ОС-1076/18.05.2021 г. - Писмо от Галина Стоянова - кмет на общината с приложена постъпила жалба от Митко Сашев Симов против Решение №408/27.04.2021 г. на ОбС относно премахване на Сграда №3 в местност "Язовирно селище".