РЕШЕНИЕ
№444
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.05.2021 г., Протокол №24


Относно: ОС_1066/14.05.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на оценките на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в § 4 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Закона на собствеността и ползването на земеделските земи в § 4 от ПЗР е предвиден реда за преобразуване на правото на ползване в право на собственост върху земеделски земи предоставени за ползване въз основа на нормативни актове.

Права по § 4а и 4б от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ имат гражданите, на които е предоставено право на ползване по силата на Указ №596 на Президиума на Народното събрание от 1967 г., Указ №922 на Държавния съвет от 1989 г., постановления на Министерския съвет №21 и 23 от 1963 г., №12 от 1971 г., №76 от 1977 г., №1 от 1981 г., №11 от 1982 г., №30 от 1985 г., №26, 58 и 67 от 1987 г. и №34 от 1989 г.

Закона за собствеността и ползването на земеделски земи дава право на правоимащите ползватели да станат собственици на предоставените им за ползване земеделски земи, като ги заплатят на собствениците чрез Общината по ред предвиден в закона. Съгласно чл.28 от ППЗСПЗЗ областния управител възлага и приема план на новообразуваните имоти. В този план са отразени, както имотите на бившите собственици притежавали земеделски земи преди образуване на ТКЗС и възстановени с решение на Общинска служба ”Земеделие” за терен по § 4 /така и имотите предоставени за ползване/. Възстановяването, съответно придобиването на правото на собственост върху новообразуваните имоти, се извършва със заповед на кмета на общината, която се съобщава по реда на Гражданския процесуален кодекс. В заповедта се описват местоположението, границите, съседите, както и ограниченията на собствеността и основанията за тях. На територията на Община Казанлък има влезли в сила планове на новообразуваните имоти за землищeтo на град Шипка, на част от землището на град Казанлък и селата Енина, Копринка, Горно Черковище, Бузовград, Черганово, Овощник, Средногорово, Кънчево, Розово, Долно Изворово, Шейново и Ясеново. Съгласно чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ оценките се определят по Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи (Загл. изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г.).

С Договор №Д06-74/19.04.2021 г. кметът е възложил изработването на 5 бр. оценки на поземлени имоти. На гражданите, чието право на ползване се превръща в право на собственост, съгласно §4а, ал.1 - до 600 кв.м. и  § 4б, ал. 1 - до 1000 кв. м. за разликата над 600 кв. м. и над 1000 кв. м. до фактически ползваната с размери не по-малки от 250 кв.м, от които не може да се образува нов имот, се заплащат от ползвателите на собствениците по пазарни цени.

 

Съгласно чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ / Обн., ДВ, бр. 13 от 9.02.2007 г. /  „Оценките на общинските земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в § 4 от преходните и заключителните разпоредби, се определят с решение на общинския съвет по реда на Закона за общинската собственост”

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от  ЗМСМА и чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.35, ал.4, т.2, чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.5а и чл.1, т.2 от Наредба за реда за определяне на цени на земеделски земи,

Р Е Ш И:

 

Определя оценките на общинските земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ както и оценките по пазарни цени за разликата до фактически ползваната земя, както следва: 

 

1. Земеделска земя с площ от 1122 (хиляда сто двадесет и два) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор №35167.202.173 (три пет едно шест седем точка две нула две точка едно седем три) по КККР на гр. Казанлък, местност „Старите лозя“, с начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя и категория на земята при неполивни условия: 9 (девета), идентичен с поземлен имот с планоснимачен №2173, по Кадастрален план на ползвателите, местност „Бекчийска могила“ /Старите лозя/, землище на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, Община Казанлък, одобрен със Заповед №653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък – 356.00 (триста петдесет и шест) лв.

 

2. Земеделска земя с площ от 572 (петстотин седемдесет и два) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор №35167.190.682 (три пет едно шест седем точка едно девет нула точка шест осем две) по КККР на гр. Казанлък, местност „Старите лозя“, с начин на трайно ползване: Лозе и категория на земята при неполивни условия: 9 (девета), идентичен с поземлен имот с планоснимачен №682, по Кадастрален план на ползвателите, местност „Зюмбюл дере“ /Старите лозя/, землище на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, Община Казанлък, одобрен със Заповед №653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък – 64.00 (шестдесет и четири) лв.

 

3. Земеделска земя с площ от 880 (осемстотин и осемдесет) кв.м, представляваща Поземлен имот с идентификатор №35167.307.16 (три пет едно шест седем точка три нула седем точка едно шест) по КККР на гр. Казанлък, местност „Мутафчийска чешма“, с начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих и категория на земята при неполивни условия: 3 (трета), идентичен с поземлен имот с планоснимачен №16, по Кадастрален план на ползвателите, местност „Ямата“/Мутафчийска чешма/, землище на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, Община Казанлък, одобрен със Заповед №648/18.07.1996 г. на кмета на община Казанлък – 1478.00 (хиляда четиристотин седемдесет и осем) лв.

 

4. Земеделска земя с площ 500/1183 (петстотин от хиляда сто осемдесет и три) ид. части, представляващи част от Поземлен имот №193.387 (едно девет три точка три осем седем) по Плана на новообразуваните имоти на местност “Каракос“, землище на с. Овощник, ЕКАТТЕ 53179, Община Казанлък, одобрен със Заповед №ДС-ЗД-136/02.12.2019 г. на областен управител на област Стара Загора, с начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя и категория на земята при неполивни условия: 9 (девета) – 50.00 (петдесет) лв.

 

5. Земеделска земя с площ от 736 (седемстотин тридесет и шест) кв.м, представляваща Поземлен имот №70.34 (седем нула точка три четири) по Плана на новообразуваните имоти на местност “Мочура“, землище на с. Кънчево, ЕКАТТЕ 40868, Община Казанлък, одобрен със Заповед №ДС-ЗД-136/02.12.2019 г. на областен управител на област Стара Загора, с начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя и категория на земята при неполивни условия:  (седма) – 203.00 (двеста и три) лв.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък; Ирина Петрова, гр. Казанлък; Радиан Дамянов, гр. Казанлък; Ася Дякова, гр. Казанлък; Донка Байкова, гр. Казанлък; Стойчо Ненов, гр. Казанлък и Димитър Георгиев, с. Райкова могила.

 

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/06/2021 г.