РЕШЕНИЕ
№449
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.05.2021 г., Протокол №24

 

Относно: ОС_1074/17.05.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината в Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5780, с площ 334 кв. м по КККР на гр. Казанлък, за сумата от 50 100,00 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №94-И-1165-1/15.03.2021 г. от Иван Бояджиев за прекратяване на съсобственост върху Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5780 с площ 334 кв. м по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, с адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване и върху построената в имота Сграда с идентификатор 35167.502.5780.1 с площ 44 кв. м на един етаж, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, конструкция – полумасивна.

Община Казанлък е собственик на част ¾ идеални части от Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5780 с площ 334 кв. м по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/ 26.11.2015 г. на ИД на АГКК, с адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, ведно с част ¾ идеални части от Сграда с идентификатор 35167.502.5780.1 с площ 44 кв. м на един етаж, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, конструкция – полумасивна по Акт за частна общинска собственост №3845/20.05.2020 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. рег. №2219, вх. рег. №2219/26.05.2020 г., акт 110, т.8, н. д. 1616.

Иван Бояджиев притежава Част ¼ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5780, ведно с част ¼ идеална част от Сграда с идентификатор 35167.502.5780.1, съгласно Постановление за възлагане на недвижим имот от 16.01.2020 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. рег. №539, вх. рег. №539/05.02.2020 г., акт №170, т. 2, дело №385 и Нотариален акт №12, т.1, рег. №325, дело №10/20.02.2020 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. 880, вх. рег. №880/20.02.2020 г., акт №193, т.3, дело №626.

По Подробен устройствен план – План за регулация, имотът е включен в УПИ II-204,5780 в кв. 166 на гр. Казанлък целия с площ 626 кв. м, одобрен със Заповед №756/17.10.2002 г. на кмет.

По реда на чл.48, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и на основание чл.36, ал.1, т.2  и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост в правомощията на Общински съвет-Казанлък е да вземе решение за продажба на общинската част от имота. Изготвени са данъчна и пазарна оценки на общинската част от имота, представляваща ¾ идеални части от Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5780 с площ 334 кв. м и ¾ идеални части от Сграда с идентификатор 35167.502.5780.1 с площ 44 кв. м по КККР на гр. Казанлък.

 

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2021 година, приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на физически и юридически лица, за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от имота. Преписката за прекратяване на собствеността между Община Казанлък и Иван Бояджиев  се изготвя на основание чл.35, ал.4, т.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с  чл.201  от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по реда и чл.48, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба №15 на Общински съвет-Казанлък.

Данъчната оценка на общинската част от имота е 8 640,08 лв. по Удостоверение за ДО №7404057420/ 08.04.2021 г. (¾  ид. части от ПИ – 6 312,60 лв. и  ¾ ид. части от сграда – 2 327,48 лв.), а предложената пазарна оценка от независим оценител на недвижими имоти по Договор №Д06-77/ 21.04.2021 г. за възлагане на пазарна оценка е в размер на 50 100,00 лв., без ДДС. За състоянието на сградата е съставен Констативен протокол от 07.05.2020 г. по реда на чл.196, ал.1 и ал.2 от ЗУТ с предложение за нейното премахване.“

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.48, ал.1, предл. второ, и ал.3 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

 

 

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2021 година, приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№3845/ 2020 г.

Иван Бояджиев

50 100,00

ЖС

Част ¾ ид. части от ПИ с идентификатор 35167.502.5780 и ¾ ид. части от Сграда с идентификатор 35167.502.5780.1 по КККР на гр. Казанлък

 

2. Да се прекрати съсобствеността върху Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5780 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка пет седем осем нула) с площ 334 (триста тридесет и четири) кв. м по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, с адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, при граници: Поземлени имоти с идентификатори: 35167.502.5779; 35167.502.9197; 35167.502.5778; 35167.502.5777; 35167.502.204 и върху построената в имота Сграда с идентификатор 35167.502.5780.1 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка пет седем осем нула точка едно) с площ 44 (четиридесет и четири) кв. м на един етаж, предназначение:

Жилищна сграда – еднофамилна, конструкция - полумасивна, построена 1938 г., чрез продажба на общинската част – 3/4 (три четвърти) идеални части от земята и 3/4 (три четвърти) идеални части от сградата на Иван Бояджиев за сумата от 50 100, 00 (петдесет хиляди и сто) лева, без ДДС.

 

3. Упълномощава кмета на Общината да издаде заповед и да сключи договора за прекратяване на собствеността по т.1 от настоящото решение, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора, както и разноските по премахване на сградата са за сметка на заявителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Иван Бояджиев, адрес: гр. Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 24 общински съветници, от които „За” 24.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/06/2021 г.