РЕШЕНИЕ
№460
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.06.2021 г., Протокол №25


Относно: ОС_1129/14.06.2021 г. - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №969/11.06.2021 г., с проект за решение относно дарение на движими вещи в полза на "Балканинвест" ЕООД, гр. Казанлък. С писмо вх. №ОС-1132/17.06.2021 г., вносителят предоставя Проект на Договор за дарение на моторни превозни.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „С Договори №Д01-599/02.07.2007 г. и №Д01-474/18.05.2009 г. Министерството на образованието и науката е прехвърлило собствеността на Община Казанлък за превоз на ученици, обучаващи се в общинските и държавните училища, намиращи се в границата на общината. Община Казанлък се е задължила да не отдава под наем и да не предоставя за ползване на трети лица моторните превозни средства в десетгодишен срок от момента на сключване на договорите.

Към настоящият момент този срок е изтекъл и Община Казанлък има право да извършва всякакви разпоредителни сделки с тях.

Община Казанлък има подписан Договор №Д06-1/04.01.2021 г. за обществен превоз на пътници с цел оптимизация и постигане на по-голяма ефективност на транспортното обслужване на градската територия. В изпълнение на договора се констатира необходим транспорт до квартали, необслужвани до сега градски линии. За обхващане на пътниците и работещите се предвижда разкриване на нови маршрутни линии, след промяна на Общинската транспортна схема, в частност градски линии. За осъществяването на тези промени на „Балканинвест“ ЕООД ще са им необходими допълнителни транспортни средства.

Община Казанлък разполага и с 3 бр. атракционни влакчета, чрез които задоволява специфични потребности на жителите и гостите на общината по време на различни празници, чествания и културни прояви. През годините влакчетата са се използвали предимно с атракционна цел в само в определено време от годината. След последните промени в Закона за автомобилните превози Общината престана да има възможността да осъществява самостоятелно превозите с атракционна цел, доколкото в чл.24г, ал.1 се въведе специфичното изискване те да се извършват от търговец, регистриран по реда на Търговския закон, а на общината бяха вменени задълженията да създаде и поддържа базата данни на тези превози и да утвърждава маршрутите, при съблюдаване специфичните изисквания на закона. Това налага търсене на ново решение за извършване на тези атракционни превози чрез превозвач-търговец по см. на ТЗ, като една добра възможност е вече утвърдения превозвач – общинското търговско дружество „Балканинвест“ ЕООД. Предоставянето на атракционните влакчета на „Балканинвест“ ЕООД ще доведе до по-доброто стопанисване, управление и поддръжка, имайки в предвид назначения квалифициран, технически персонал. Стопанисването им от „Балканинвест“ ЕООД ще доведе до използването им за по-голям период от време през годината, което ще задоволи интереса на повече хора, граждани и гости на гр. Казанлък, като тази дейност ще допълва останалата и е възможно за осъществяването и да се ползват назначените водачи на МПС, диспечери и др. експерти в областта, които и без друго са ангажирани със сходна дейност.

Предлагам това да се извърши под формата на дарение, доколкото не е необходимо ангажиране на финансови отношения между Общината и търговското дружество, което е със 100% общинско участие.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 и чл.34, ал.4 от ЗОС, вр. с чл.24г, ал.1 от Закона за автомобилните превози,

  

Р Е Ш И:

 

 • Дарява на „Балканинвест“ ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 833066624, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, ул. „Славянска“ №10, представлявано от Управителя Петко Карагитлиев следните движими вещи:
 • Автобус, марка: Хюндай, модел: Каунти, рег. №СТ3841ВМ, рама KMJHD17LP7C033689, места – 15+1, цвят – жълт, дизел;
 • Лек автомобил, марка: Ситроен, модел: Джъмпер, рег. №СТ3843ВМ, рама VFZYBAMRB11390242, места – 8+1, цвят – жълт, дизел;
 • Електромобил марка: EAGLE, модел: ЕG6158К, рама L4F65B8K7D0070001, цвят – зелен, с издаден от Община Казанлък Регистрационен талон на бавнодвижещо се пътно превозно средство с Регистрационен №007/19.05.2021 г.;
 • Електромобил марка: EAGLE, модел: ЕG6158К, рама L4F65B8K7D0070002, цвят – жълт с издаден от Община Казанлък Регистрационен талон на бавнодвижещо се пътно превозно средство с Регистрационен №008/19.05.2021 г.;
 • Атракционно влакче с ДВГ, с издаден от Община Казанлък Регистрационен талон на бавнодвижещо се пътно превозно средство с Регистрационен №006/19.05.2021 г.
 • Одобрява предложените проекти на договори за дарение.
 • Възлага на управителя на „Балканинвест“ ЕООД да представи в Община Казанлък Удостоверения за застрахователната стойност на всяка вещ, необходими за подписване на договорите.
 • Упълномощава Кмета на община Казанлък да подпише одобрените договори за дарение.
 •  Вещите да бъдат прехвърлени на „Балканинвест“ ЕООД с балансовата им стойност, определена към датата на прехвърлянето.
 •  

  Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

  Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

  Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

  Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

   

  Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Петко Карагитлиев - управител на „Балканинвест“ ЕООД.

   

  Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 29.

   

  Вярно с оригинала!

  ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

  (Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)  публ: 29/06/2021 г.