РЕШЕНИЕ
№436
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.05.2021 г., Протокол №23

Относно: ОС_1079/19.05.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно откриване на процедура по провеждане на конкурс за управител на публично предприятие "Индустриална зона - Казанлък" ЕООД.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет, че с Решение №1154/26.09.2019 г. на Общински съвет – Казанлък е избран Светослав Бончев Колев за управител на „Индустриална зона - Казанлък“ ЕООД за срок от три години. Решението е взето на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон, чл.51а, ал.4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.21, ал.1, т.5 чл. 38 и чл.39 от Наредба №19 на Общински съвет-Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Протокол от 23.08.2019 г. и Протокол от 03.09.2019 г. на комисията, определена с Решение № 1116/25.07.2019 г. В изпълнение на решението Кмета на Община Казанлък е сключил Договор №Д10-40/21.10.2019 г. за възлагане управлението на „Индустриална зона - Казанлък“ ЕООД, гр. Казанлък за срок от три години.

На 20.04.2021 г. Управителят Светослав Бончев Колев е внесъл Уведомление до председателя на Общински съвет – Казанлък с вх. № ОС-1036 и до Кмета на Община Казанлък с вх. №68-6869-2, с което едностранно прекратява договора за управление на основание чл.10, ал.4, т.4 от договора, във връзка с чл.20, ал.1, т.9 от Закона за публичните предприятия и избирането му за народен представител в Четиридесет и петото Народно събрание от листата на „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски.

Поради тази причина следва да бъде прекратен Договор №Д10-40/21.10.2019 г.  за възлагане управлението на „Индустриална зона - Казанлък“ ЕООД, гр. Казанлък на основание чл.41, ал.1, т.6 от Наредба № 19 на Общински съвет-Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, във връзка с чл.24, ал.1, т.5 от Закона за публичните предприятия и във връзка с чл.10, ал.4, т.4 от договора. На основание чл.12, ал.4 от Договора за управление не се дължи обезщетение от никоя от страните по договора.

Във връзка с прекратяване на Договора за управление със Светослав Бончев Колев следва Общински съвет – Казанлък да вземе решение за откриване на конкурсна процедура за избор на управител на основание чл.12, т.7 и чл.65, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, във връзка с чл.21, ал.1  от Закона за публичните предприятия.

Съгласно чл.21, ал.1 от Закона за публичните предприятия, всички членове на органите за управление и контрол се избират и назначават след провеждане на конкурс. Условията и редът за провеждане на конкурса се уреждат в правилника за прилагане на закона.

При предсрочно прекратяване на договор за управление Общински съвет – Казанлък може да избере временно управител на „Индустриална зона – Казанлък“ ЕООД на основание чл.70, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, до провеждането на конкурс, но за срок не по-дълъг от 6 месеца без предхождаща избора конкурсна процедура.

Определянето на критериите за подбор и показателите за тяхното изпълнение и разработването на методика за оценка се извършва от общото събрание, в случая от Общински съвет – Казанлък във връзка с чл.33, чл.34 и чл.36 от Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия. Те се предоставят на комисията за номиниране преди стартиране на конкурсната процедура.

Във връзка с провеждането на конкурси за номиниране на органите за управление и контрол се назначава комисия, състояща се от девет членове, трима от които са независими експерти. Комисията за номиниране се създава с тригодишен мандат. Комисията за номиниране е в състав от постоянни и сменяеми членове, които отговарят на изискванията на чл.40, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.“

В хода на дебата председателстващият изложи становището на юриста на ОбС за промяна в проекта за решение, а именно:

„Добавя се нова т.II със следния текст: „Освобождава Управителя на „Индустриална зона – Казанлък” ЕООД – Светослав Бончев Колев, поради едностранното прекратяване на договора за управление.“

Добавя се нова т.III със следния текст: „Да се проведе конкурс за възлагане управлението на „Индустриална зона - Казанлък” ЕООД, с ЕИК 205920104, седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, бул. ”Розова долина” №6.“

„Досегашната т. II. става т. IV и придобива следния вид: „За провеждане на конкурса за управители на „Индустриална зона - Казанлък“ ЕООД гр. Казанлък се назначава комисия в състав:…“
В досегашната т. II., т. 3 текста: „да се проведе конкурс а възлагане управлението на „Индустриална зона - Казанлък” ЕООД, с ЕИК 205920104, седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, бул. ”Розова долина” №6“ се отменя.

Останалите точки в проекта за решение с римска номерация се преномерират.“

Вносителят прие становището.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон, във връзка с чл.1, ал.3, чл.3 във вр. с чл.20, чл.21, ал.1, чл.24, ал.1, т.5 от Закона за публичните предприятия, чл.12, т.7, чл.31, чл.32, чл.37, ал.1, чл.68 и чл.69 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия,

 

Р Е Ш И:

 

I. Прекратява Договор №Д10-40/21.10.2019 г. за възлагане управлението на „Индустриална зона - Казанлък“ ЕООД, гр. Казанлък.

