РЕШЕНИЕ
№466
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.06.2021 г., Протокол №25


Относно: ОС_1113/11.06.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинска част на Поземлен имот №123.254 с площ 813 кв.м, находящ се в м. "Каракос" с. Овощник, общ. Казанлък и определяне на пазарна цена в размер от 340,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, общинска собственост.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред Общински съвет: „В Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №94-С-4707-1/10.03.2021 г. от Славко Стойчев за прекратяване на съсобственост върху Поземлен имот №123.254 с площ 813 кв.м, м. „Каракос“, с. Овощник; Трайно предназначение на земята: Земеделска територия; Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя; Категория на земята при неполивни условия: девета по Плана на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед №ДС-ЗД-136/02.12.2019 г. на обл. управител на област Стара Загора, при граници: север – път, изток – ПИ №123.4, юг – ПИ №123.247 и ПИ №123.253 и запад – ПИ №123.255.

Заявителят е собственик на част 600/813 идеални части от ПИ №123.254, както и на построената в имота сграда, съгласно н. а. №80, т. 1, рег. №576, дело №77/2021 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. №1374, вх. рег. №1374/04.03.2021 г., Акт №120, т.5, дело №966.

Община Казанлък е собственик на част 213/813 идеални части от ПИ №123.254 по АЧОС №3983/ 13.04.2021 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. рег. №2487 от 14.04.2021 г., вх. №2487, Акт №35, т. 9, н. д. 1726.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на Община Казанлък за 2021 г., приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на физически и юридически лица, за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от имота. Преписката за прекратяване на собствеността между Община Казанлък и заявителя  се изготвя на основание чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда и чл.48, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 на Общински съвет-Казанлък.

Данъчната оценка на общинската част от имота е 4,40 лв., съгласно Удостоверение за данъчна оценка №7404057238/31.03.2021 г., а предложената пазарна оценка от независим оценител на недвижими имоти по Договор №Д06-120/02.06.2021 г. за възлагане на пазарна оценка е в размер на 340,00 лв., без ДДС.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.1 и ал.9, чл.36, ал.1, т.2 във вр. с чл.35, ал.4, т.2, чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.48, ал.1, предл. второ ал.2 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на Община Казанлък за 2021 г., приета с Решение №291/26.11.2020 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

 

№3983/2021 г.

 

Славко  Стойчев

 

340,00

 

Земеделска земя

Част 213/813 идеални части от Поземлен имот №123.254, с. Овощник

 

2. Да се прекрати съсобствеността върху Поземлен имот №123.254 (едно две три точка две пет четири) с площ 813 (осемстотин и тринадесет) кв.м, м. „Каракос“, с. Овощник; Трайно предназначение на земята: Земеделска територия; Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя; Категория на земята при неполивни условия: девета, без построената върху имота сграда по Плана на новообразуваните имоти,  одобрен със Заповед №ДС-ЗД-136/ 02.12.2019 г. на областен управител на област Стара Загора, при граници: север – път, изток – ПИ №123.4, юг – ПИ №123.247 и ПИ №123.253 и запад – ПИ №123.255, чрез продажба на общинската част – 213/813 (двеста и тринадесет към осемстотин и тринадесет) идеални части от земята на съсобственика в имота, за сумата от 340,00 (триста и четиридесет) лева, без ДДС.

 

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да издаде заповед и да сключи договора за продажбата, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Славко Стойчев, с адрес: гр. Казанлък, ул. „Р. Даскалов“ №53.

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 28.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Т. ИВАНОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 29/06/2021 г.