РЕШЕНИЕ
№456
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.05.2021 г., Протокол №24


Относно: ОС_1051/29.04.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработката на ПУП - план за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 27499.343.12, с начин на трайно ползване (НТП) "изоставена нива", с площ от 3.845 дка, местност "Каделкова чешма" в землище на с. Енина, общ. Казанлък, с цел промяна НТП на същия за "вилно застрояване" ведно със схеми и/или парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №194-Г-1356-3/09.04.2021 г. от Георги Георгиев с искане за издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ с идентификатор 27499.343.12 от 3845 кв.м, с начин на трайно ползване (НТП) „изоставена орна земя“ в местност „Каделкова чешма“, земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на територията на землище Енина при граници и съседи и НТП: 27499.343.501 - „селскостопански, горски ведомствен път“, общ. публична собственост; 27499.343.504 - “вт. улица“ - публична общинска собственост и поземлени имоти - „нива“, частна собственост: 27499.343.1009; 27499.343.34; 27499.343.35; 27499.343.36.

С ПУП се цели промяна начина на трайно ползване от „изоставена нива“ в за „вилно застрояване“. Местоположението на имотът е на североизток от строителните граници на Енина.

Инвестиционното намерение не противоречи на зоната от ОУП на Община Казанлък, в която попада поземления имот – Ов ( със следните показатели за застрояване: до 40% плътност на застрояване, 0.8 коефициент на интензивност, 50% минимално озеленяване и до 7 м макс. кота корниз).  Транспортен достъп може да се осъществи чрез ПИ 27499.343.501 -„селскостопански, горски ведомствен път“, общ. публична собственост с който граничи имота.

Представено е уведомление от РИОСВ №КОС-01-1856(1) ОТ 06.04.2021 г., с което се удостоверява, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.5 и ал.7 във вр. с ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

1. Дава разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план -  план  за застрояване  за Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 27499.343.12,  с начин на трайно ползване (НТП ) „изоставена нива“ с площ от  3.845 дка., местност „Каделкова чешма“ при граници и съседи и НТП: 27499.343.501 - „селскостопански, горски ведомствен път“, общ. публична собственост; 27499.343.504 - “вт. улица“ - публична общинска собственост и поземлени имоти - „нива“, частна собственост: 27499.343.1009; 27499.343.34; 27499.343.35; 27499.343.36. в землище Енина, с цел промяна НТП на същия за „вилно застрояване“ ведно със схеми и/или парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура.

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Георги Георгиев – гр. Казанлък.

 

Участвали в гласуване 29 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/06/2021 г.