РЕШЕНИЕ
№452
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.05.2021 г., Протокол №24


Относно: ОС_1038/21.04.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 190,00 лв. без ДДС при учредяване на допълнително право на строеж върху земя, общинска частна собственост в УПИ IX-373, кв. 50 в с. Голямо Дряново, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №94-Г-4281-1 от 23.02.2021 г. за учредяване на допълнително право на строеж на „Лятна кухня със склад за инвентар“ със застроена площ 16,90 кв. м Заявлението е подадено от Гергана Гяурова, притежаваща жилищна сграда в груб строеж (по Нотариален акт №180, т.3, рег. №2920, нот. дело №486/2020 г.), построена при условията на отстъпено право на строеж върху земя - общинска собственост, представляваща УПИ IХ-373, кв. 50 на с. Голямо Дряново, с площ 743 кв. м,  съгласно ПУП, одобрен със Заповед №135/1995 г. на кмет. За земята е съставен АЧОС №3080/28.05.2015 г., вписан в Служба по вписванията-Казанлък с дв. вх. №6568/18.05.2015 г., №196, т. 21, н. д. 4407. Към заявлението са приложени копия на ситуация към инвестиционния проект и скица с виза на гл. архитект на общината.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2021 г., приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено учредяване право на строеж в предвидените по закон случаи, върху имоти частна общинска собственост по заявления на граждани. Преписката се изготвя на основание чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл.52, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Казанлък, допълнително право на строеж за изграждане на второстепенни постройки към сградите на основното застрояване се учредява на собственика на сградата с решение на Общинския съвет, без търг или конкурс въз основа на одобрен проект със заповед на кмета. На основание чл.41, ал.2 от ЗОС цената на ограниченото вещно право се определя от ОбС.

Данъчната оценка на правото на строеж на „Лятна кухня със склад за инвентар“ със застроена площ 16,90 кв. м е 95,30 лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка с изх. №7404057099/19.03.2021 г. на дирекция МП. За правото на строеж е изготвена пазарна оценка по Договор №Д06-72/16.04.2021 г. от оценител на имоти в размер на 190,00 лева, без ДДС.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9,  чл.38, ал.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС и във връзка с чл.52,  ал.1 и ал.2 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2021 г., приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№3080 от 28.05.2015 г.

Гергана Гяурова

190,00

Допълнително право на строеж

„Лятна кухня със склад за инвентар“ със ЗП 16,90 кв. м върху УПИ IХ-373, кв. 50 на с. Голямо Дряново

 

2. Определя пазарна цена в размер на 190,00 (сто и деветдесет) лева, без ДДС за учредяване на допълнително право на строеж в полза на Гергана Гяурова за построяване, съгласно одобрен инвестиционен проект на „Лятна кухня със склад за инвентар“ със застроена площ 16,90 (шестнадесет цяло и деветдесет) кв. м, върху Урегулиран поземлен имот (УПИ) IХ-373 (девети за триста седемдесет и три), в кв. 50 (петдесети) с площ 743 (седемстотин четиридесет и три) кв. м, с. Голямо Дряново по действащ ПУП, одобрен със Заповед №135/1995 г., при граници: североизток – улица; югоизток – УПИ Х-372; югозапад – УПИ XII-377 и УПИ VI-376 и северозапад  – УПИ VIII-374.

3. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за учредяване допълнително право на строеж по т.2 от настоящото решение, като всички данъци, такси и режийни разноски са за сметка на заявителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Гергана Гяурова, с адрес: гр. Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 26 общински съветници, от които „За” 26.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/06/2021 г.