РЕШЕНИЕ
№441
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.05.2021 г., Протокол №24

Относно: ОС_1029/16.04.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Общият устройствен план на община Казанлък е одобрен от Общинския съвет с Решение №579 от 26.10.2017 г.  По искане от заинтересувани лица с инвестиционни намерения, които не се вместват в предвижданията на ОУПО, с Решение №189 на заседание на Общински съвет- Казанлък на 25.06.2020 г., Протокол №10 е дадено разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Казанлък /ОУПО/, касаещ конкретни имоти, попадащи както в урбанизираната територия на гр. Казанлък, село Енина, така и в извън урбанизираните територии на общината. С разрешението са одобрени заданията, съставени от заинтересуваните лица за изработване на проект за изменение на ОУП на общината. Допуснато е да се извърши едновременно изменение и на подробния устройствен план за всеки имот, като изменението на ПУП ще се одобри след одобряване изменението на ОУПО.  Изработването на проекта за изменение на ОУПО е за сметка на заинтересуваните лица- собственици на поземлени имоти.

В съответствие с издаденото Разрешение, в община Казанлък са постъпили следните заявления за съгласуване на проект за изменение на ОУП на община Казанлък,  както следва:

А: В урбанизираната територия на гр. Казанлък :

1. Заявление с вх.№168-4937-8#2/30.10.2020 г. от „КЕЙ ДЖИ Казанлък“ ООД, с ЕИК 202993925,  за имоти ПИ с идентификатори 35167.501.369 и 35167.501.370, представляващи УПИ III-за ОДО и II- за трафопост, кв.51 гр. Казанлък.

2. Заявление с вх.№ 168-1626-1/07.01.2021г. от „НИМЕКС“ ООД, с ЕИК 123094839, чрез арх. Георги Костадинов - пълномощник /пълномощно от 5.11.2018г./ за имоти с идентификатори  35167.502.6140, 35167.502.6137 и 35167.502.6135, представляващи УПИ XIV-6140, XV - 6137, XVI - 6135 в кв.178,  гр. Казанлък.

3. Заявление с вх.№168-1621-1#1/30.10.2020 г. от „ДЮЛГЕРОВ-СТАНКОВ“ ООД, ЕИК 123732761, за имоти с идентификатори 35167.505.1408 и 35167.505.1409, представляващи УПИ IV-1408 и XIX -1409 кв.79 гр. Казанлък.

4. Заявление с вх.№194-Г-60-1#1/14.10.2020 г. от Генчо Илиев Генчев за имот с идентификатор 35167.505.1404, представляващ УПИ I-1404  кв.79 гр. Казанлък.

5. Заявление с вх.№192-1215-2#2/30.10.2020 г. от Ивайло Бориславов Колев за имоти с идентификатори 35167.502.5004, 35167.502.5005 и 35167.502.5006, представляващи  УПИ V-5004, IV-5005 и III-5006 кв.40 гр. Казанлък.

6. Заявление с вх.№ 168-5460-1#1/26.10.2020г. от ЕТ „Милен Милчев“, EИК 123537156, за имот с идентификатор 35167.505.27, представляващ УПИ V-27 и IV-27,112,295,296,297 кв.389 гр. Казанлък .

7. Заявление с вх.№194-А-34/07.01.2021 г. от Апостол Георгиев Апостолов за имот с идентификатор 35167.502.6148, представляващ УПИ XIV-6148 кв.244 гр. Казанлък.

Б: В урбанизираната територията на с. Енина:

1. Заявление с вх. №168-6549-1#1/06.11.2020 г. от „СГ БИЛДИНГ 69“ ООД, ЕИК 203883664 за имот с идентификатор 27499.501.830 по КККР на с. Енина, представляващ УПИ IX-1418 кв.87.

2. Заявление с вх. №168-6550-1#1/06.11.2020 г. от „КМХ  ЕЛЕМЕНТ“ ООД, ЕИК 123562394, за имот с идентификатор 27499.501.1414 по КККР на с. Енина, представляващ УПИ VII-1416 кв.87 .

3. Заявление с вх. №168-4006-1/20.01.2021 г. от ЕТ „ВИ-КИ-ПЕТЪР КЪНЕВ“, ЕИК 201332331, за имоти с идентификатори 27499.501.839, 27499.501.840, 27499.501.1443, 27499.501.1444, 27499.501.1447, 27499.501.1448 и 27499.501.1449 по КККР на с. Енина, кв.133 и кв.137 и от „ДС-1 ГРУП“ ООД, ЕИК 204659579 за имот с идентификатор 27499.501.857 по КККР на с. Енина, кв.133.

