РЕШЕНИЕ
№453
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.05.2021 г., Протокол №24


Относно: ОС_1055/05.05.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 400 лв. без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост - незастроена земя с площ 40 кв. м в УПИ VI-107, кв. 25 в с. Долно Изворово, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило заявление от Дончо Дончев за доброволно прилагане на Подробен устройствен план за урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-107 в кв. 25 в село Долно Изворово, одобрен със Заповед №22/02.04.1987 година. Община Казанлък притежава в имота реална част – незастроена земя с площ 40 кв. м, съгласно Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3978 от 13.04.2021 година, вписан в Служба по вписванията  град Казанлък с дв. вх. №2485/14.04.2021 г., акт 33, т.9, н. д. 1724,  а заявителят е собственик на имот с пл. №107 кв. м с площ 1040 кв. м и построените в него сгради, съгласно н. а. вх. №3265/21.05.2008 г., акт 37, т. III, д. 1726.

За да бъде приложен доброволно подробният устройствен план за описания имот е необходимо да бъде сключен договор за продажбата на общинската част от имота. В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2021 година, приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани, на придаваеми по регулация общински земи.

Преписката за прехвърляне на собствеността на общинския имот се изготвя на основание чл.35, ал.4, т.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с  чл.15, ал.5 и §22, ал.1, т.1, б. „б“ от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по реда и чл.46, ал.9 от Наредба №15 на Общински съвет-Казанлък. Данъчната оценка на общинската земя е 105,60 лева, съгласно Удостоверение за ДО №7404057419/08.04.2021 г. на Дирекция „Местни приходи”, а пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, е на стойност 400.00 лева.  

Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9, чл.35, ал.4, т.2, чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с  чл.15, ал.5 и §22 ал.1, т.1, б. „б“ от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък за 2021 година, приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход

(лв.)

Предназначение

Описание на имота

3978/2021г.

Дончо Дончев

400.00

Жилищно строителство

Реална част с площ 40 кв. м от УПИ VI-107 в кв. 25 в село Долно Изворово

 

2. Определя пазарна цена от 400,00 (четиристотин) лева, без ДДС, за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост, при доброволно прилагане на действащ подробен устройствен план: Незастроена земя с площ 40 (четиридесет) кв. м, при граници: север – УПИ VII-108, изток – имот пл. №107, юг и  запад-улици, представляваща реална част от урегулиран поземлен имот VI-107 (шест за едно нула седем) с обща площ 1080 (хиляда и осемдесет) кв. м в кв. 25 (двадесет и пети) в село Долно Изворово, община Казанлък, област Стара Загора по ПУП, одобрен със Заповед №22/02.04.1987 година, и граници:  север – УПИ VII-108, изток – V-112, юг и  запад -улици.

 

3. Упълномощава Кмета на община Казанлък да сключи договор с Дончо Дончев от село Долно Изворово, прехвърляне собствеността на общинския имот по т.1. Всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителите – Дончо Дончев.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Дончо Дончев, с адрес с. Долно Изворово.

 

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/06/2021 г.