и балансова загуба 17 462,09 лв. Преобразуваният финансов резултат за данъчни цели в края на 2017 г. е загуба в размер на 2 419,66 лв., поради което не се формира корпоративен данък.

Финансовият резултат към 31.12.2018 г. е счетоводна загуба в размер на 25 489,76 лв. и балансова загуба  22 882,84 лв. Преобразуваният финансов резултат за данъчни цели в края на 2018 г. е загуба в размер на 28 355,32 лв., поради което не се формира корпоративен данък.

Дружеството приключи 2019 г. със  счетоводна загуба в размер на 60 210,65 лв. и балансова загуба 54 004,72 лв. Преобразуваният финансов резултат за данъчни цели в края на 2019 г. е данъчна загуба в размер на 72 576,02 лв., поради което не се формира корпоративен данък.

През отчетната 2020 г. дружеството приключи със счетоводна печалба в размер на 90 843,68 лв., а след осчетоводяване на данъчните временни разлики  8813,52 лв., балансовата  печалба е в размер на 82 030,52 лв. След преобразуване на финансовия резултат за данъчни цели в края на 2020 г. резултатът е  данъчна печалба в размер на 94 519,35 лв., но след приспадане и пренасяне на данъчни загуби от минали години, данъчния финансов резултат е нула, поради което не се формира корпоративен данък. През годината не са правени авансови вноски за корпоративен данък.

Към 31.12.2020 г. дружеството има натрупана непокрита загуба от минали години в размер на  102 319,70 лв., а текущата  нетна печалба е в размер на 82 030,52 лв.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.23, ал.2 и чл.27, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.137, ал.1, т.3 и т.5 от Търговския закон и чл.21, ал.1, т.3 и т.7 от Наредба №19 на Общински съвет - Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества,

Р Е Ш И:

 

1. Приема Годишния финансов отчет за 2020 г. на „Диагностично - консултативен център Поликлиника – Казанлък“ ЕООД, ЕИК 123527016, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. “Стара планина“ №12.

 

2. Освобождава от отговорност за 2020 г. бившия управителя на „Диагностично - консултативен център Поликлиника – Казанлък“ ЕООД  - Д-р Петър Иванов Лучев.

 

3. С печалбата от 2020 г., в размер на 82 030, 52 лв. (осемдесет и две хиляди и тридесет лева и 52 ст.) да се покрие част от натрупаната загуба от минали години.

 

4. Остава като непокрита загуба в размер на 20 289,18 лв. (двадесет хиляди двеста осемдесет и девет лева и 18 ст.)

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Д-р Красимир Костов Пейчев - управител на „ДКЦ  Поликлиника – Казанлък“ ЕООД.

 

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 03/06/2021 г.