РЕШЕНИЕ
№462
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.06.2021 г., Протокол №25

 

Относно: ОС_1063/14.05.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба на общинско жилище с адрес в гр. Казанлък, ул. "Опълченска" №34 на наемател, настанен по административен ред, за сумата от 41 050 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В община Казанлък е постъпила Молба с вх. №94-М-2440-3/20.10.2020 г. от Мирослава Тодорова, наемател на общинско жилище на адрес гр. Казанлък, ул. „Опълченска“ №34. Къщата е включена като жилище за отдаване под наем на граждани с установени жилищни нужди в Приложение №15, ред 89 на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Казанлък за 2021 г., приета с Решение №291/26.11.2020 г. на Общински съвет – Казанлък. В къщата е настанена Мирослава Тодорова с Договор за наем №131/23.04.2013 г. и №56/02.05.2018 г.

Съгласно Акт за частна общинска собственост (АЧОС)№3943/11.02.2021 г., вписан в Служба по вписванията град Казанлък с вх. №953/16.02.2021 г., акт №34, том 4, н.д.662, Община Казанлък притежава къща с адрес: гр. Казанлък, ул. „Опълченска“ №34 представляваща жилищна сграда с идентификатор 35167.502.5014.1 на един етаж със застроена площ 94,00 (деветдесет и четири) кв.м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК. Състои се от кухня, хол, две спални, предверие и коридор, два килера. Жилищната сграда е построена през 1940 г., вид на конструкция на сградата – масивна-ограждащи и разпределителни зидове-тухла, носеща конструкция – дървен гредоред.

Както и постройки от  допълващо застрояване:

  • Сграда с идентификатор 35167.502.5014.2 със застроена площ 6 /шест/ кв.м,

представлява пристройка към жилищната сграда и е пригодена като баня и тоалетна, като е осигурена топла връзка между тях. Брой етажи един, масивна конструкция, построена 1958 г.

  •  Сграда с идентификатор 35167.502.5014.3 със застроена площ 9 /девет/ кв.м

за складово помещение за дърва и материали. Брой етажи един,  масивна конструкция, построена 1945 г.

На основание чл.37, ал.1 и по ред за продажба на общински жилища, установен в Наредба №12 на ОбС Казанлък, общинските жилища могат да бъдат продавани на лица, отговарящи на конкретни условия. По установения в Наредбата ред, молбата на наемателката е разгледана от комисия, назначена с моя Заповед №238/19.02.2020 г., която е установила наличието на изискващите се документи за продажба на общинско жилище:  да отговаря на условията за настаняване в общинско жилище за граждани с установени жилищни нужди; да е наемател на общинско жилище на основание настанителна заповед за жилище не по-малко от 3 /три/ години без прекъсване; да отговаря на нормите по чл.17 от Наредба №12; да е направил писмено искане за закупуване до Кмета на Общината; да няма задължения към общинския бюджет.

 

Съгласно чл.40 от Наредбата, общинските жилища се продават на техните наематели след решение на Общинския съвет, в което се посочва точният им адрес, вид, застроена площ и продажна цена, която не може да бъде по-ниска от данъчната им оценка. В Приложение №6 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г. е предвидено разпореждане с общински жилища по заявления от наематели.

Изготвени са данъчна и пазарна оценки. Данъчната оценка на описания имот е  22 122,40 лв., съгласно Удостоверение №7404056807/02.03.2021 г. на Дирекция „Местни приходи“, а пазарната оценка е на стойност 41 050 лв. без ДДС.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9; чл.41, ал.2; чл.42, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.40 от Наредба №12 на Общински съвет-Казанлък за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища, във връзка с утвърдено от Кмета на Община Казанлък Решение №24 на Протокол №3/11.05.2021 г. на комисията по чл.8, ал.1 от цитираната наредба,

 

  

Р Е Ш И:

 

1. Променя предназначението на общинско жилище – къща в гр. Казанлък, ул. „Опълченска“ №34, от „жилище за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ в „жилище за продажба“.

 

2. Изключва от Приложение №15, ред 89 на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Казанлък за 2021 г., приета с Решение №291/2020 г. на Общински съвет – Казанлък, общинско жилище - къща в гр. Казанлък, ул. „Опълченска“ №34.

 

3. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Казанлък за 2021 г., приета с Решение №291/2020 г. на Общински съвет Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия

Приход

/лв./

Предназначение

Описание на имота

 

3943 от

11.12.2021г.

 

Мирослава Тодорова

 

41 050 лв.

 

къща

ЖС 35167.502.5014.1

СДЗ 35167.502.5014.2

СДЗ 35167.502.5014.3

 

 

4. Да се продаде на Мирослава Тодорова с ЕГН хххххххххх следния имот, частна общинска собственост: Жилищна сграда с идентификатор 35167.502.5014.1 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка пет нула едно четири точка едно) със застроена площ 94,00 (деветдесет и четири) кв.м; сграда допълващо застрояване с идентификатор 35167.502.5014.2 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка пет нула едно четири точка две) със застроена площ 6,00 (шест) кв.м и сграда допълващо застрояване с идентификатор 35167.502.5014.3 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка пет нула едно четири точка три) със застроена площ 9,00 (девет) кв.м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на град Казанлък, област Стара Загора одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: град Казанлък, ул. „Опълченска“ №34, заедно за сумата от 41 050 (четиридесет и една хиляди  и петдесет) лева без ДДС.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Мирослава Тодорова – гр. Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 23.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 29/06/2021 г.