РЕШЕНИЕ
№458
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.06.2021 г., Протокол №25

Относно: ОС_1125/11.06.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно ежегоден доклад за изпълнението на Общия устройствен план на община Казанлък за 2020 г.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „Съгласно чл.127, ал.9 от Закона за устройство на територията, Кметът на общината представя за приемане от общинския съвет ежегоден доклад за изпълнението на общия устройствен план на общината и прави предложения за изменение на плана, ако такова се налага.      

Общият устройствен план /ОУП/ на община Казанлък е приет от общински съвет с Решение №579 от 26.10.2017г. и обнародван в ДВ в бр. 94 от 24.11.2017г. Той се прилага вече 3 години и в резултат на неговите предвиждания се реализираха редица инвестиционни намерения, касаещи както частни интереси, така и значими мероприятия с обществен  интерес.

През този период се разрешиха някои промени на ОУП на община Казанлък, касаещи общински интерес- за Индустриалната зона- Бузовград,  така и в интерес на частни инвеститори.

Това нарушава основен принцип на ОУП - устойчивост в устройственото планиране, с период на действие 15-20 години. ОУП определя дългосрочната политика на общината в сферата на териториалното устройство. Той трябва да осигури опазването на околната среда, и да запази интересите на бъдещите поколения. Планът е предложил функционално зониране на територията, с което са определени допустимите и забранените дейности в различните функционални зони и съответните устройствени режими.”

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА,  чл.127, ал.9 от ЗУТ,

  

Р Е Ш И:

 

Приема Годишен доклад за изпълнение на Общия устройствен план на община Казанлък /ОУПО/ за 2020 г.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.

Участвали в гласуване 31 общински съветници, от които „За” 30.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 29/06/2021 г.