РЕШЕНИЕ
№464
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.06.2021 г., Протокол №25

 

Относно: ОС_1080/20.05.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 10 800 лв. без ДДС при разпореждане с имот общинска собственост,  земя с площ 1080 кв.м., УПИ I-317, находящ се в с. Дунавци, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация e постъпило Заявление с вх. №94-П-4435-1/27.01.2021 г. за закупуване на земя, частна общинска собственост от собственика на законно построена върху нея сграда, построена при условията на отстъпено право на строеж.  Заявлението е подадено от Петър Стоянов, собственик на жилищната сграда, съгласно  Протокол №7/26.07.1974 г. за отстъпено право на строеж, построена в УПИ I-317 в кв. 50 на с. Дунавци с площ  1 080 кв. м,  съгласно действащ ПУП, одобрен със Заповед №1023/01.11.1993 г. на кмет. За имота е съставен АЧОС №3974/02.04.2021 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. рег. №2345, вх. рег. №2345/09.04.2021 г., акт №143, том 8, н. д. №1631.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък 2021 година, приета с Решение №291/26.11.2020г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани за придобиване на земя от собствениците на законно построени сгради върху нея. Преписката се изготвя на основание чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда и чл.44, ал.3 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък.

Данъчната оценка на земята е 5 108,40 лв., съгласно Удостоверение №7404056997/15.03.2021 г. на Дирекция „Местни приходи”. Изготвената пазарна оценка с вх. №94-П-4435-1 '9/12.05.2021 г. от  оценител по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС  е  10 800,00 лв., без ДДС.  

Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОС, за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) чл.8, ал.9, чл.41, ал.2 във връзка с чл.35, ал.3 от ЗОС и чл.44 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2021 година, приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№3974 от 02.04.2021 г.

Петър Стоянов

10 800,00

Отстъпено право на строеж

УПИ I-317 в кв. 50 на

с. Дунавци

 

2. Определя пазарна цена в размер на 10 800,00 (десет хиляди и осемстотин) лева, без ДДС, за продажба на земя с площ 1 080 (хиляда и осемдесет) кв. м, представляваща Урегулиран поземлен имот I-317 (първи за триста и седемнадесети) в кв.50 (петдесети) по действащ Подробен устройствен план на с. Дунавци, одобрен със Заповед №1023/01.11.1993 г. на кмет, при граници: север – улица; изток – край на урбанизирана територия; юг - УПИ II-318 и запад -  улица.

 

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор за продажба на имота по т. 2 със заявителя, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Петър Стоянов, с адрес: с. Дунавци.

 

Участвали в поименно гласуване 27 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 29/06/2021 г.