РЕШЕНИЕ
№445
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.05.2021 г., Протокол №24


Относно: ОС_1067/14.05.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем на общински обект за срок от 10 години, представляващ тренировъчно игрище към Стадион "Севтополис" с начална месечна цена - 30 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г. e приета с Решение №291/26.11.2020 г, в Приложение №14 ,,Описание на общинските имоти за спортно обслужване, които община Казанлък e предоставила на спортните клубове, съгласно изискванията на Наредба №15 на ОбС - Казанлък и Наредба №10 на ОбС – Казанлък”, позиция 3 е включен общински обект, Поземлен имот с идентификатор 35167.503.906, обект тренировъчно футболно игрище, с начин на трайно ползване: за други видове спорт.

Спортен клуб по стрелба с лък ,,Раптор Арчери“ с председател Йордан Георгиев са подали Заявление с вх. №63-71-2 от 14.01.2021 г. за построяване на спортно съоръжение за стрелба с лък на част от обекта,  т.н. триъгълник на източната част на тренировъчното игрище към стадион ,,Севтополис“, който е извън мрежата на обекта, но е част от него. Мястото за построяване на съоръжението е подходящо както за спортна подготовка на състезателите на спортния клуб, така и да бъде атракцион по време на културни и туристически мероприятия за Казанлък. Приложена е оферта на инвестиционно намерение възлизащо на стойност 10 086.46лв.

Клубът е регистриран в Министерството на младежта и спорта, обектът е в регистъра на спортни обекти. Съгласно Наредба №10 на ОбС – Казанлък за условията и реда за използване на спортните обекти собственост на Община Казанлък, Чл.8 (1) Спортни обекти – общинска собственост, се отдават под наем за срок до 10 или до 30 години след провеждане на търг или конкурс -  с Решение на Общински съвет - Казанлък, с което се определят срока за отдаване под наем, наемната цена. Всички спортни клубове ползващи Стадион „Севтополис“ и тренировъчното игрище към него, заплащат сумата в размер на 30,00 лева без ДДС въз основа на изготвена пазарна оценка от независим оценител.

В случай на успешно приключване на процедурата и сключване на договор ще допринесе приходи в общинския бюджет и за развитието на спортната дейност в община Казанлък.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.18, ал.1, т.1, чл.81 ал.1, във връзка с чл.80, т.1 от Наредба №15 на ОбС, чл.8, ал.2, предл. 2-ро от Наредба №10 на ОбС – Казанлък за условията и реда за използване на спортните обекти собственост на Община Казанлък,

Р Е Ш И:

 

І.  Да се проведе публичен търг за отдаване под наем по реда на чл.8 от Наредба №10 на ОбС – Казанлък за условията и реда за използване на спортните обекти собственост на Община Казанлък за срок от 10 (десет) години, представляващ част от обект публична общинска собственост- тренировъчно игрище към стадион ,,Севтополис“ гр. Казанлък, за който е съставен АПОС № 487/28.08.2017 г.

 

ІІ. Определя начална тръжна месечна цена в размер – 30,00 лв. без ДДС.

 

III. Оправомощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на публичния търг при спазване изискванията на  чл.8 от Наредба №10 на ОбС – Казанлък за условията и реда за използване на спортните обекти собственост на Община Казанлък, както и сключването на договор със спечелилия участник.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                       (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/06/2021 г.