РЕШЕНИЕ
№439
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.05.2021 г., Протокол №24

Относно: ОС_1027/14.04.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на общината с проект за решение относно промяна на собствеността на имот с проектен идентификатор 35167.502.73 и на сграда с проектен идентификатор 35167.502.73.2, с цел промяна на границата между УПИ V-4450 - "за спортен комплекс" (ПИ 35167.502.4557) и УПИ VI-4452 - "за ОДО" (ПИ 35167.502.4556) по плана на гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „С  Решение №298/26.11.2020 г. на Общински съвет - Казанлък е дадено съгласие Кметът на Община Казанлък да разреши на „Нимекс“ ЕООД, ЕИК 123094839, да възложи за своя сметка изработването на ИПУП-ПР за промяна на имотна граница между УПИ VI-4452 и V-4450, в кв.428 (ПИ 35167.502.4556 и ПИ 35167.502.4557) по плана за регулация на гр. Казанлък, съгласно приложена към предложението скица.

В изпълнение на горе посоченото решение е издадена Заповед № 2220/31.12.2020 г., с която е разрешено изработването на ПУП-ПР в обхват част от кв. 428, относно УПИ V-4450 – „за спортен комплекс“ (ПИ 35167.502.4557) и УПИ VI-4452 – „за OДО  (ПИ 35167.502.4556) по плана на гр. Казанлък.

След издаването на горната Заповед е внесен и одобрен проект за изменение на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък. В следствие на одобрения проект от СГКК-Ст. Загора е издадена Скица – проект №15-337309-30.03.2021 г., на която частта от УПИ V-4450 – за спортен комплекс (ПИ 35167.502.4557) получава проектен идентификатор 35167.502.73, а разположената в нея сграда получава проектен идентификатор 35167.502.73.2, съответстващи на предложението.

Със Заявление №168-1626-9#3/31.03.2021 г. „Нимекс“ ЕООД е внесло за одобряване допуснатият за изработване проект за ПУП- ПР, с приложено положително съгласувателно писмо от Министъра на младежта и спорта на Република България с изх. №11-00-79/1/29.01.2021 г.

На 13.04.2021 г. внесеният с горното заявление проект е разгледан от ОЕСУТ при Община Казанлък и е приет със забележки, че преди издаване на заповед за одобряването му, следва да бъде представен предварителен договор за прехвърляне на собствеността по чл.15, ал. 3 и ал.5 от ЗУТ.

Във връзка с подготовката на проект за предварителният договор за промяна на собствеността е необходимо да бъдат изготвени пазарни оценки на имотите, както и да бъде сменен видът на собствеността от публична в частна общинска собственост.

По отношение това, че засегнатата част от 231 кв.м. от ПИ с идентификатор 35167.502.4557 и находящата се върху него Сграда с идентификатор 35167.502.4557.2 отдавна са престанали да имат предназначението на публична общинска собственост. Подробни мотиви са изложени още в Доклад ОС_742/13.11.2020 г. от инж. Цветан Шиков - председател на Постоянната комисия по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт, по който е прието и влязло в законна сила Решение №298 от 26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък.

 

Към тях следва да се добави, че частта от 231 кв.м. от самия ПИ с идентификатор 35167.502.4557 /сега в скицата-проект с нов проектен идентификатор 35167.502.73/ е минималната площ, която е необходима за обхождане/обслужване на сграда с идентификатор 35167.502.4557.2 /сега в скицата-проект с нов проектен идентификатор 35167.502.73.2/.

В този смисъл съображенията, че сградата отдавна е престанала да има предназначението на ПОС са относими и следва да се разпрострат и върху частта от имота, върху който тя е построена, както и върху минимално-необходимата площ за обслужването й /по арг. от чл.64 от ЗС/.

В случаите по чл.6, ал.3 от ЗОС Общинският съвет приема решението си с мнозинство 2/3 от общия брой на съветниците.“

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и ал.3, предл.1-во, чл.8, ал.1, вр. с чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.3, ал.2 от Наредба №15 на Общински съвет-Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

  

Р Е Ш И:

 

1. Обявява частта от имот с идентификатор 35167.502.4557, с площ 231 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, НТП: За други видове спорт, вид на собствеността: Общинска публична, описана в АПОС №116, том.XII, рег. 3341, Дело №2483/20.07.2020 г. и отразена в Скица–проект №15-337309/30.03.2021 г., като имот с проектен идентификатор 35167.502.73 за частна общинска собственост.

 

2. Обявява сграда с идентификатор 35167.502.4557.2, вид собственост - Общинска публична, предназначение: Хангар, депо, гараж, брой етажи - 1, застроена площ - 82 кв. м, и отразена в Скица–проект №15-337309/30.03.2021г., като сграда с проектен идентификатор 35167.502.73.2 за частна общинска собственост.

 

3. Дава съгласие след влизане в сила на решението,  Кметът на община Казанлък да възложи изготвянето на пазарни оценки на имотите за сметка на „Нимекс“ ЕООД.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и „Нимекс“ ЕООД.

 

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 26.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/06/2021 г.