РЕШЕНИЕ
№448
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.05.2021 г., Протокол №24


Относно: ОС_1072/17.05.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за 12 бр. Поземлени имоти, находящи се в местност "Старите лозя", гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Приложение №3, Табл. „От продажба на земи, по реда на Наредба №15 на ОбС-Казанлък“, към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) на община Казанлък за 2021 г., приета с Решение №291/26.11.2020 г. на Общински съвет-Казанлък, допълнена с Решение №382/25.03.2021 г. са включени следните общински имоти: 

 

1. Под номер 19: Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9249 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет две четири девет) с обща площ 883 (осемстотин осемдесет и три) кв. м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9248, 35167.503.9238, 35167.503.9250, 35167.503.9456; Предишен идентификатор: 35167.503.1231; 35167.503.1347. По ПУП, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот XII-9249 в кв. 485 на гр. Казанлък.

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №3953/23.02.2021г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №1191/24.02.2021 г., акт 198, т.4, н. д. 837.

 

2. Под номер 20: Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9248 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет две четири осем) с обща площ 1252 (хиляда двеста петдесет и два) кв. м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9247, 35167.503.9240, 35167.503.9238, 35167.503.9249, 35167.503.9456; Предишен идентификатор: 35167.503.1293. По ПУП, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот ХI-9248 в кв. 485 на гр. Казанлък.

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №3952/23.02.2021г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №1190/24.02.2021 г., акт 197, т.1, н. д. 836.

 

3. Под номер 23: Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9331 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет три три едно) с обща площ 590 (петстотин и деветдесет) кв. м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9458, 35167.503.9330, 35167.503.9328, 35167.503.9332;

Предишен идентификатор: 35167.503.1121, 35167.503.1147. По ПУП, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот  III-9331 в кв. 488 на гр. Казанлък.

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №3931/27.01.2021г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №692/04.02.2021 г., акт 53, т. 3,

н. д. 473.

 

4. Под номер 24: Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9375 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет три седем пет) с обща площ 559 (петстотин петдесет и девет) кв. м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9376, 35167.503.9360, 35167.503.9359, 35167.503.9358, 35167.503.9460, 35167.503.9371;  Предишен идентификатор: 35167.503.1304. По ПУП, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот ХХ-9375 в кв. 482 на гр. Казанлък.

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №3927/27.01.2021г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №688/04.02.2021 г., акт 49, т.3,

н. д. 469.

 

5. Под номер 25: Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9371 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет три седем едно) с обща площ 912 (деветстотин и дванадесет) кв. м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9369, 35167.503.9376, 35167.503.9375, 35167.503.9460, 35167.503.9370;  Предишен идентификатор: 35167.503.1222, 35167.503.1302, 35167.503.1356. По ПУП, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот ХVI-9371 в кв. 482 на гр. Казанлък.

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №3926/27.01.2021г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №687/04.02.2021 г., акт 48, т. 3,

н. д. 468.

 

6. Под номер 26: Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9205 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет две нула пет) с обща площ 383 (триста осемдесет и три) кв. м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9204, 35167.503.9454, 35167.503.9203, 35167.503.9206; Предишен идентификатор: 35167.503.1188. По ПУП, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот VI-9205 в кв. 470 на гр. Казанлък.

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №3925/27.01.2021г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №686/04.02.2021 г., акт 47, т.3,

н. д. 467.

 

7. Под номер 27: Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9166 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет едно шест шест) с обща площ 504 (петстотин и четири) кв. м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м);

при съседи: 35167.503.9470, 35167.503.9156, 35167.503.9155, 35167.503.9165, 35167.503.9168;  Предишен идентификатор: 35167.503.1266. По ПУП, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот ХХ-9166 в кв. 467 на гр. Казанлък.

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №3946/18.02.2021г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №1178/24.02.2021 г., акт 190, т.4, н. д. 2829.

 

8. Под номер 29: Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9194 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет едно девет четири) с обща площ 608 (шестстотин и осем) кв. м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9186, 35167.503.9454, 35167.503.9193, 35167.503.9187; Предишен идентификатор: 35167.503.1104. По ПУП, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот VIII-9194 в кв. 472 на гр. Казанлък.

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 3958/04.03.2021г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №1790/22.03.2021 г., акт 186, т.6, н. д. 1245.

 

9. Под номер 30: Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9325 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет три две пет) с обща площ 402 (четиристотин и два) кв. м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9457, 35167.503.9324, 35167.503.9326;  Предишен идентификатор: 35167.503.1059. По ПУП, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот XVII-9325 в кв. 475 на гр. Казанлък.

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 3959/04.03.2021г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №1791/22.03.2021 г., акт 187, т.6, н. д. 1246.

 

10. Под номер 31: Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9336 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет три три шест) с обща площ 442 (четиристотин четиридесет и два) кв. м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9342, 35167.503.9458, 35167.503.9339, 35167.503.9337, 35167.503.9335, 35167.503.9334;  Предишен идентификатор: 35167.503.1124. По ПУП, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот V-9336 в кв. 489 на гр. Казанлък.

