РЕШЕНИЕ
№465
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.06.2021 г., Протокол №25

Относно: ОС_1091/27.05.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 760,00 лв. без ДДС при учредяване на допълнително право на строеж върху земя, общинска частна собственост в УПИ XI-193, кв. 28 в с. Розово, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №194-Х-2091-1'9 от 25.02.2021 г. за учредяване на допълнително право на строеж на „Пристройка на гараж, склад, дрешник, санитарни помещения и стълбищна клетка“ със застроена площ 67,40 кв. м и подземно ниво. Заявлението е подадено от Христо Христов и Иван Христов, притежаващи жилищна сграда, построена при условията на отстъпено право на строеж, съгласно Нотариален акт №5, т.14, дело №4429/20.11.1997 г. върху земя, общинска собственост, представляваща УПИ ХI-193, кв.28 на с. Розово, с площ 820 кв. м,  съгласно ПУП, одобрен със Заповед №16/1987 г. За земята е съставен АЧОС №3985/14.04.2021 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. №2635, вх. №2635 от 20.04.2021 г., Акт №136 т.9, н. д. 1837. Към заявлението са приложени копия на скица-виза за проектиране и инвестиционен проект,  одобрен с Протокол №1/14.01.2021 г. на ОЕСУТ-Казанлък.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2021 година, приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено учредяване право на строеж в предвидените по закон случаи, върху имоти частна общинска собственост по заявления на граждани. Преписката се изготвя на основание чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл.52, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Казанлък, допълнително право на строеж за изграждане на второстепенни постройки към сградите на основното застрояване се учредява на собственика на сградата с решение на Общинския съвет, без търг или конкурс въз основа на одобрен проект със заповед на кмета. На основание чл.41, ал.2 от ЗОС цената на ограниченото вещно право се определя от Общински съвет.

Данъчната оценка на правото на строеж на „Пристройка на гараж, склад, дрешник, санитарни помещения и стълбищна клетка“ с площ 67,40 кв. м е 578,90 лв., съгласно Удостоверение за данъчна оценка с изх. №7404057763/29.04.2021 г. на Дирекция „Местни приходи“. За правото на строеж е изготвена Пазарна оценка с вх. №194-Х-2091-1'15/ 17.05.2021 г. в размер на 760,00 лв., без ДДС.“

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9,  чл. 38, ал. 2 и  чл. 41, ал. 2 от ЗОС и във връзка с чл. 52,  ал. 1 и ал. 2 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2021 година, приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

 

№3985 от 14.04.2021 г.

 

Христо Христов

и

Иван Христов

 

760,00

 

Допълнително право на строеж

„Пристройка на гараж, склад, дрешник, санитарни помещения и стълбищна клетка“ със ЗП 67,40 кв. м върху УПИ ХI-193, кв. 28 на с. Розово

 

2. Определя пазарна цена в размер на 760,00 (седемстотин и шестдесет) лева, без ДДС за учредяване на допълнително право на строеж в полза на Христо Христов и Иван Христов за построяване, съгласно одобрен инвестиционен проект на „Пристройка на гараж, склад, дрешник, санитарни помещения и стълбищна клетка“ със застроена площ 67,40 (шестдесет и седем цяло и четиридесет) кв. м, върху Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХI-193 (единадесети за сто деветдесет и трети) в кв. 28 (двадесет и осми) с площ 820 (осемстотин и двадесет) кв. м на с. Розово по Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №16/1987 г., при граници: север – УПИ VII-194; изток – УПИ Х-192; юг – улица и запад УПИ XII-196. 

 

3. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за учредяване допълнително право на строеж по т. 2 от настоящото решение, като всички данъци, такси и режийни разноски са за сметка на заявителите.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Христо Христов и Иван Христов, с адрес: с. Розово.

 

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 29/06/2021 г.