В: Извън урбанизираните територии :

1. Заявление с вх.№168-2108-2#1/21.01.2021 г. от „ПРОМЕТ СЕЙФ“ ЕООД, ЕИК 175361072, за имот с идентификатор 38563.151.390, съставен от обединяване на ПИ с идентификатори 38563.151.5 и 38563.151.6, в землището на с. Копринка, съществували към датата на разрешението на ОбС за изменение на ОУПО.

2. Заявление с вх. №194-Н-3649-1#1/14.10.2020 г. от Николай Насков Кехайов за имот с идентификатор 77027.78.13 в землището на с. Хаджидимитрово.

3. Заявление с вх. №194-И-4896-1#1/29.12.2020 г. от Иван Диманов Ракаджиев за имот с идентификатор 62983.59.12 в землището на с. Розово;

4. Заявление с вх. №194-Т-157-1#1/05.02.2021 г. от Тодор Георгиев Станков, за имоти с идентификатори 40292.5.1 и 40292.5.3   в землището на гр. Крън.

5. Заявление с вх. №168-973-1#1/29.12.2020 г. от „ЕВРОЗИД“ ООД, EИК 123663105, за  имот с идентификатор 87641.156.538 в землището на с. Ясеново.

6. Заявление с вх.№168-3190-3#1/02.10.2020г. от „ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ КАЗАНЛЪК“  ЕООД, ЕИК 123727369, чрез Недялка Ганчева Генчева-пълномощник (с пълномощно от 15.02.2019г.) за имот с идентификатор 27499.19.20 в землището на с. Енина 

7. Заявление с вх. №194-И-130-1#1/21.01.2021 г. от Илия Белчев Илиев за имот с идентификатор 35167.104.13 в землището на гр. Казанлък.

8. Заявление с вх. №194-А-2795-1/28.02.2020 г. от Тодор Михалев Янушев за имоти с идентификатори 68446.170.35, 68446.170.73 и 68446.170.82 и Анастасия Стоянова Янушева за поземлени имоти с идентификатори 68446.153.7 и 68446.153.13,  всички  в землището на с. Средногорово.  

В изпълнение на изискванията на чл.127, ал.1 от ЗУТ, на 01.03.2021 г. е проведено обществено обсъждане на постъпилите проекти за частично изменение на ОУП на община Казанлък - Предварителният проект.  Обявата е публикувана на официалния сайт на община Казанлък, на таблото за съобщения в Центъра за информация и услуги на граждани и във в-к „Долина“. Материалите в цифров вид бяха достъпни за разглеждане в електронния сайт на общината. Обявен бе и начинът за подаване на писмени предложения, становища или възражения. От проведеното обществено обсъждане е изготвен протокол, приложен към документацията. Общественото обсъждане е съвместено с консултации по екологичната оценка или оценката за съвместимост по ЗООС и ЗБР, като същите са направени от собствениците на имоти. Всички инвестиционни намерения, попадащи извън урбанизираните територии на общината, са съгласувани с РЗИ – Стара Загора и РИОСВ- Стара Загора. Преценките, обективирани в съгласувателни писма са, че за реализация на инвестиционните предложения не е необходимо мотивирано решение за преценка необходимостта от ОВОС или решение по оценка на въздействието върху околната среда.

 

В периода на обявяване на проекта, са постъпили: жалба и възражение по проекта за изменение на ОУПО на кв.244 относно ПИ с идентификатор 35167.502.6148 по КККР на гр. Казанлък от собственик на съседен имот, който впоследствие ги оттегля. Жалба по проекта за изменение на ОУПО на кв.79 относно ПИ с идентификатори 35167.505.1408 и 35167.505.1409 от собственици на съседните имоти от изток и запад.

Същите са разгледани на заседание на ОЕСУТ на 11.03.2021 г., ведно с проекта за изменение на ОУП, касаещ гореописаните имоти, и е направена преценка за законосъобразност на поставените в тях въпроси. Не са констатирани нарушения на нормативната уредба по устройство на територията по така представените проекти за изменение на ОУПО за кв.244 и кв.79 по плана на гр. Казанлък.

Проекта за изменение на ОУПО е съгласуван със заинтересуваните териториални администрации - ЕР Юг и ВиК чрез участие на представители на заинтересуваните ведомства в заседание на експертния съвет.

