РЕШЕНИЕ
№463
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.06.2021 г., Протокол №25


Относно: ОС_1123/11.06.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 1 200,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот общинска собственост, представляващ Проектен имот с идентификатор 27499.501.3237 с площ от 59 кв. м, находящ се в с. Енина, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация e постъпило Заявление с вх. №94-М-2080-3/21.05.2021 г. от Милчо Милчев за доброволно прилагане на действащия Подробен устройствен план - План за улична регулация на с. Енина, одобрен със Заповед №735/06.12.2001 г. на кмет за Урегулиран поземлен имот VII-769, кв. 86А с площ 905 кв.м, представляващ Поземлен имот с идентификатор 27499.501.769 по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Енина, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г.  на ИД на АГКК.

В тази връзка е изготвена Скица-проект №15-492992/11.05.2021 г. за Проектен имот с идентификатор 27499.501.3237 с площ 59 кв.м, представляващ незастроена земя, реална част придаваема по регулация към Поземлен имот с идентификатор 27499.501.769. Проектът изменя Кадастралната карта на с. Енина като отнема незастроена земя с площ 59 кв. м от Поземлени имот с идентификатор 27499.501.3000 (улица) с площ 8089 кв.м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За второстепенна улица, адрес: ул. „Иван Савов“, с. Енина, п. к. 6142.

Заявителят е собственик на Поземлен имот с идентификатор 27499.501.769 с площ 846 кв.м, ведно с построените в имота сгради по Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Енина, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г.  на ИД на АГКК, съгласно Нотариален акт №34, т.1, рег. №425, дело №29/26.02.2021 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. рег. №1257/26.02.2021 г., акт №37, т.5, дело №878.

Община Казанлък притежава: Незастроена земя с площ 59 кв.м, реална част придаваема към Урегулиран поземлен имот VII-769 (ПИ с идентификатор 27499.501.769) в кв. 86А, с. Енина по ПУП-ПР, одобрен със Заповед №583/08.04.2021 г. на кмет и ПУР, одобрен със Заповед №735/06.12.2001 г., представляваща Проектен имот с идентификатор 27499.501.3237 по Скица-проект №15-492992/11.05.2021 г. на СГКК-Стара Загора за изменение на КККР на с. Енина, одобрени със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК по АЧОС №4001/04.06.2021 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. рег. №3838, вх. рег. №3838/08.06.2021 г.; акт 154, т.13, н. д. 2704.

Данъчната оценка на общинската земя 279,10 лв., съгласно Удостоверение за ДО №7404058148/28.05.2021 г. на Дирекция „Местни приходи“. Изготвената пазарна оценка от оценител на недвижими имоти по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС е на стойност 1 200,00 лв., без ДДС.  

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2021 г., приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани за прилагане на регулационните планове.

Преписката за прехвърляне на собствеността на общинския имот се изготвя на основание чл.35, ал.4, т.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с §22, ал.1, т.1, б. „б“  от ЗР на Закона за устройство на територията (ЗУТ) по реда и чл. 46, ал. 9 от Наредба №15 на Общински съвет-Казанлък.

Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, за да бъде извършена разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.“

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9, чл.35, ал.4, т.2 и  чл.41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл.15, ал.5 и §22, ал.1, т. 1, б. „б“ от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2021 г., приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

 

№4001 от 04.06.2021 г.

 

Милчо Милчев

 

1 200,00

 

ЖС

Проектен имот с идентификатор 27499.501.3237 с площ 59 кв. м,

с. Енина

 

2. Определя пазарна цена в размер на 1 200,00 (хиляда и двеста) лева, без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост, представляващ Проектен имот с идентификатор 27499.501.3237 (две седем четири девет девет точка пет нула едно точка три две три седем) с площ 59 (петдесет и девет) кв. м по Скица-проект №15-492992/11.05.2021 г. на СГКК-Стара Загора за изменение на Кадастралната карта на с. Енина, одобрена със Заповед №РД-18-97/30.12.2009 г. на ИД на АГКК, при граници: Поземлен имот с идентификатор 27499.501.770; Поземлен имот с идентификатор 27499.501.769; Проектен имот с идентификатор 27499.501.3000 (улица) и Проектен имот с идентификатор 27499.501.3236, който по действащия Подробен устройствен план-План за улична регулация на с. Енина, одобрен със Заповед №735/06.12.2001 г. на кмет представлява: Незастроена земя с площ 59 (петдесет и девет) кв. м, реална част придаваема към Урегулиран поземлен имот VII-769 (седми за седемстотин шестдесет и девети) в кв. 86А (осемдесет и шести А).

 

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор със заявителя, за прехвърляне собствеността на общинския имот по т. 2, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за негова сметка.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Милчо Милчев, адрес: гр. Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 30.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 29/06/2021 г.