 

II. Освобождава Управителя на „Индустриална зона – Казанлък” ЕООД – Светослав Бончев Колев, поради едностранното прекратяване на договора за управление.

 

III. Да се проведе конкурс за възлагане управлението на „Индустриална зона - Казанлък” ЕООД, с ЕИК 205920104, седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, бул. ”Розова долина” №6.

 

 

IV. За провеждане на конкурса за управител на „Индустриална зона - Казанлък“ ЕООД гр. Казанлък се назначава комисия в състав:

  Председател:         Драгомир Петков – зам.-кмет

          Членове:         Здравко Балевски – н-к отдел ПНОЧРОП

Татяна Станева – гл. експерт ОСГП                          

                                    Пламен Караджов - общински съветник

Генчо Генчев - общински съветник                          

            Красимира Харизанова - общински съветник 

и сменяеми членове:

……………………… - независим експерт

……………………… - независим експерт

……………………… - независим експерт

При отсъствие на председателя на комисията, същият да бъде заместен от Здравко Балевски – член на комисията.                      

В отсъствието на  юриста на комисията, същият да бъде заменен от Кольо Байков – гл. юрисконсулт.

В отсъствието на друг член на комисията, същият да бъде заменен от Иванка Иванова – Секретар на Община Казанлък.

1. Комисията за номиниране, провежда конкурсна процедура в етапите, определени с чл. 44 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

2. Комисията за номиниране, в изпълнение на чл.32, чл.33, чл.34, чл.35 и чл.36 от Правилника за прилагане Закон за публичните предприятия, провежда конкурса по определените критерии за оценка на кандидатите, тяхната тежест и показателите за тяхното изпълнение, както и разработената методика за оценка определени с това решение.

3. В срок не по-късно от 2 месеца да внесе доклад за избор на управител в Общински съвет – Казанлък.

 • срок на договор – 3 /три/ години;
 • място на изпълнение на задълженията:

„Индустриална зона - Казанлък” ЕООД, гр. Казанлък

V. Правила за участие в конкурса:

1. Срок за подаване на документи от кандидатите: 16:30 часа на 14.07.2021 г. в Центъра за информация и услуги на граждани при  Община Казанлък, бул. "Розова Долина" № 6, Гише № 2 – „Деловодство“. Документите ще се приемат всеки работен ден в рамките на работното време на последния работен ден.

Концепцията за развитие на „Индустриална зона - Казанлък“ ЕООД за три годишен период и приноса на кандидата към неговото управление, всеки кандидат поставя в отделен запечатан плик, който заедно със заявлението за участие в конкурса и другите необходими документи се подават в запечатан плик. Всеки плик се надписва с трите имена на кандидата и обекта на конкурса и се завежда по реда на постъпването му.

2. В случаите, че нито един от кандидатите не отговаря на изискванията се започва нова процедура за номиниране, като определя нов срок за подаване на документи от кандидатите: 22.07.2021 г. при същите условия.

VI. Изисквания към всеки кандидат:

1. да има завършено висше образование;

2. да има най-малко 5 години професионален опит;

3. да не е поставен под запрещение;

4. да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;

5. да не е лишен от правото да заема съответната длъжност;

6. не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

7. не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

8. не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие, както и не е общински съветник в Общински съвет – Казанлък.

9. не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община;

10. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;

11. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

12. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;

13. отговаря на други изисквания, предвидени в устава на дружеството;

14. не работи по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище;

Забраните по т.10 и т.11 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

VII. Критерии за подбор при номиниране на кандидатите в съответствие с изискванията по т. III и показатели за тяхното изпълнение, съгласно чл. 33 от Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия:

 • образователно-квалификационна степен – висше образование;
 • професионален опит, осигуряващ необходимите умения за професионално изпълнение на задълженията - да има 3 /три/ години на ръководна длъжност;
 • добра репутация - за добра репутация се счита, че ако няма доказателства за противното и няма основателно съмнение относно добрата репутация на лицето;
 • Критериите ще се оценяват като се констатира само съответствие или несъответствие с изискванията.

  VIII. Критерии и начин за оценка на кандидатите и тяхната тежест, съгласно чл.32 от Правилника по прилагане Закон за публичните предприятия

  Процедурата за оценка на кандидатите включва две части – писмена и устна част /интервю/, съгласно чл. 35 от Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия:

  1. Писмената част включва представяне на концепция за развитие на „Индустриална зона - Казанлък“ ЕООД за три годишен период и приноса на кандидата към неговото управление

  Тежест на критерия – 60%.

  2. Устна част /интервю/ - състои се от въпроси по следните теми:

  2.1. Познаване на нормативната база: Закон за публичните предприятия и Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия, Търговския закон, Закон за общинската собственост, Наредба № 19 на Общински съвет-Казанлък на Общински съвет-Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Наредба № 15 на Общински съвет-Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и други свързани с дейността на дружеството;

  2.2. Управление собствеността на дружеството, в предвид факта, че е 100% общинска собственост;

  2.3. Кадрите, структурата и организацията на търговското дружество;

  2.4. Виждания за развитие на дейността с цел подобряване на финансовите резултати на дружеството;

  Тежест на критерия – 40%.