Окончателният проект повтаря Предварителният проект, тъй като е констатирано, че не са налице обосновани възражения, които да породят необходимост от промени на проектното предложение. Констатира се, че Окончателният проект за изменение на ОУПО на община Казанлък може да бъде приет. В съответствие с изискването на чл. 24, ал.1 от Наредба № 8 от 2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове, проектът съдържа текстови и графичен материал за всеки имот или група от имоти:  обяснителна записка и чертеж /представляващ извадка от действащия ОУПО с нанесено изменение в М 1:500/.

На основание чл.127, ал.3 от ЗУТ, проектът за изменение на ОУП на община Казанлък е приет от ОЕСУТ с Протокол №4 от 11.03.2021 г.

На основание чл.127, ал.6 от ЗУТ, Общият устройствен план се одобрява от Общинския съвет по доклад на Кмета на общината.“  

 

В хода на дебата постъпи предложение от общинския съветник Моника Динева заявленията подадени за изменението на ОУП в урбанизираната територия на гр. Казанлък и с. Енина, да бъдат гласувани по отделно. Предложението се прие от общинските съветници. Николай Златанов предложи заявленията извън урбанизираните територии да бъдат гласувани ан блок, поради факта, че при разглеждането им от постоянните комисии, същите са подкрепени.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.127, ал.6 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.3 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

I. Одобрява изменение на Общия устройствен план на община Казанлък, за следните имоти:

 

А: В урбанизираната територия на гр. Казанлък :

1.  ПИ с идентификатори 35167.501.369 и 35167.501.370, представляващи УПИ III-за ОДО и II-за трафопост, кв.51 по плана на гр. Казанлък, собственост на „КЕЙ ДЖИ Казанлък“ ООД, ЕИК 202993925, като се променя устройствената зона на терена от „обществено- обслужващи дейности“ /Оо/ в жилищно средноетажно застрояване /Жс/. Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване-max. 70%; коефициент на интензивност /Кинт/- max. 2; минимална озеленена площ- 30%; височина-max. 15м.

Участвали в гласуването 27 общински съветници, от които „За” 22.

 

 

2. ПИ с идентификатори 35167.502.6140, 35167.502.6137 и 35167.502.6135, представляващи УПИ XIV-6140, XV-6137, XVI-6135 в кв.178, по плана на гр. Казанлък,  собственост на „НИМЕКС“ ООД, ЕИК 123094839, като се разширява разположената от югоизток Смесена централна зона и се променя устройствената зона от жилищно малкоетажно застрояване /Жм/ в смесена централна зона /Ц/. Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване-max. 80%; коефициент на интензивност /Кинт/- max. 3; минимална озеленена площ- 20%; височина-max. 26м.

Участвали в гласуването 27 общински съветници, от които „За” 21.

 

3.  ПИ с идентификатори 35167.505.1408 и 35167.505.1409, представляващи УПИ IV-1408 и XIX-1409, кв.79 по плана на гр. Казанлък, собственост на „ДЮЛГЕРОВ-СТАНКОВ“ ООД, ЕИК 123732761,  като се променя устройствената зона на терена от жилищно малкоетажно застрояване /Жм/ в жилищно средноетажно застрояване /Жс/. Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване-max. 70%; коефициент на интензивност /Кинт/- max. 2; минимална озеленена площ- 30%; височина-max. 15м.

Участвали в гласуването 29 общински съветници, от които „За” 24.

 

4. ПИ с идентификатор 35167.505.1404, представляващ УПИ I-1404, кв.79 по плана на гр. Казанлък, собственост на Генчо Илиев Генчев, като се променя устройствената зона на терена от жилищно малкоетажно застрояване /Жм/ в жилищно средноетажно застрояване /Жс/. Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване-max. 70%; коефициент на интензивност /Кинт/-max. 2; минимална озеленена площ- 30%; височина-max. 15м.

Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „За” 15.

 

5.  ПИ  с идентификатори 35167.502.5004, 35167.502.5005 и 35167.502.5006, представляващи  УПИ V-5004, IV-5005 и III-5006, кв.40 по плана на гр. Казанлък, собственост на Ивайло Бориславов Колев,  като се променя устройствената зона на терена от жилищно малкоетажно застрояване /Жм/ в жилищно средноетажно застрояване /Жс/. Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване-max. 70%; коефициент на интензивност /Кинт/- max. 2; минимална озеленена площ- 30%; височина-max. 11м.

Участвали в гласуването 29 общински съветници, от които „За” 19.

