РЕШЕНИЕ
№455
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.05.2021 г., Протокол №24


Относно: ОС_1061/14.05.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП- парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за външно електрозахранване от съществуващ ТНП /трансформатор ниско напрежение/ в Поземлен имот с идентификатор 83106.68.1 до ново ГРТ /главно разпределително табло/ в Поземлен имот с идентификатор 83106.502.752 по КККР на с. Шейново, общ. Казанлък; 2. Одобряване на Заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №194-М-8607-1/12.04.2021г. от Месут Юркюш в качеството си на възложител (собственик), с искане за издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - външно електрозахранване от съществуващ ТНН в Поземлен имот с идентификатор 83106.68.1, област Стара Загора, община Казанлък, с. Шейново, Поземлен имот 83106.68.1, област Стара Загора, община Казанлък, с. Шейново, м. ЧОБАН ЧАИР, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ 3000 кв. м, стар номер 068001, с дължина на електропровода през този имот  4,35 м до селскостопанска сграда в ПИ с идентификатор 83106.502.752.

Трасето продължава през поземлен имот с идентификатор 83106.68.357, област Стара Загора, община Казанлък, с. Шейново, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 4884 кв. м, стар номер 0,357, с дължина 70,90 м и достига до имота, собственост на възложителя и до новоизграденото главно разпределително табло в поземлен имот с идентификатор 83106.502.752 при съседи по скица №15-166189-17.02.2021г. на СГКК-Ст. Загора - 83106.68.1, 83106.91.346, 83106.92.357, 83106.502.753 и 83106.502.758. Според приложеното Задание от Възложителя и предложението за проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - електропровод съставени от възложителя, става ясно, че проектното трасе на електропровода е с дължина 75,25 м, а площта на сервитута е 150,72 кв.м. Месут Юркюш е собственик с нот. акт. №170, т.3, д.595 от 11.02.2021г. (СВ).

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо разрешението на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, ал.5 и ал.7 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията,

 

  

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за външно електрозахранване от съществуващ ТНН /трансформатор ниско напрежение/ в Поземлен имот с идентификатор 83106.68.1 до ново ГРТ /главно разпределително табло/  в Поземлен имот с идентификатор 83106.502.752 при съседи, съгласно скица на агенция по кадастъра: 83106.68.1, 83106.91.346, 83106.92.357, 83106.502.753 и 83106.502.758 по Кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Шейново, община Казанлък.

2. Одобрява Заданието съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Месут Юркюш в качеството си на заявител, с адрес с. Хаджидимитрово.

 

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 28.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/06/2021 г.