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №3962/04.03.2021г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №1796/22.03.2021 г., акт 192, т.6, н. д. 1251.

 

11. Под номер 32: Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9340 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет три четири нула) с обща площ 925 (деветстотин двадесет и пет) кв. м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9339, 35167.503.9458, 35167.503.9342, 35167.503.9341;  Предишен идентификатор: 35167.503.1145. По ПУП, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот III-9340 в кв. 489 на гр. Казанлък.

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №3961/04.03.2021г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №1795/22.03.2021 г., акт 191, т.6, н. д. 1250.

 

12. Под номер 33: Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9377 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет три седем седем) с обща площ 1110 (хиляда сто и десет) кв. м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9461, 35167.503.9378, 35167.503.9364, 35167.503.9379, 35167.503.9376;  Предишен идентификатор: 35167.503.1319. По ПУП, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот XXII-9377 в кв. 482 на гр. Казанлък.

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №3960/04.03.2021г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №1792/22.03.2021 г., акт 188, т.6, н. д. 1247.

За имотите са изготвени актуални данъчни и пазарни оценки, които са в размер, както следва:

 

Имот

Данъчна оценка,

в лв.

Пазарна оценка,

в лв.

Прогнозна цена, съгласно ГПУРИОС,

в лв.

 • 1. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9249  с обща площ 883 кв. м, гр. Казанлък
 •  

  7 483,40

   

  48600,00

   

   

   8830,00

 • 2. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9248 с обща площ 1252 кв. м, гр. Казанлък
 •  

  10 610,70

   

  62640,00

   

  12520,00

 • 3. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9331 с обща площ 590 кв. м, гр. Казанлък
 •  

  5 000,30

   

  28040,00

   

  5900,00

 • 4. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9375 с обща площ 559 кв. м, гр. Казанлък
 •  

  4 737,50

   

  29370,00

   

  5590,00

 • 5. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9371 с обща площ 912 кв. м, гр. Казанлък
 •  

  7 729,20

   

  47910,00

   

  9120,00

 • 6. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9205 с обща площ 383 кв. м, гр. Казанлък
 •  

  3 245,90

   

  19660,00

   

  3830,00

 • 7. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9166 с обща площ 504 кв. м, гр. Казанлък
 •  

  4 271,40

   

  27740,00

   

  5040,00

 • 8. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9194 с обща площ 608 кв. м, гр. Казанлък
 •  

  5 152,80

   

  28900,00

   

  6080,00

 • 9. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9325 с обща площ 402 кв. м, гр. Казанлък
 •  

  3 407,00

   

  19110,00

   

  4020,00

 • 10. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9336 с обща площ 442 кв. м, гр. Казанлък
 •  

  3 746,00

   

  21010,00

   

  4420,00

 • 11. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9340 с обща площ 925 кв. м, гр. Казанлък
 •  

  7 839,40

   

  43970,00

   

   

  9250,00

 • 12. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9377 с обща площ 1110 кв. м, гр. Казанлък
 •  

  9 407,30

   

  58310,00

   

  11100,00

   

  С оглед изпълнение на програмата, считам за целесъобразно да бъдат организирани и проведени публични търгове за продажба на имотите, при начална тръжна цена, определена по реда на чл.41, ал.2 от ЗОС.

  В случай на успешно приключване на процедурите и сключване на договори за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.“

  Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.35, ал.1, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.43 и чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС - Казанлък,

    

  Р Е Ш И:

  І. Да се извършат продажби чрез публични търгове по реда на глава шеста от Наредба №15 на ОбС-Казанлък, на общински имоти за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, както следва:

   

  1. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9249 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет две четири девет) с обща площ 883 (осемстотин осемдесет и три) кв. м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9248, 35167.503.9238, 35167.503.9250, 35167.503.9456; Предишен идентификатор: 35167.503.1231; 35167.503.1347. По ПУП, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот XII-9249 в кв. 485 на гр. Казанлък.

  Начална тръжна цена: 48 600 (четиридесет и осем хиляди и шестстотин) лв. без ДДС, като всички разходи за такси, данъци и др. са за сметка на спечелилия търга.

   

  2. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9248 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет две четири осем) с обща площ 1252 (хиляда двеста петдесет и два) кв. м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9247, 35167.503.9240, 35167.503.9238, 35167.503.9249, 35167.503.9456;  Предишен идентификатор: 35167.503.1293. По ПУП, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот ХI-9248 в кв. 485 на гр. Казанлък.

  Начална тръжна цена: 62 640 (шестдесет и две хиляди шестстотин и четиридесет) лв. без ДДС, като всички разходи за такси, данъци и др. са за сметка на спечелилия търга.

   

  3. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9331 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет три три едно) с обща площ 590 (петстотин и деветдесет) кв. м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9458, 35167.503.9330, 35167.503.9328, 35167.503.9332; Предишен идентификатор: 35167.503.1121, 35167.503.1147. По ПУП, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот  III-9331 в кв. 488 на гр. Казанлък.