 

6. ПИ с идентификатор 35167.505.9172 и 35167.505.9173 /образувани от разделянето на ПИ 35167.505.27/, представляващи УПИ V-27 и IV-27, 112, 295, 296, 297, кв.380 /номер по предходен план кв.389/ по плана на гр. Казанлък, собственост на  ЕТ „Милен Милчев“, EИК 123537156, като за ПИ 35167.505.9172 се променя устройствената зона на терена от социална инфраструктура /Т/ в жилищно средноетажно застрояване /Жс/, а за ПИ 35167.505.9173- Смесена многофункционална зона /Смф/ се разширява на изток до края на имота, като отпада установената с действащия ОУП зона за озеленяване /Оз/. Устройствените показатели стават следните: за зона Жс: плътност на застрояване-max. 70%; коефициент на интензивност /Кинт/-max. 2; минимална озеленена площ-30%; височина-max. 15м., за зона Смф: плътност на застрояване-max. 70%; коефициент на интензивност /Кинт/-max. 2,5; минимална озеленена площ- 30%; височина-max. 15м.

Участвали в гласуването 29 общински съветници, от които „За” 21.

 

Б: В урбанизираната територията на с. Енина:

1. ПИ с идентификатори 27499.501.839, 27499.501.840, 27499.501.1443, 27499.501.1444, 27499.501.1447, 27499.501.1448 и  27499.501.1449 по КККР на с. Енина, кв.133 и кв.137, собственост на ЕТ „ВИ-КИ-ПЕТЪР КЪНЕВ“, ЕИК: 201332331 и ПИ с идентификатор 27499.501.857 по КККР на с. Енина, кв.133, собственост на  „ДС-1 ГРУП“ ООД ЕИК 204659579, като се променя устройствената зона на терена от жилищно малкоетажно застрояване /Жм/ в Смесена многофункционална зона /Смф1/. Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване-max. 70%; коефициент на интензивност /Кинт/- max. 2,5; минимална озеленена площ- 30%; височина-max. 10м.

Участвали в гласуването 25 общински съветници, от които „За” 20.

 

В: Извън урбанизираните територии:

1. ПИ с идентификатор 38563.151.390 /съставен от обединяване на поземлени имоти с идентификатори  38563.151.5 и 38563.151.6/ в землището на с. Копринка, собственост на „ПРОМЕТ СЕЙФ“ ЕООД, ЕИК 175361072, като  се разширява разположената от северозапад  жилищна зона и се променя устройствения режим за ПИ от имот в „горска територия“ в имот за жилищно малкоетажно застрояване /Жм/. Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване-max. 60%; коефициент на интензивност /Кинт/- max. 1,2; минимална озеленена площ- 40%; височина-max. 10м.

 

2. ПИ с идентификатор 77027.78.13 в землището на с. Хаджидимитрово, собственост на  Николай Насков Кехайов, като се разширява разположената от север жилищна зона на населеното място и се променя устройствения режим за ПИ от имот в „земеделска територия  със забрана за промяна на предназначението „зеленчукова градина“ в имот за жилищно малкоетажно застрояване /Жм/. Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване-max. 60%; коефициент на интензивност /Кинт/- max. 1,2; минимална озеленена площ- 40%; височина-max. 10м.

 

3. ПИ с идентификатор 62983.59.12 в землището на с. Розово, собственост на  Иван Диманов Ракаджиев, като се разширява разположената от изток жилищна зона на населеното място и се променя устройствения режим за ПИ от имот в „земеделска територия със забрана за промяна на предназначението „нива“ в имот за жилищно малкоетажно застрояване /Жм/. Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване-max. 60%; коефициент на интензивност /Кинт/- max. 1,2; минимална озеленена площ- 40%; височина-max. 10м.

 

4. ПИ с идентификатори 40292.5.1  и 40292.5.3  в землището на гр. Крън, собственост на  Тодор Георгиев Станков, като се променя устройствения режим за ПИ от имоти в „земеделската територия със забрана за промяна на предназначението „нива“ в имоти за вилен отдих /Ов2/. Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване-max. 15%; коефициент на интензивност /Кинт/- max. 0,3; минимална озеленена площ- 80%; височина-max. 3,5м.кота било 6м.,мин. 50% от озел. площ е с висока дървесна растителност.

 

5. ПИ с идентификатор 87641.156.538  в землището на с. Ясеново,  собственост на „ЕВРОЗИД“ ООД, EИК 123663105, като се променя устройствения режим за ПИ от имот в „земеделската територия със забрана за промяна на предназначението“ в имот за предимно-производствени дейности /Пп /. Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване-max. 80%; коефициент на интензивност /Кинт/- max. 2,5; минимална озеленена площ- 20%; височина-max. 15м.

