РЕШЕНИЕ
№446
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.05.2021 г., Протокол №24


Относно: ОС_1068/14.05.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината в УПИ VI-9144 с обща площ 1347 кв. м, в кв. 466 по плана на гр. Казанлък, за сумата от 4 260,00 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е подадено Заявление с вх. №68-6997-1/2021 година от адв. Силвена Търпанова, пълномощник на „Денима Инвест“ ООД за закупуване на общинската част от Урегулиран поземлен имот VI-9144 в кв. 466 по ПУП на град Казанлък, одобрен с Решение №141, взето на заседание на 23.03.2020 г. на Общински съвет Казанлък, Протокол №7, представляващ Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9144 по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, с обща площ 1347 кв. м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м). 

„Денима Инвест“ ООД е собственик на 1205/1347 идеални части от имота, съгласно Заповед №284/25.02.2021 г. на кмета, вписана в Служба по вписванията град Казанлък с дв. вх. №1753/ 19.03.2021 г., акт 164, т.6, н. д. 1222. За общинската част - 142/1347 идеални части, е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3980/13.04.2021 г., вписан в Служба по вписванията в град Казанлък с дв. вх. №2486/14.04.2021 г., акт 34, т.9, н. д. 1725.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2021 година, приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани за прекратяване на съсобственост. На основание чл.36, ал.1, т.2  и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда на чл.48, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е необходимо Общински съвет-Казанлък да приеме решение за продажба на общинската част от имота и да определи  пазарната цена.    

Изготвени са данъчна и пазарна оценки. Данъчната оценка на общинската част от имота е 1604.40 лева, съгласно Удостоверение за ДО №7404057421/08.04.2021 г. на Дирекция „Местни приходи“, а изготвената от оценител пазарна оценка е на стойност  4 260,00 лева, без ДДС.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9, чл.36, ал.1, т.2, чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.48,  ал.2  от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

  

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2021 година, приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход

(лв)

Предназначение

Описание на имота

№3980

13.04.2021г.

„Денима Инвест“ ООД

4 260.00

За жилищно строителство

142/1347 ид. ч. от УПИ VI-9144 в кв. 466 гр. Казанлък

2. Да се прекрати съсобствеността върху Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9144 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет едно четири четири) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, одобрени със Заповед №РД-18-88/ 26.11.2015 г. на  ИД на АГКК, с обща площ 1347(хиляда триста  четиридесет и седем) кв. м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), при граници: ПИ с идентификатори: 35167.503.9145, 35167.506.9635, 35167.503.9451, 35167.503.9143, 35167.503.9439, 35167.503.9146, предишен идентификатор: 35167.503.1257, 35167.503.1259, 35167.503.1260, 35167.503.1366, 35167.503.1367, представляващ Урегулиран поземлен имот VI-9144 (шест за девет едно четири четири) в кв. 466 (четири шест шест) по Подробен устройствен план (ПУП) на град Казанлък, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на Общински съвет Казанлък, чрез продажба на общинската част - 142/1347 (сто четиридесет и две към хиляда триста  четиридесет и седем) идеални части от земята на съсобственика – „Денима Инвест“ ООД, ЕИК 200475700 седалище и адрес на управление: град Казанлък, ул. „Инж. Вожели“ № 10, вх. А, ет. 2, ап. 6, представлявано от Николай Маринов, за сумата от 4 260,00 (четири хиляди двеста и шестдесет) лева, без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на Общината да издаде заповед и сключи договор за продажбата, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя – „Денима Инвест“ ООД.

 

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и адв. Силвена Търпанова за „Денима Инвест“ ЕООД, гр. Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 27.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/06/2021 г.