РЕШЕНИЕ
№451
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.05.2021 г., Протокол №24


Относно: ОС_1060/13.05.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 1 200 лв. без ДДС при разпореждане с имот общинска собственост, незастроена земя с площ 130 кв.м., находящ се в с. Горно Черковище, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация e постъпило Заявление с вх. №68-3190-3 от 08.02.2021 г. от „Електрообзавеждане Казанлък“ ЕООД, ЕИК 123727369, представлявано от Стоян Желев за доброволно прилагане на действащия Подробен устройствен план за УПИ XI-103 в кв. 11 на с. Горно Черковище, одобрен със Заповед №370/1990 г. Заявителят е собственик на дворно място с площ 500 кв. м, за което по действащия ПУП на с. Горно Черковище е отреден цитирания по-горе урегулиран поземлен имот с неприложена улична регулация, съгласно Нотариален акт №40, том 2, рег. №1890, дело №206/29.12.2020 г., вписан в Служба по вписванията-Казанлък с дв. вх. рег. №7093, вх. рег. №7093/29.12.2020 г., Акт №148, т. 25.

Община Казанлък притежава реална част – Незастроена  земя с площ 130 кв. м, при граници: североизток  – Поземлен имот №10; югоизток - УПИ X-106; югозапад - улица и северозапад – УПИ XII-102, представляваща реална част, придаваема към имот №103 при урегулирането му в поземлен имот с режим на застрояване - Урегулиран поземлен имот XI-103 в кв. 11 по действащ Подробен устройствен план на с. Горно Черковище, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №370/1990 г., с обща площ от 630 кв. м, при граници: североизток  – УПИ II-104; югоизток - УПИ X-106; югозапад - улица и северозапад – УПИ XII-102, съгласно Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3965/12.03.2021 г., вписан в Служба по вписванията - Казанлък с дв. вх. рег. №2384, вх. рег. №2384/12.04.2021 г., Акт №169, т. 8, н. д. 1657.

Данъчната оценка на общинската земя е 614,90 лв. по Удостоверение №7404056779 от 01.03.2021 г. на Дирекция „Местни приходи”. Изготвената пазарна оценка от оценител на недвижими имоти по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС е 1 200,00 лв., без ДДС.  

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2021 г., приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани за прилагане на регулационните планове. Преписката за прехвърляне на собствеността на общинския имот се изготвя на основание чл.35, ал.4, т.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с §22, ал.1, т.1, б. „б“  от ЗР на Закона за устройство на територията (ЗУТ) по реда и чл.46, ал.9 от Наредба №15 на Общински съвет-Казанлък.

Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9, чл.35, ал.4, т.2 и  чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.21 и §22, ал.1, т.1, б. „б“ от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2021 г., приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№3965 от 12.03.2021 г.

„Електрообзавеждане Казанлък“ ЕООД

1 200,00

Незастроена земя – реална част придаваема по регулация

Реална част с площ 130 кв. м към УПИ XI-103, кв. 11, на

с. Горно Черковище

2. Определя пазарна цена в размер на 1 200,00 (хиляда и двеста) лева, без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост – Незастроена  земя с площ 130 (сто и тридесет) кв. м, при граници: североизток  – Поземлен имот №10; югоизток - УПИ X-106; югозапад - улица и северозапад – УПИ XII-102, представляваща реална част, придаваема към Имот №103 (сто и трети) при урегулирането му в поземлен имот с режим на застрояване - Урегулиран поземлен имот XI-103 (единадесети за сто и трети) в кв. 11 (единадесети) по действащ Подробен устройствен план на с. Горно Черковище, общ. Казанлък, одобрен със Заповед №370/1990 г., с обща площ от 630 (шестстотин и тридесет) кв. м, при граници: североизток  – УПИ II-104; югоизток - УПИ X-106; югозапад - улица и северозапад – УПИ XII-102.

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор със заявителя, за прехвърляне собствеността на общинския имот по т.2, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за тяхна сметка.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и „Електрообзавеждане Казанлък“ ЕООД, с адрес: гр. Казанлък, представлявано от Стоян Желев.

 

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/06/2021 г.