  Начална тръжна цена: 28 040 (двадесет и осем хиляди и четиридесет) лв. без ДДС, като всички разходи за такси, данъци и др. са за сметка на спечелилия търга.

   

  4. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9375 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет три седем пет) с обща площ 559 (петстотин петдесет и девет) кв. м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9376, 35167.503.9360, 35167.503.9359, 35167.503.9358, 35167.503.9460, 35167.503.9371;  Предишен идентификатор: 35167.503.1304. По ПУП, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот ХХ-9375 в кв. 482 на гр. Казанлък.

  Начална тръжна цена: 29 370 (двадесет и девет хиляди триста и седемдесет) лв. без ДДС, като всички разходи за такси, данъци и др. са за сметка на спечелилия търга.

   

  5. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9371 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет три седем едно) с обща площ 912 (деветстотин и дванадесет) кв. м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9369, 35167.503.9376, 35167.503.9375, 35167.503.9460, 35167.503.9370;  Предишен идентификатор: 35167.503.1222, 35167.503.1302, 35167.503.1356. По ПУП, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот ХVI-9371 в кв. 482 на гр. Казанлък.

  Начална тръжна цена: 47 910 (четиридесет и седем хиляди деветстотин и десет) лв. без ДДС, като всички разходи за такси, данъци и др. са за сметка на спечелилия търга.

   

  6. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9205 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет две нула пет) с обща площ 383 (триста осемдесет и три) кв. м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9204, 35167.503.9454, 35167.503.9203, 35167.503.9206; Предишен идентификатор: 35167.503.1188. По ПУП, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот VI-9205 в кв. 470 на гр. Казанлък.

  Начална тръжна цена: 19 660 (деветнадесет хиляди шестстотин и шестдесет) лв. без ДДС, като всички разходи за такси, данъци и др. са за сметка на спечелилия търга.

  7. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9166 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет едно шест шест) с обща площ 504 (петстотин и четири) кв. м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9470, 35167.503.9156, 35167.503.9155, 35167.503.9165, 35167.503.9168;  Предишен идентификатор: 35167.503.1266. По ПУП, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот ХХ-9166 в кв. 467 на гр. Казанлък.

  Начална тръжна цена: 27 740 (двадесет и седем хиляди седемстотин и четиридесет) лв. без ДДС, като всички разходи за такси, данъци и др. са за сметка на спечелилия търга.

   

  8. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9194 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет едно девет четири) с обща площ 608 (шестстотин и осем) кв. м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9186, 35167.503.9454, 35167.503.9193, 35167.503.9187; Предишен идентификатор: 35167.503.1104. По ПУП, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот VIII-9194 в кв. 472 на гр. Казанлък.

  Начална тръжна цена: 28 900 (двадесет и осем хиляди и деветстотин) лв. без ДДС, като всички разходи за такси, данъци и др. са за сметка на спечелилия търга.

   

  9. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9325 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет три две пет) с обща площ 402 (четиристотин и два) кв. м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9457, 35167.503.9324, 35167.503.9326;  Предишен идентификатор: 35167.503.1059. По ПУП, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот XVII-9325 в кв. 475 на гр. Казанлък.

  Начална тръжна цена: 19 110 (деветнадесет хиляди сто и десет) лв. без ДДС, като всички разходи за такси, данъци и др. са за сметка на спечелилия търга.

   

  10. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9336 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет три три шест) с обща площ 442 (четиристотин четиридесет и два) кв. м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9342, 35167.503.9458, 35167.503.9339, 35167.503.9337, 35167.503.9335, 35167.503.9334; Предишен идентификатор: 35167.503.1124. По ПУП, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот V-9336 в кв. 489 на гр. Казанлък.

  Начална тръжна цена: 21 010 (двадесет и една хиляди и десет) лв. без ДДС, като всички разходи за такси, данъци и др. са за сметка на спечелилия търга.

  11. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9340 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет три четири нула) с обща площ 925 (деветстотин двадесет и пет) кв. м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9339, 35167.503.9458, 35167.503.9342, 35167.503.9341; Предишен идентификатор: 35167.503.1145. По ПУП, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот III-9340 в кв. 489 на гр. Казанлък.

  Начална тръжна цена: 43 970 (четиридесет и три хиляди деветстотин и седемдесет) лв. без ДДС, като всички разходи за такси, данъци и др. са за сметка на спечелилия търга.

   

  12. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9377 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет три седем седем) с обща площ 1110 (хиляда сто и десет) кв. м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9461, 35167.503.9378, 35167.503.9364, 35167.503.9379, 35167.503.9376;  Предишен идентификатор: 35167.503.1319. По ПУП, одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот XXII-9377 в кв. 482 на гр. Казанлък.

  Начална тръжна цена: 58 310 (петдесет и осем хиляди триста и десет) лв. без ДДС, като всички разходи за такси, данъци и др. са за сметка на спечелилия търга.

   

  II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публични търгове за продажба на имотите по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им.

   

  Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

  Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

  Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

  Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

   

  Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

   

  Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 23.

   

  Вярно с оригинала!

  ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

  (Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)  публ: 03/06/2021 г.