РЕШЕНИЕ
№454
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.05.2021 г., Протокол №24


Относно: ОС_1062/14.05.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно отпускане на  еднократна финансова помощ на Мерал Мустафа от гр. Крън, общ. Казанлък по решение на Общински съвет - Казанлък, съгласно Наредба №17.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „С Решение №350 от 09.02.2021 г. за приемане на Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2021 г., Общински съвет – Казанлък е гласувал обща сума от 20 000 лв. за отпускане на еднократна финансова помощ в случаите, когато НЗОК не поема пълния размер на операция, скъпоструващи изследвания или пълния размер на медикаментозно лечение и при особено тежки или извънредни ситуации.

Съгласно чл.21 от Наредба №17 на Общински съвет – Казанлък максималният размер на еднократната финансова помощ със заповед на Кмета на Община Казанлък е не по-голям от една минимална работна заплата (650 лв. за 2021 г.) и може да се отпуска веднъж на три години.

Съгласно чл.24, т.4 от Наредба №17 на Общински съвет – Казанлък: „Общинският съвет взема решения по конкретен случай за еднократна финансова помощ в по-голям размер в рамките на средствата предвидени в Бюджета.

В Общинска администрация постъпи молба от гражданин на община Казанлък за отпускане на еднократна финансова помощ:

1. Мерал Мустафа от гр. Крън, молба с вх. №94-М-9073-1/05.05.2021 г., на 20 г., след претърпяна катастрофа на 01.07.2020 г., видно от представената епикриза от УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД от 02.07.2021 г.

През месеците юли и август 2020 г. в УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД, гр. Стара Загора са извършени две оперативни интервенции. Лицето постъпва през септември 2020 г. в Отделение по Физикална и рехабилитационна медицина към УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД, гр. Стара Загора с окончателна диагноза …………….. Изписва се с минимално подобрение по отношение на болевия синдром и двигателната активност. През март 2021 г. постъпва на лечение в „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“ ЕАД Филиал Павел баня и се изписва с минимално подобрение, в резултат на което семейството се самонасочва за преглед в гр. Хасково и преглеждащия лекар заключава, че се налага спешна медицинска интервенция, която трябва да се направи в на-скоро време. Приложена е оферта от BIRUNI, University Hospital, Istanbul, Турция.

Мерал Мустафа трябва да се подложи на скъпоструващо лечение в Република Турция, за което са необходими средства в размер на 20 000 евро.

Мерал Мустафа е млад мъж, който не разполага със средствата необходими да продължи лечение си.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА и  чл.24, т.4 от Наредба №17 на Общински съвет – Казанлък,

Р Е Ш И:

 

Отпуска от бюджета на Община Казанлък за 2021 г. еднократна финансова помощ на:

Мерал Мустафа от гр. Крън – 1500 лв.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и молителя Мерал Мустафа от гр. Крън.

 

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                       (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/06/2021 г.