РЕШЕНИЕ
№450
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.05.2021 г., Протокол №24


Относно: ОС_1056/05.05.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на общински нежилищни имоти в гр. Казанлък, местност "Старите лозя".


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Приложение №1, Табл. „Очаквани приходи от предстоящи сделки по реда на ЗПСК към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) на община Казанлък за 2021 г., приета с Решение №291/26.11.2020 г. на Общински съвет-Казанлък, допълнена с Решение №382/25.03.2021г., са включени:

1. Под номер 7: Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9160 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет едно шест нула) с обща площ 202 (двеста и два) кв. м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.506.9635, 35167.503.9159, 35167.503.9451; Предишен идентификатор: 35167.503.1259; 35167.503.1367. По Подробен устройствен план (ПУП), одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIV-9160, „За ОДО“ в кв. 467 на гр. Казанлък.

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №3945/18.02.2021 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №1177/24.02.2021 г., акт 189, т.4, н. д. 828.

 

2. Под номер 8: Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9158 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет едно пет осем) с обща площ 269 (двеста шестдесет и девет) кв. м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.506.9635, 35167.503.9157, 35167.503.9451, 35167.503.9159; Предишен идентификатор: 35167.503.1262; 35167.503.1367. По Подробен устройствен план (ПУП), одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) XII-9158, „За ОДО“ в кв. 467 на гр. Казанлък.

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №3944/18.02.2021 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №1088/19.02.2021 г., акт 132, т.4, н. д. 766.

 

3. Под номер 9: Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9388 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет три осем осем) с обща площ 1328 (хиляда триста двадесет и осем) кв. м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9387, 35167.503.9386, 35167.503.9385, 35167.503.9384, 35167.503.9463, 35167.506.9635; Предишен идентификатор: 35167.503.1313; 35167.503.1314, 35167.506.9635; По Подробен устройствен план (ПУП), одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) IX-9388, „За ОДО“ в кв. 483 на гр. Казанлък.

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №3930/27.01.2021 г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №691/04.02.2021 г., акт 52, т.3, н. д. 472.

 

4. Под номер 10: Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9386 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет три осем шест) с обща площ 510 (петстотин и десет) кв. м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9387, 35167.505.87, 35167.503.9385, 35167.503.9388, 35167.506.9635; Предишен идентификатор: 35167.503.1336. по Подробен устройствен план (ПУП), одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) VII-9386, „За ОДО“ в кв. 483 на гр. Казанлък.

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №3929/27.01.2021г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №690/04.02.2021 г., акт 51, т.3, н. д. 471.

 

5. Под номер 11: Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9385 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет три осем пет) с обща площ 917 (деветстотин и седемнадесет) кв. м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9388, 35167.503.9386, 35167.505.87, 35167.503.9384; Предишен идентификатор: 35167.503.1311. по Подробен устройствен план (ПУП), одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-9385, „За ОДО“ в кв. 483 на гр. Казанлък.

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №3928/27.01.2021г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №689/04.02.2021 г., акт 50, т.3, н. д. 470.

 

6. Под номер 12: Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9283 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет две осем три) с обща площ 1544 (хиляда петстотин четиридесет и четири) кв. м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9285, 35167.503.9462, 35167.503.9457, 35167.503.9284, 35167.503.9282, 35167.503.9452, 35167.503.9281, 35167.503.9280; Предишен идентификатор: 35167.503.1091; 35167.503.1350. по Подробен устройствен план (ПУП), одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) X-9283, „За ОДО“ в кв. 473 на гр. Казанлък.

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №3947/19.02.2021г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №1179/24.02.2021 г., акт 191, т.4, н. д. 830.

 

7. Под номер 13: Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9351 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет три пет едно) с обща площ 1237 (хиляда двеста тридесет и седем) кв. м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9352, 35167.503.9350, 35167.503.9349, 35167.503.9460, 35167.503.9348, 35167.503.9458, 35167.503.9477, 35167.503.9354;

Предишен идентификатор: 35167.503.1223; 35167.503.1224, 35167.503.1355. по Подробен устройствен план (ПУП), одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) IX-9351, „За ОДО“ в кв. 484 на гр. Казанлък.

