РЕШЕНИЕ
№435
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.05.2021 г., Протокол №23


Относно: ОС_1059/13.05.2021 г. - Доклад от Светослав Колев - управител на "Индустриална зона - Казанлък" ЕООД с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет за 2020 г. на "Индустриална зона - Казанлък" ЕООД, гр. Казанлък и освобождаване от отговорност управителя на дружеството. С писмо вх. № ОС-1083/20.05.2021 г., вносителят прилага Отчет за изпълнение на годишния бизнес план на дружеството за 2020 г., по становище на ПК за противодействие на корупцията, сигурност и обществен ред.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „След приключване на финансовата година, Годишните финансови отчети на търговските дружества се разглеждат и приемат от общите им събрания, в случая Общински съвет-Казанлък.

Внасям за разглеждане и приемане Годишния финансов отчет за 2020 г. на дружеството, на основание чл.137, ал.1, т.3 и т.5 от Търговския закон и чл.21, ал.1, т.3 и т.7 от Наредба № 19 на Общински съвет - Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества.

„Индустриална зона-Казанлък“ ЕООД е търговско дружество със 100% общинско участие. През 2019 г. дружеството е вписано в Търговския регистър с Удостоверение от 28.11.2019 г. и започва дейност.

Предмета на дейност на дружеството е изграждане, управление и развитие на индустриални зони, отдаване под наем и продажба на дълготрайни активи, консултантска, комисионна, рекламна, маркетингова дейност, представителство и посредничество, както и всякаква друга производствена и търговска дейност, за която няма изрична законова забрана.

Дружеството е със седалище и адрес на управление: Област Стара Загора, Община Казанлък, гр. Казанлък п.к. 6100, булевард „Розова долина“ № 6.

Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

Към 31.12.2020 г. капиталът на дружеството е в размер на 112 000 (сто и дванадесет хиляди) лева.

Пълна информация за финансовото състояние на дружеството се съдържа в баланса, а за ефективността – в отчета за приходите и разходите. За 2020 г. в обобщен вариант разходите са:

- Разходи за външни услуги – 18565,63 лв.

- Разходи за заплати                - 9150,00 лв.

- Разходи за осигуровки          - 2300,52 лв.

- Разходи за материали             - 212,00 лв.

- Финансови разходи

 /банкови такси/                         - 465,92 лв.

Към 31.12.2020 г. поради спецификата на дейността си ”Индустриална Зона - Казанлък” ЕООД може да реализира приход само от продажба на терени на инвеститори и до 31 декември 2020 година няма продажби.

„Индустриална зона Казанлък“ ЕООД извършва разходи свързани с възнаграждението и осигуровките на управителя, съгласно Наредба №19 на Общински съвет Казанлък,  държавни такси , както и текущи разходи за консумативи, материали.

Дружеството приключва 2020 г. на печалба в размер на 1,30 лв. и няма задължения към Доставчици и вземания от Клиенти.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.137, ал.1, т.3 и т.5 от Търговския закон и чл.21, ал.1, т.3 и т.7 от Наредба №19 на Общински съвет-Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества,

 

Р Е Ш И:

 

1. Приема Годишен финансов отчет за 2020 г. на "ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА - КАЗАНЛЪК" ЕООД.

 

2. Освобождава от отговорност за 2020 г. управителя на "ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА - КАЗАНЛЪК" ЕООД – Светослав Бончев Колев.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Светослав Бончев Колев - Управител на "ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА - КАЗАНЛЪК" ЕООД.

 

Участвали в гласуването 29 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 03/06/2021 г.