 

6. ПИ с идентификатор 27499.19.20 в землището на с. Енина,  собственост на  „ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ КАЗАНЛЪК“  ЕООД, ЕИК 123727369, чрез Недялка Ганчева Генчева - пълномощник /с пълномощно от 15.02.2019 г./, като  се променя устройствения режим за ПИ от имот в земеделската територия със забрана за промяна на предназначението-„нива“ в имот за жилищно малкоетажно застрояване/Жм/. Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване-max. 60%; коефициент на интензивност /Кинт/- max. 1,2; минимална озеленена площ- 40%; височина-max. 10м.

 

7. ПИ с идентификатор 35167.104.13 в землището на гр. Казанлък,  собственост на Илия Белчев Илиев, като се променя устройствения режим на имота от смесена многофункционална зона /Смф/ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм /. Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване-max. 60%; коефициент на интензивност /Кинт/- max. 1,2; минимална озеленена площ- 40%; височина-max. 10м.

 

8. ПИ с идентификатори 68446.170.35, 68446.170.73 и 68446.170.82 в землището на с. Средногорово, собственост на  Тодор Михалев Янушев и ПИ с идентификатори   68446.153.7  и 68446.153.13 в землището на с. Средногорово, собственост Анастасия Стоянова Янушева,  като се променя устройствения режим на ПИ 68446.170.35, 68446.170.73 и 68446.170.82 от имоти в „земеделска устройствена зона за алтернативни земеделски дейности“ /За/ в имоти за курортни дейности /Ок1/ и на ПИ 68446.153.7 и 68446.153.13 от имоти в „земеделската територия със забрана за промяна на предназначението“ в имоти за курортни дейности /Ок1/. Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване-max. 30%; коефициент на интензивност /Кинт/- max. 1,0; минимална озеленена площ- 50%; височина-max. 10м. Мин. 50% от озеленената площ е с висока дървесна растителност.

Участвали в гласуването от т.1 до т.8 - 29 общински съветници, от които „За” 25.

 

II. Не приема решение за одобряване на изменение на Общия устройствен план на община Казанлък, за следните имоти:

 

А: В урбанизираната територия на гр. Казанлък :

1.  ПИ с идентификатор 35167.502.6148, представляващ УПИ XIV-6148 кв.244 по плана на гр. Казанлък, собственост на Апостол Георгиев Апостолов, като се променя устройствената зона на терена от жилищно малкоетажно застрояване /Жм/ в жилищно средноетажно застрояване /Жс/. Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване-max. 70%; коефициент на интензивност /Кинт/- max. 2; минимална озеленена площ- 30%; височина-max. 15м.

Участвали в гласуването 27 общински съветници, от които „За” 13.

 

Б: В урбанизираната територията на с. Енина:

1. ПИ с идентификатор 27499.501.830 по КККР на с. Енина, представляващ УПИ IX-1418 кв.87, собственост на „СГ БИЛДИНГ 69“ ООД, ЕИК 203883664, като се променя устройствената зона на терена от Смесена многофункционална зона /Смф1/ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/. Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване-max. 60%; коефициент на интензивност /Кинт/- max. 1,2; минимална озеленена площ- 40%; височина-max. 10м.

Участвали в гласуването 24 общински съветници, от които „За” 8.

 

2. ПИ с идентификатор 27499.501.1414 по КККР на с. Енина, представляващ УПИ VII-1416 кв.87, собственост на „КМХ ЕЛЕМЕНТ“ ООД, ЕИК 123562394, като се променя устройствената зона на терена от Смесена многофункционална зона /Смф1/ в жилищно малкоетажно застрояване /Жм/. Устройствените показатели стават следните: плътност на застрояване-max. 60%; коефициент на интензивност /Кинт/- max. 1,2; минимална озеленена площ- 40%; височина-max. 10м.

Участвали в гласуването 25 общински съветници, от които „За” 6.

 

На основание чл.127 ал.12 от ЗУТ, Общият устройствен план може да се обжалва по реда на чл.215, ал.1 в 14-дневен срок от обнародването в "Държавен вестник" на акта за одобряването или приемането му от собствениците на недвижими имоти, непосредствено засегнати от неговите предвиждания. Обжалването не спира изпълнението на плана.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и заявителите.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Ст. експерт Д. МАРКОВА)                                (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/06/2021 г.