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №3949/19.02.2021г., вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с вх. №1181/24.02.2021 г., акт 193, т.4, н. д. 832.

 

С оглед стартиране на процедурата за продажба на имотите по реда на ЗПСК е необходимо откриване на процедура за приватизация на същите.“

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.26, ал.1 и ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) и във връзка с чл.5, ал.3 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или следприватизационния контрол, включително процесуално представителство /НВИДСППСПКВПП/,

Р Е Ш И:

 

І. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация – публични търгове с явно наддаване на общински нежилищни имоти, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9160 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет едно шест нула) с обща площ 202 (двеста и два) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.506.9635, 35167.503.9159, 35167.503.9451; Предишен идентификатор: 35167.503.1259; 35167.503.1367. по Подробен устройствен план (ПУП), одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIV-9160, „За ОДО“ в кв. 467 на гр. Казанлък.

 

2. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9158 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет едно пет осем) с обща площ 269 (двеста шестдесет и девет) кв. м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.506.9635, 35167.503.9157, 35167.503.9451, 35167.503.9159; Предишен идентификатор: 35167.503.1262; 35167.503.1367. По Подробен устройствен план (ПУП), одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) XII-9158, „За ОДО“ в кв. 467 на гр. Казанлък.

 

3. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9388 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет три осем осем) с обща площ 1328 (хиляда триста двадесет и осем) кв. м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9387, 35167.503.9386, 35167.503.9385, 35167.503.9384, 35167.503.9463, 35167.506.9635; Предишен идентификатор: 35167.503.1313; 35167.503.1314, 35167.506.9635; По Подробен устройствен план (ПУП), одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) IX-9388, „За ОДО“ в кв. 483 на гр. Казанлък.

 

4. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9386 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет три осем шест) с обща площ 510 (петстотин и десет) кв. м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9387, 35167.505.87, 35167.503.9385, 35167.503.9388, 35167.506.9635; Предишен идентификатор: 35167.503.1336. по Подробен устройствен план (ПУП), одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) VII-9386, „За ОДО“ в кв. 483 на гр. Казанлък.

 

5. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9385 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет три осем пет) с обща площ 917 (деветстотин и седемнадесет) кв. м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9388, 35167.503.9386, 35167.505.87, 35167.503.9384; Предишен идентификатор: 35167.503.1311. по Подробен устройствен план (ПУП), одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-9385, „За ОДО“ в кв. 483 на гр. Казанлък.

 

6. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9283 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет две осем три) с обща площ 1544 (хиляда петстотин четиридесет и четири) кв. м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9285, 35167.503.9462, 35167.503.9457, 35167.503.9284, 35167.503.9282, 35167.503.9452, 35167.503.9281, 35167.503.9280; Предишен идентификатор: 35167.503.1091; 35167.503.1350. по Подробен устройствен план (ПУП), одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) X-9283, „За ОДО“ в кв. 473 на гр. Казанлък.

 

7. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9351 (три пет едно шест седем точка пет нула три точка девет три пет едно) с обща площ 1237 (хиляда двеста тридесет и седем) кв. м, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); при съседи: 35167.503.9352, 35167.503.9350, 35167.503.9349, 35167.503.9460, 35167.503.9348, 35167.503.9458, 35167.503.9477, 35167.503.9354; Предишен идентификатор: 35167.503.1223; 35167.503.1224, 35167.503.1355. по Подробен устройствен план (ПУП), одобрен с Решение №141/23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) IX-9351, „За ОДО“ в кв. 484 на гр. Казанлък.

 

ІІ. Упълномощава кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по провеждане на процедури за възлагане чрез пряко договаряне по реда на НВИДСППСПКПП изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми, пазарни оценки, както и актуализации на същите за имотите по т. І.

 

ІІІ. Задължава кмета на Община Казанлък след изготвяне на разработките по т. ІІ, да ги предлага за утвърждаване от ОбС – Казанлък.

 

Настоящото решение подлежи на обнародване в ДВ и публикуване в два централни ежедневника, съгласно чл. 3, ал. 8 от ЗПСК. Разноските за публикациите са за сметка на Община Казанлък.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 24.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 03/06/2021 г.