  При получаване на по-висока оценка от минималната, кандидата се допуска до участие в класирането.

  3. Изготвяне на крайно класиране на кандидатите на база на писмената и устната част на конкурсната процедура.

  4. Изготвяне и изпращане на предложение с класираните кандидати до Общински съвет – Казанлък.

  IX. Методика и начин за оценка:

  1. Определят се минималните оценки, както следват:

 • Минимална оценка при оценяване на писмената част – 3,50;
 • Минимална оценка при оценяване на устна част /интервю/ – 3,50;
 • 2. Изготвяне на матрици с оценки за всяка една част по отделно:

 • изготвя се матрица с индивидуални конкурсни оценки от всеки член на комисията за всички кандидати;
 • изготвя се матрица с индивидуални конкурсни оценки от всички членове за всеки кандидат по отделно;
 • изготвя се обобщаваща матрица с окончателни оценки и класиране на кандидатите;
 • 3. Начин на оценка на кандидатите за всяка една от двете части – по десетобалната система на всеки от критериите чрез съпоставяне на предложенията и съобразно посочените тежести.

  4. При получаване на по-висока оценка от минималната за първата част по т.1.1., кандидата се допуска до следващата част - устната.

  5. При получаване на по-висока оценка от минималната за втората част по т.1.2., кандидата се допуска до участие в номинирането.

  6. Окончателната оценка е средноаритметична от оценките на двете части от процедурата за оценка на кандидатите.

  7. Комисията за номиниране извършва крайно класиране на кандидатите и според класирането номинира до петима кандидати.

  8. Резултатите от конкурса и номинираните кандидати се предоставят на Общински съвет – Казанлък за вземане на решение.

  X. Необходими документи за участие в конкурса:

  1. Заявление за участие в конкурса-свободен текст;

  2 . Автобиография;

  3. Документ за придобита образователно-квалификационна степен;

  4. Свидетелство за съдимост, издадено не по-рано от 15 дни преди датата на подаване на документите с посочване целта за издаване – работа като Управител на „Индустриална зона - Казанлък“ ЕООД - оригинал;

  5. Документ удостоверяващ трудовия, осигурителния или служебния стаж /заверено копие/;

  6. Документ за придобити други допълнителни квалификации и специалности – заверени копия /ако има такива/;

  7. Медицинско свидетелство - оригинал;

  8. Концепция за развитие на „Индустриална зона - Казанлък“ ЕООД за три годишен период и приноса на кандидата към неговото управление;

  9. Декларация, че не са налице пречки по чл. 20, ал. 1, т. 5 - т. 8 от Закона за публичните предприятия;

   

  XI.  Към момента на сключване на договора за управление с номинирания кандидат за управител, същият представя Декларация, че не са налице пречки по чл. 20, ал. 1, т. 9 - т. 12 и по чл.20, ал.3 от Закона за публичните предприятия.

  XII. За нуждите на кандидатите „Индустриална зона - Казанлък” ЕООД предоставя в Центъра за информация и услуги на граждани  при  Община Казанлък, бул. "Розова Долина" № 6, Гише № 2 – „Деловодство“ годишен баланс за 2020 год. и предмета на дейност на дружеството в тридневен срок от датата на вземане на решението. Кандидатите получават и проект на договора за управление на публичното предприятие „Индустриална зона - Казанлък“ ЕООД.

  XIII. За провеждане на конкурса се избират следните независими експерти, които да се включа в комисията по номиниране на управител на публичното предприятие „Индустриална зона - Казанлък“ ЕООД, които са сменяеми членове:

  Николай Спиров - независим експерт

  Велина Стоянова - независим експерт

  Петко Карагитлиев - независим експерт

  В отсъствие на друг член от независимите експерти: Мариaна Стойнева.

  XIV. Резултатите от конкурса и номинираните кандидати се предоставят на Общински съвет – Казанлък за вземане на решение в петдневен срок. Според класирането комисията номинира до петима кандидати.

  XV. Определя парична гаранция на Управителя в размер на три-месечно брутно възнаграждение, която той дава за своето управление, съгласно чл. 54, ал. 1, т. 5 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, която следва да бъде включена в договора за управление на публичното предприятие.

  XVI. Утвърждава проект на договор за управление на „Индустриална зона - Казанлък“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: бул. “Розова долина“ №6, гр. Казанлък.

  XVII. Задължава Кмета на Община Казанлък да публикува публична покана на интернет страницата на Община Казанлък.

   

  Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

  Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

  Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

  Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

   

  Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

   

  Участвали в поименно гласуване 34 общински съветници, от които „За” 33.

   

  Вярно с оригинала!

  ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

  (Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                 (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)  Изтегли приложенията


  публ: 03/06/2021 г.