РЕШЕНИЕ
№457
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.05.2021 г., Протокол №24


Относно: ОС_1053/29.04.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработка на ПУП - план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот №27499.343.37 - с НТП "Нива", с площ от 0,600 дка по КККР на с. Енина, общ. Казанлък, с цел промяна на предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За вилна сграда"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя. С писмо вх. №ОС-1086/25.05.2021 г., вносителят коригира правното основание в проекта за решение и предоставя извършена проверка за собственост на имота, по становище на ПК по селско и горско стопанство.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №194-С-3056-1/06.04.2021 г. от Сминка Глутникова в качеството си на собственик на имота, с искане за издаване на разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот №27499.343.37 –  с НТП “Нива”, с площ от  0,600 дка по КККР на с. Енина (§4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), одобрени със Заповед №РД-18-97 от 30.12.2009 г. на областен управител на област Стара Загора, ЕКАТТЕ: 27499, община Казанлък. Инвестиционното намерение на възложителя е да промени предназначението и начина на трайно ползване на поземления имот от „Нива“ в „За вилна сграда“, с цел изграждане на вилна сграда. Имотът се намира в североизточната извън урбанизирана територия на с. Енина, с граници: север – ПИ 27499.343.32, изток- ПИ 27499.343.38, 27499.343.504, юг – ПИ 27499.343.1034, запад – ПИ 27499.343.1008. Съгласно Общия устройствен план на Община Казанлък е видно, че имота попада в рекреационна зона за вилен отдих – разновидност 2 (Ов2), като предложението не противоречи на предвижданията на плана. Проектните показатели за свободното застрояване в зона Ов2 са: до 3,5 м. височина кота корниз, плътност на застрояване до 15%, коефициент на интензивност 0,3 и 80% минимална площ за озеленяване. Заданието за изработване на ПУП е съгласувано с РИОСВ – Стара Загора с предоставено Писмо №КОС-01-1667/24.03.2021 г., като за инвестиционното предложение не е необходимо мотивирано решение за преценка необходимостта от ОВОС или решение по оценка на въздействието върху околната среда. Транспортният достъп до поземления имот ще се осъществи през Имот №27499.343.504 с НТП „За второстепенна улица“ по КККР на с. Енина, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 27499. Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо разрешението на Общински съвет. Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.5, ал.7 във вр. с ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот №27499.343.37 (при граници и съседи: север – ПИ 27499.343.32, изток - ПИ 27499.343.38, 27499.343.504, юг – ПИ 27499.343.1034, запад – ПИ 27499.343.1008)  – с НТП “Нива” , с площ от  0,600 дка по КККР на с. Енина (§ 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), одобрени със Заповед №РД-18-97 от 30.12.2009 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 27499, община Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване  на имота в „За вилна сграда“.

2. Одобрява Заданието съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Сминка Глутникова, в качеството си на заявител с адрес за кореспонденция общ. Казанлък, с. Енина.

 

Участвали в гласуване 29 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/06/2021 г.